prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.

E-mail:   novotny.pa@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automobilního a dopravního inženýrství
odbor pohonných jednotek
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/0826
Pracoviště:   Ústav automobilního a dopravního inženýrství
odbor pohonných jednotek
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/0826

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009, docent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2003, Příprava realizátorů distančního vzdělávání, Universita Palackého v Olomouci, program celoživotního vzdělávání
 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2010 dosud, docent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2005 2009, odborný asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2001  2005, odborný asistent, Katedra mechaniky a částí strojů, Universita obrany

Pedagogická činnost

Garantované a vyučované předměty:

 • Počítačové simulace v automobilním průmyslu II, QMO, přednášky a cvičení, VUT v Brně
 • Vibrace a hluk vozidel, QDZ, přednášky a cvičení, VUT v Brně
 • Vibrace a hluk pohonných jednotek, 9VNP, přednášky a cvičení, VUT v Brně

Vyučované předměty:

 • Průmyslový seminář, přednášky, ČVUT v Praze

Vedoucí obhájených diplomových a bakalářských prací:

 • 46 diplomových prací
 • 20 bakalářských prací

Školitel 4 studentů doktorského studia s úpěšně dokočeným studiem a obhájenou disertační prací a 3 studentů aktuálního doktorského studia.

Vědeckovýzkumná činnost

Strukturální dynamika a proudění aplikované převážně na pohonné jednotky a zahrnující:

 • Dynamika rotorů turbodmychadel
 • Strukturální vibrace a hluk
 • Tenké mazací filmy
 • Interakce kapalina-struktura aplikovaná na návrh, modelování a optimalizace systémů a komponent rotačních strojů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2012, FEV GmbH, Aachen, SRN, vědecko-výzkumná činnost: vývoj numerických algoritmů pro řešení problémů smíšeného mazání mezi díly spalovacího motoru, délka stáže 1 měsíc
 • 2011, RMIT, Melbourne, Austrálie, činnost: studium studijních a vědeckých postupů na technických universitách v Australii, délka stáže 2 týdny
 • 2008, FEV Motorentechnik, Aachen, SRN, vědecko-výzkumná činnost: vývoj algoritmů pro řešení interakce mezi díly spalovacího motoru, délka stáže 2 týdny
 • 2007, FEV Motorentechnik, Aachen, SRN, vědecko-výzkumná činnost: vývoj spalovacího motoru s proměnným kompresním poměrem, délka stáže 2 měsíce
 • 2006, RWTH Aachen, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automotive Engineering, SRN, vědecko-výzkumná činnost: vývoj nových metod pro numerické řešení dynamiky řetězového převodu, vývoj nekonvenčního spalovacího motoru, délka stáže 3 měsíce
 • 2003, Otto-von-Guericke University Magdeburg, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Measurement Technique and Reciprocating Machines, vědecko-výzkumná činnost: vývoj částicových filtrů pro vznětové motory, délka stáže 4 měsíce
 • 1998  2001, ZĎAS Žďár nad Sázavou, a.s., Konstrukce válcovacích stolic, odborná činnost: příprava technické dokumentace a CAD, délka stáže 2 měsíce každý rok

Univerzitní aktivity

 • 2014 2016, člen Vědecké rady FŠT TnUAD v Trenčíně
 • 2014 2017, člen oborové rady pro doktorský studijní program FS ČVUT
 • 2006  2009, člen akademického senátu FSI v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • Oponent projektů TAČR (programy Alfa, Centra kompetence, EPSILON)
 • Oponent článků v časopisech (PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING, SOUND AND VIBRATION, MECCA)

Spolupráce s průmyslem

Přehled získaných a úspěšně vyřešených zakázek:

 • 2018, 4 zakázky, např. Honeywell, Garrett Motion Czech Republic
 • 2017, 4 zakázky, např. Honeywell, Sigma Lutín, Zetor
 • 2016, 6 zakázek, např. HONEYWELL, BUZULUK, IG Watteeuw
 • 2015, 9 zakázek, např. FEV GmbH, HONEYWELL, TU Liberec, IG Watteeuw
 • 2014, 15 zakázek, např. FEV GmbH, HONEYWELL, IG Watteeuw, ŠKODA AUTO
 • 2013, 7 zakázek, např. ŠKODA AUTO, Visteon, Honeywell, Continental
 • 2012, 12 zakázek, např. ŠKODA AUTO, Motorpal

