Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D.

E-mail:   pokorny.p@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automobilního a dopravního inženýrství
odbor transportních a stavebních strojů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/0822

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, odbor Stavebních transportních a zemědělských strojů

Přehled zaměstnání

 • 2002 - 2004, Technický pracovník, Ústav dopravní techniky, FSI VUT v Brně
 • 2004 - 2008, Asistent, Ústav dopravní techniky, FSI VUT v Brně
 • 2008 - dosud, Odborný asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, odbor transportních a stavebních strojů, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Počítačové navrhování strojů (QS0)
 • Diplomový projekt (QDD)
 • Logistika dopravy a manipulace (DLD)
 • Nosné konstrukce strojů (QNS)
 • Projektování a logistika dopravních a manipulačních zařízení (QLD)
 • Stavba lodí a plavidel (QLP)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Identifikace dynamických silových účinků na konstrukce stavebních a manipulačních strojů a jejich interakce s pracovním materiálem.
 • Výpočty konstrukcí
 • Únava a životnost konstrukcí

Projekty

 • 2001 –2003, Vibrační válec s automatickou optimalizací parametrů hutnění. Projekt výzkumu a vývoje programu KONSORCIUM (MPO) č. FD-K/15, spolupracovník
 • 2005 – dosud, Simulační modelování mechatronických soustav VZ MSM 0021630518, člen řešitelského týmu (D2)
 • 2007 - 2008, Vývoj nové koncepce manipulátorů, vývoj a aplikace nového systému řízení a pohonu manipulátorů, projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č. FI-IM4/191,  člen řešitelského týmu
 • 2007 - 2010, Nová generace traktorových nosičů nástaveb s výměnnými nástavbami, , projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č. FI-IM4/091,  člen řešitelského týmu
 • 2009 - 2010, Vývoj stroje pro přepravu nebezpečných odpadů, projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č. FR-TI1/498,  člen řešitelského týmu
 • 2009-2018, NETME Centre, MŠMT OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize letadlové a automobilní techniky

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

1

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P.:
  The consequence of using orthotropic material in a mechanical system ,
  Vibroengineering Procedia, pp.128-131, (2018), JVE International Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vibroengineering 2018, Brno, 22.05.2018-24.05.2018
 • ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P.; POKORNÝ, P.:
  Návrhová optimalizace příhradových konstrukcí ,
  DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES 2017 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, pp.1-7, ISBN 978-80-7561-083-6, (2017), Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., FVTM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2017, Ústí nad Labem, 11.10.2017-13.10.2017
 • KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P.:
  Experimental verification of FEM analysis of the forestry forwarder,
  Transport Means 2016, pp.751-755, (2016), Technologija
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transport Means 2016, Juodkrantė, 05.10.2016-07.10.2016
 • POLZER, A.; DUFKOVÁ, K.; POKORNÝ, P.:
  ON THE MODERN CNC MILLING WITH A COMPENSATION OF CUTTING TOOLS AND THIN-WALLED WORKPIECE DEFLECTIONS,
  Journal of Machine Engineering, pp.41-49, ISSN 1895-7595, Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: NEWTECH 2015, Wroclaw, Polsko, 16.09.2015-19.09.2015
 • ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.:
  Hodnocení napjatosti předního rámu a středového dílu harvestoru HV50
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.:
  Simulace pracovního cyklu a pevnostní analýza mobilní nádrže,
  Výpočtové a experimentální metody v aplikované machanice. Computation and experimental methods in applied machanics, pp.39-44, ISBN 978-80-7414-377-9, (2012), Česká technika - nakladatelství ČVUT
  kapitola v knize
 • ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M.:
  Hodnocení napjatosti středového dílu a přední části zadního rámu stroje LVS 700 a předního rámu a středového dílu harvestoru HV50
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • VESELÝ, P.; KOPECKÝ, Z.; HEJMAL, Z.; POKORNÝ, P.:
  Diagnostics of Circular Sawblade Vibration by Displacement Sensors, ZAGREB UNIV, FAC FORESTRY
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠŤASTNÝ, A.; POKORNÝ, P.:
  KONSTRUKČNÍ NÁVRH A PEVNOSTNÍ VÝPOČET JEŘÁBOVÉ TRAVERZY O NOSNOSTI 45 TUN S MOŽNOSTÍ VYVAŽOVÁNÍ PŘEVĚŠOVÁNÍM,
  Sborník Přednášek, XXXVII.mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů, pp.99-102, ISBN 978-80-214-4323-5, (2011), VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXXVII. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů, Technická 2896/2, 616 69 Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M.:
  Numerická simulace hydraulicky poháněného zařízení jeřábového typu na vozidle,
  Vybrané problémy dynamiky těles. Dynamika tuhých a deformovatelných těles, pp.59-64, ISBN 978-80-7414-272-7, (2011), Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  kapitola v knize
 • KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M.:
  Výpočtová analýza hydraulického zdvihadla jako nástavbového zařízení vozidel,
  Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2010. Sborník přednášek ze VIII. mezinárodní konference, pp.1-6, ISBN 978-80-7414-270-3, (2010), Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2010, Ústí nad Labem, 22.09.2010-24.09.2010
 • ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.:
  VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,
  XXXVI. SEMINÁR KATEDIER A INŠTITÚTOV TRANSPORTNÝCH, STAVEBNÝCH, ÚPRAVÁRENSKÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV. Zborník vedeckých recenzovaných prác, pp.170-177, ISBN 978-80-228-2139-1, (2010), Technická univerzita vo Zvolene
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXXVI. Seminár katedier a inštitútov transportných, stavebných, úpravarenských a poľnohospodárskych strojov, Zvolen, 16.09.2010-17.09.2010
 • KUBÍN, M.; POKORNÝ, P.:
  Laboratorní ověření výpočtového modelu pražce DPD,
  ISBN 978-80-7414-153-9, (2009), Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2009, Ústí nad Labem, 09.09.2009-11.09.2009
 • POKORNÝ, P.:
  Deformation of manipulator rail in dependency of the interaction between manipulators,
  Proceeding of abstracts, pp.12-12, ISBN 978-80-248-1820-7, (2008), Institute of Transport, VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 34. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů 2008, Ostrava, 24.09.2008-26.09.2008
 • POKORNÝ, P.; NÁVRAT, T.; KAŠPÁREK, J.; VRBKA, M.:
  Ověření charakteristik ocelového lana závěsu výložníku u věžového jeřábu MB 1030.11,
  Zdvíhací zařízení v teorii a praxi 2007, pp.130-133, ISBN 978-80-214-3391-5, (2007), VUT Brno 2007
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi 2007, Brno, 10.04.2007-11.04.2007
 • NÁVRAT, T.; VRBKA, M.; POKORNÝ, P.; KAŠPÁREK, J.:
  Deformačně-napěťová analýza stavebního věžového jeřábu,
  14. ANSYS Users Meeting 2006, pp.1-8, ISBN 80-239-7764-4, (2006), SVS FEM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 14. ANSYS Users Meeting, Hotel Dvořák Tábor , 20.09.2006-22.09.2006