Projekty

 • 2019 2021, Research of Technologies, Testing and Control for Future Powertrain Components RETEPO, TN01000026/01, vedoucí výzkumného týmu
 • 2018  2021, Zvýšení únosnosti axiálního ložiska, projekt TAČR Epsilon TH03020426, spoluřešitel
 • 2014 2017, Výzkum a vývoj pohonných jednotek s moderními akumulačními vstřikovacími systémy s ohledem na minimalizace škodlivých látek ve výfukových plynech, projekt TAČR Alfa TA04030454, spoluřešitel
 • 2014 – 2017, Letecký motor MIKRON IIID, projekt TAČR Alfa TA04021257, spoluřešitel
 • 2014 – 2016, Výzkum progresivních metod řešení dynamiky hnacích traktů, projekt specifického výzkumu FSI-S-14-2334, řešitel
 • 2013 – 2016, Plně reverzovatelná dvoutoká převodovka s automatizovaným elektrohydraulickým řazením, projekt TAČR Alfa TA03011378 spoluřešitel
 • 2012 – 2017, Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, vedoucí výzkumného týmu
 • 2012 – 2015, Výzkum a vývoj pístového spalovacího motoru pro spalování stlačeného zemního plynu, projekt TAČR Alfa TA02031128, spoluřešitel
 • 2011 – 2013, Vývoj metod vhodných ke snižování vibrací pohonných jednotek, Projekt FS-S-11-8, řešitel
 • 2011 – 2014, Výzkum a vývoj pohonných jednotek s progresivními prvky snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech, projekt FR-TI3/207, spoluřešitel
 • 2010, Vývoj metod umožňujících stanovení mechanických ztrát, Standardní grant specifického výzkumu FSI VUT v Brně, FSI-S-10-2, řešitel
 • 2009 – 2018, NETME Centre, MŠMT OP VaVpI, zástupce vedoucího Divize letadlové a automobilní techniky
 • 2009 – 2012, Výzkum a vývoj dvoudobého vznětového motoru s protiběžnými písty, Projekt FR-TI1/580, MPO, spoluřešitel
 • 2009 – 2011, Interakce pružných těles prostřednictvím tenkých vrstev viskoelastické kapaliny, Projekt GA ČR 101/06/P032, člen řešitelského týmu
 • 2006 – 2009, Virtuální prototypy substruktur strojních zařízení. Projekt GA ČR 101/06/P032, řešitel
 • 2005 – dosud, Simulační modelování mechatronických soustav. Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM0021630518, odborný spolupracovník
 • 2005 – 2011, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II. Projekt 1M6840770002 MŠMT ČR, odborný spolupracovník
 • 2005, Virtuální prototypy pohonné jednotky na integrované platformě CAD/FEM/MBS, FV FSI grant č. BD 1353051
 • 2003 – 2005, Mikrocentrála pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi motoru s vnějším přívodem tepla. Projekt GA ČR 101/03/0299, odborný spolupracovník
 • 2002 – 2004, Virtual Engine - A Tool for Military Truck Reliability Increase. Projekt Research and Technology Organisation RTO (CZ001), odborný spolupracovník
 • 20012003, Komplexní třídimenzionální výpočtové modely klikového mechanismu. Projekt GA ČR 101/01/0027, odborný spolupracovník 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

35

Citace ostatní (bez autocitací)

204

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • NOVOTNÝ, P.; HRABOVSKÝ, J.; JURAČKA, J.; KLÍMA, J.; HORT, V.:
  Effective thrust bearing model for simulations of transient rotor dynamics, Elsevier B.V.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • NOVOTNÝ, P.:
  Virtual Turbocharger – A Tool for Powertrain Development, FEV GmbH
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
 • NOVOTNÝ, P.; ŠKARA, P.; HLINÍK, J.:
  The effective computational model of the hydrodynamics journal floating ring bearing for simulations of long transient regimes of turbocharger rotor dynamics, Elsevier B.V.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • NOVOTNÝ, P.:
  Mixed Lubrication Solution of Dynamically Loaded Radial Slide Bearings , Faculty of Engineering, University of Kragujevac
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.; RAFFAI, P.; DLUGOŠ, J.; KNOTEK, J.:
  Mixed Lubrication Solution with Consideration of Elastic Deformations and Real Surface Roughness Structures
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • NOVOTNÝ, P.; PROKOP, A.; ZUBÍK, M.; ŘEHÁK, K.:
  Investigating the influence of computational model complexity on noise and vibration modeling of powertrain, JVE International
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KNOTEK, J.; NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.:
  Multibody Based Tool for Simulation of the Turbocharger Rotor Dynamics,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.821, (2016), No.1, pp.229-235, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MARŠÁLEK, O.; NOVOTNÝ, P.; KNOTEK, J.:
  Numerical Solution of Micro-lubrication in Internal Combustion Engine Journal Bearing,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.821, (2016), No.1, pp.159-166, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MARŠÁLEK, O.; DLUGOŠ, J.; RAFFAI, P.; NOVOTNÝ, P.; KNOTEK, J.:
  Experimental Determination of Contact Area, Faculty of Engineering, University of Kragujevac
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KNOTEK, J.; NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.:
  Multibody Based Tool for Simulation of the Turbocharger Rotor Dynamics,
  Engineering Mechanics 2015, pp.138-139, ISBN 978-80-86246-42-0, (2015), Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Science of the Czech Republic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015
 • RAFFAI, P.; NOVOTNÝ, P.; DLUGOŠ, J.:
  Computer Simualation of the Behavior of the Piston Ring Pack of Internal Combustion Engines,
  ENGINEERING MECHANICS 2015 - 21st INTERNATIONAL CONFERENCE, pp.252-253, ISBN 978-80-86246-42-0, (2015), Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015
 • MARŠÁLEK, O.; NOVOTNÝ, P.; RAFFAI, P.:
  Micro-lubrication of Directionally Oriented Contact Surfaces, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
  akce: BALKANTRIB '14, Sinaia, 30.10.2014-01.11.2014
 • RAFFAI, P.; NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.:
  Numerical Calculation of Mechanical Losses of the Piston Ring Pack of Internal Combustion Engines,
  BALKANTRIB 2014 - 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, pp.734-747, ISBN 978-973-719-570-8, (2014), Petroleum-Gas University of Ploiesti Publishing House
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: BALKANTRIB '14, Sinaia, 30.10.2014-01.11.2014
 • NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.; ZUBÍK, M.; DRÁPAL, L.:
  Analysis of Slide Bearing Computational Models Considering Elastic Deformations and Rough Surfaces,
  Engineering Mechanics 2014, pp.444-447, ISBN 978-80-214-4871-1, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2014, Svratka, 12.05.2014-15.05.2014
 • DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.; RAFFAI, P.; PÍŠTĚK, V.:
  A Conceptual Study of Cranktrain with Low Friction Losses,
  MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, Vol.XI, (2013), No.2, pp.6-11, ISSN 1214-0821, ČVUT v Praze MECCA
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; SVÍDA, D.; DRÁPAL, L.:
  Efficient approach for solution of the mechanical losses of the piston ring pack,
  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING, Vol.2013, (2013), No.224, pp.1377-1388, ISSN 0954-4070, SAGE Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.:
  Virtual Engine - A Tool for a Powertrain Dynamic Solution, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.:
  New efficient methods for powertrain vibration analysis, Professional Engineering Publishing
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • NOVOTNÝ, P.; VACULA, J.; HRABOVSKÝ, J.:
  Solution strategy for increasing the efficiency of turbochargers by reducing energy losses in the lubrication system, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  The mechanical efficiency of turbochargers is mainly influenced by the lubrication system, which includes bearings. Energy loss can be prevented by optimising the individual elements of the lubrication system under preferred operating conditions, but it is also necessary to consider verification of functionality under off-design operating conditions. Evaluating, optimising or verifying bearing performances requires different levels of computational models with different physical depths of descriptions of individual processes. The solution strategy combines three levels of bearing computational models and effectively solves the problem. Genetic algorithms and an efficient model of bearing lubrication are used to optimise the bearing. The off-design transient operating processes of the rotor-bearing system are solved by a virtual turbocharger, and the off-design steady-state operating conditions are solved by an advanced computational model using computational fluid dynamics. The strategy is applied to reduce friction losses in thrust bearing and represents a reduction in bearing mechanical losses under the preferred operating conditions by 35%. These savings lead to 20% energy savings in the lubrication system of the stationary internal combustion engine turbocharger without significant risk of the lubrication system failing. The strategy is generally applicable to any element of the lubrication system.