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.:
  Simulace pracovního cyklu a pevnostní analýza mobilní nádrže,
  Výpočtové a experimentální metody v aplikované machanice. Computation and experimental methods in applied machanics, pp.39-44, ISBN 978-80-7414-377-9, (2012), Česká technika - nakladatelství ČVUT
  kapitola v knize

  Cílem příspěvku je analyzovat zatěžující stavy při dynamické simulaci pracovního děje mobilní nádrže cisternového typu, která je umístěna na pracovním vozidle. Dále ze zjištěných hodnot dynamické simulace provést zatěžující stavy pro FEM analýzu a vyhodnotit kritické stavy a místa po stránce napěťově deformační.
 • VESELÝ, P.; KOPECKÝ, Z.; HEJMAL, Z.; POKORNÝ, P.:
  Diagnostics of Circular Sawblade Vibration by Displacement Sensors, ZAGREB UNIV, FAC FORESTRY
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  The paper deals with problems of the circular sawblade vibration. In the introductory part, theoretical bases are summarized to determine the form of vibrations and critical and resonant rotational frequency. A diagnostic method is proposed for the direct measurement of amplitudes of a circular sawblade by displacement sensor with the subsequent Fast Fourier Transform (FFT) analysis. This method with the spectral analysis of a signal in the time area makes possible to determine the size and shape of vibration of a circular sawblade with respect to usability/applicability under operational conditions. Unlike standard methods, when the sawblade is excited by external sources, natural vibrations are used such as disk deformations and the dynamic unbalance of a circular sawblade, effects of chucking/gripping and machine vibration and., last but not least, the disk and sawn wood interaction.
 • ŠŤASTNÝ, A.; POKORNÝ, P.:
  KONSTRUKČNÍ NÁVRH A PEVNOSTNÍ VÝPOČET JEŘÁBOVÉ TRAVERZY O NOSNOSTI 45 TUN S MOŽNOSTÍ VYVAŽOVÁNÍ PŘEVĚŠOVÁNÍM,
  Sborník Přednášek, XXXVII.mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů, pp.99-102, ISBN 978-80-214-4323-5, (2011), VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXXVII. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů, Technická 2896/2, 616 69 Brno, 14.09.2011-15.09.2011

  Tento článek popisuje konstrukční návrh a pevnostní výpočet jeřábové traverzy, která umožňuje vázání kusových břemen různých rozměrů s možností vyvažování převěšováním. Je proveden jednoduchý návrhový výpočet a následná analýza metodou konečných prvků (MKP). Výpočet zahrnuje lineární a nelineární analýzu stability provedenou podle norem pro ocelové konstrukce EC3. Nezbytnou součástí článku je stručná diskuze základních legislativních požadavků, týkajících se pevnosti traverzy, plynoucích ze závazných směrnic EU.
 • KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M.:
  Výpočtová analýza hydraulického zdvihadla jako nástavbového zařízení vozidel,
  Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2010. Sborník přednášek ze VIII. mezinárodní konference, pp.1-6, ISBN 978-80-7414-270-3, (2010), Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2010, Ústí nad Labem, 22.09.2010-24.09.2010

  Tento příspěvek se zabývá deformačním a napěťovým chováním konstrukčních částí hydraulicky poháněného zdvihadla, které je používáno jako nástavbové zařízení vozidel. Sledován je pevnostní stav jak při pracovním režimu zdvihadla, tak při jízdě nosného vozidla.
 • ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.:
  VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,
  XXXVI. SEMINÁR KATEDIER A INŠTITÚTOV TRANSPORTNÝCH, STAVEBNÝCH, ÚPRAVÁRENSKÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV. Zborník vedeckých recenzovaných prác, pp.170-177, ISBN 978-80-228-2139-1, (2010), Technická univerzita vo Zvolene
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXXVI. Seminár katedier a inštitútov transportných, stavebných, úpravarenských a poľnohospodárskych strojov, Zvolen, 16.09.2010-17.09.2010

  Příspěvek se zabývá problematikou vývoje cisterny pro manipulaci s nebezpečnými tekutými odpady. Přesněji se zabývá legislativními a normativními předpisy, koncepcí konstrukce a použitým materiálem a numerickou simulací koncepčního návrhu válcové nádrže.