 • VACULA, J.; NOVOTNÝ, P.:
  An Overview of Flow Instabilities Occurring in Centrifugal Compressors Operating at Low Flow Rates, ASME
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Researchers from all over the world have been researching the aerodynamics of centrifugal compressors. They have explained many properties of the aerodynamic phenomena occurring in centrifugal compressors during their operation and have introduced various terms. This work presents the crucial knowledge that has been published on the flow instabilities occurring in centrifugal compressors operating at low flow rates. It also introduces the capabilities of the computational tools used for the simulation of these phenomena. The characteristic of the centrifugal compressor including highlighted areas of possible occurrence of typical flow instabilities is presented. This review is extended to include a frequency description of the vibroacoustic behavior related to these aerodynamic instabilities. The frequency description enables better identification of the given aerodynamic phenomena based on measurements or computations, and relevant sources of literature are provided. The researchers will receive a structured summary of key publications leading to the better understanding of the flow instabilities in centrifugal compressors.
 • NOVOTNÝ, P.; VACULA, J.; JONÁK, M.:
  Evolutionary Optimisation of the Thrust Bearing Considering Multiple Operating Conditions in Turbomachinery, Elsevier B.V.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Thrust bearings are an essential part of rotating machines, significantly impacting their overall efficiency. The bearings must be designed to have optimal properties under the preferred operating conditions and be able to operate under off-design operating conditions occurring exceptionally. The available literature presents various possibilities for optimising bearing performance, but a method of including various operating conditions has not been introduced. The presented solution uses an optimisation of the thrust bearing that is based on genetic algorithms in combination with an efficient computational model of thrust bearing lubrication and heat transfer. The presented evolutionary optimisation approach makes it possible to design a bearing with exceptional performance under both specific and extreme operating conditions. The optimisation approach is applied in the development of a prototype thrust bearing and bearing friction losses decreased by approximately 30% compared to a serial bearing. At the same time, there is no significant decrease in the bearing ability to operate under off-design operating conditions. The prototype bearing designed using this approach reduced the mechanical losses of the entire turbocharger by approximately 20%.
 • NOVOTNÝ, P.; HRABOVSKÝ, J.:
  Efficient computational modelling of low loaded bearings of turbocharger rotors, Elsevier B.V.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  The overall efficiency of turbochargers is a strictly monitored variable in all applications. Increasing the overall efficiency is closely related to the mechanical efficiency and hence the rotor bearing system. This paper presents a new computational model describing the behaviour of the thrust bearings of the turbocharger rotor under different operating conditions. The model assumes steady state turbulent flow of lubricant through a thin lubrication gap in the form of a two-phase fluid. Fluid flow is affected by centrifugal forces due to high rotor speeds and by the change in lubricant properties due to pressure, temperature and shear rate. The model is designed to allow a very fast and efficient steady state solution for many input parameter variations, while maintaining a sustainable physical depth of description of the reality. The new computational model is confronted with three-dimensional higher-level models and verified by technical experiments on a real combustion engine turbocharger.
 • NOVOTNÝ, P.; HRABOVSKÝ, J.; JURAČKA, J.; KLÍMA, J.; HORT, V.:
  Effective thrust bearing model for simulations of transient rotor dynamics, Elsevier B.V.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  The paper introduces a new fast combined analytical and numerical computation model of thrust bearing, which can be applied to analyse the transient rotor dynamics of rotating machines. The bearing model is designed to allow an efficient solution to long-term processes while retaining its high-level capability to describe the bearing dynamics and tribology. The model includes the effects of lubricant inlet temperature and pressure and also effects of temperature, shear rate and inertia of the bearing lubricant layer. This bearing model used in the virtual turbocharger allows detailed analysis of both the design of the bearing itself and the vibration and noise issues of the turbocharger. The results obtained through the bearing model are verified using Computational Fluid Dynamics (CFD) and by technical experiments on real exhaust gas turbochargers.