prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

E-mail:   slapal@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/slapal
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor algebry a diskrétní matematiky
Zařazení:   Profesor
Pracoviště:   Ústav matematiky
Sekce matematiky
Zařazení:   Vedoucí sekce

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1971-74 studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně, obor měřící a automatizační technika
 • 1975-80 studium odborné matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
 • 1981 rigorózní zkouška z funkcionální analýzy na PřF MU v Brně - titul RNDr.
 • 1989-92 postgraduální studium na Masarykově Univerzitě v Brně, titul CSc. v algebře a teorii čísel
 • 1994 habilitace v oboru matematika na Masarykově Universitě v Brně
 • 2000 jmenování profesorem pro obor aplikovaná matematika na VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 1981-86 asistent a odborný asistent na katedře matematiky Vysoké školy báňské v Ostravě
 • 1986-90 odborný pracovník na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně
 • 1990-94 odborný asistent na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učenítechnického v Brně
 • 1994-00 docent na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
 • 2000- profesor na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
 • 2016-20 vědecký pracovník na FIT VUT v Brně
 • 2003-2022 ředitel Ústavu matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Obor Matematické inženýrství na FSI: výuka v předmětech obecná algebra, metody diskrétní matematiky, matematická logika, matematické struktury
 • Magisterské studium na FIT: přednáška matematické struktury v informatice
 • Doktorské studium na FIT: výuka v kurzech kategorií, moderní matematické metody v informatice
 • Každoroční přednášky z oblasti univerzální algebry, teorie kategoriií a topologie v rámci programu Erasmus pro postgraduální studenty na zahraničních univerzitách (Universität Potsdam, Technische Universität Wien, LAquila University)
 • Školitel doktorandů v oboru Matematické inženýrství - dosud vyškoleni 4 doktorandi
 • Garant (za VUT) mezinárodního studijního programu Double Diploma s názvem"Mathematical Modelling in Engineering" organizovaného ve spolupráci s Univerzitou v L'Aquile v Itálii
 • Garant studijního programu Matematické inženýrství na FSI VUT (bakalářský i magisterský stupeň)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Obecná algebra - kartézská uzavřenost kategorií relačních a algebraických struktur
 • Kategoriální topologie - uzávěrové prostory a konvergenční struktury na kategoriích
 • Digitální topologie - strukturace digitální roviny pomocí uzávěrových operátorů
 • Výzkum prováděn s podporou zahraničních grantů, grantů GA ČR a v rámci výzkumných záměrů MŠMT
 • Výsledky publikovány převážně v zahraničních časopisech (více než 120 vědeckých prací) a prezentovány na mezinárodních konferencích
 • H-index 12

Akademické stáže v zahraničí

 • 1995-96 šest měsíců na Freie Universität Berlin
 • 1999 jeden měsíc na Freie Universität Berlin
 • 2001 čtyři měsíce na na University of Pittsburgh
 • 2003 šest měsíců na L'Aquila University
 • 2003-04 dva měsíční pobyty na University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
 • 2008-11 dva měsíční pobyty na Chiang Mai University v Thajsku
 • 2009 měsíční pobyt na University of Stellenbosch v Jihoafrické republice

Univerzitní aktivity

 • 1990-96 člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2003- člen oborových rad doktorského studia na FSI a FIT
 • 2007- člen oborové rady doktorského studia na PřF UP Olomouc
 • 2008 - člen Vědecké rady FIT VUT v Brně
 • 2008 - 12 člen Vědecké rady FP VUT v Brně
 • 2009 - člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci
 • 2018 - člen Vědecké rady FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen (a v r. 2008-11 předseda) Mezinárodního výboru pro pořádání konferencí Summer Conferences on Topology and Applications.
 • Předseda organizačního výboru "24th Summer Conference on Topology and its Applications", Brno, July 14-17, 2009.
 • Předseda organizačního výboru "16th International Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA)", Brno, May 28-30, 2014.
 • Člen organizačních výborů konferencí IWCIA.
 • Zakladatel a vedoucí redaktor vědeckého časopisu Mathematics for Applications

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1995 grant od Německé akademie věd
 • 1999 stipendium od DAAD (Německo)
 • 2001 získána cena Dr. Jiri Nehnevajsa Memorial Award (USA)
 • 2003 uděleno stipendium Outreach Fellowship od NATO (Itálie)
 • 2009 NRF-ASCR Fellowship (South Africa)
 • 1995- zvané přednášky na zahraničních univerzitách (Potsdam, Berlin, Darmstadt, Pittsburgh, New York, Slippery Rock, L'Aquila, Bangkok, Cape Town, Stellenbosch, Auckland, atd.)

Projekty

 • GAČR 201/95/0468 Obecné algebraické a topologické systémy
 • PG98006 (MŠMT) Roziřování výsledků vědy
 • GAČR 201/00/1466 Spojité a množinově-teoretické metody v topologických a algebraických strukturách
 • GAČR 201/03/0933 Množinově teoretické a kategoriální metody v topologických a algebraických strukturách
 • GAČR 402/07/1300 Modelování parametrů CSR jako faktor konkurenceschopnosti firem
 • MSM 260000013 Automatizace technologií a výrobních procesů
 • MSM 0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav
 • Erasmus IP Project "Mathematical Modelling in Life and Social Sciences"
 • AV ČR - NRF (South Africa) Mobility Grant "Compactness and connectedness in categorical topology"
 • OPVK 2.3 A-Math-Net: Transfer zalostí v aplikované matematice 
 • NETME Centre - Senior Researcher
 • IT4Innovations - Senior Researcher

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

158

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

138

Citace ostatní (bez autocitací)

81

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŠLAPAL, J.:
  Convenient adjacencies on Z^2
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠLAPAL, J.:
  Jordan curves in the digital plane
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠLAPAL, J.:
  A Jordan curve theorem with respect to a pretopology on Z^2,
  International Journal of Computer Mathematics, Vol.90, (2013), No.8, pp.1618-1628, ISSN 0020-7160, Taylor&Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠLAPAL, J.:
  Topological structuring of the digital plane,
  DISCRETE MATHEMATICS AND THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, Vol.15, (2013), No.2, pp.165-176, ISSN 1365-8050, DMTCS
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠLAPAL, J.:
  Graphs with a path partition for structuring the digital plane,
  INFORMATION SCIENCES, Vol.233, (2013), No.1, pp.305-312, ISSN 0020-0255
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠLAPAL, J.; PFALTZ, J.:
  Transformations of Discrete Closure Systems,
  Acta Mathematica Hungarica, Vol.138, (2013), No.4, pp.386-405, ISSN 0236-5294
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠLAPAL, J.:
  Compactness and convergence with respect to a neighborhood operator,
  Collectanea Mathematica, Vol.63, (2012), No.2, pp.123-137, ISSN 0010-0757
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŠLAPAL, J.:
  Graphs with a path partition for structuring the digital plane,
  INFORMATION SCIENCES, Vol.233, (2013), No.1, pp.305-312, ISSN 0020-0255
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V práci je zaveden pojem cestovní souvislosti grafů a pomocí něho je definován speciální typ souvislost v těchto grafech. Je ukázáno, že tato souvislost má jisté vlastnosti, které jsou vhodné pro využití definovaných grafů jako mzákladních struktur v digitálních prostorech pro studium digitálních obrazů. Je uveden systém takovýchto grafů na digitální rovině a pro každý z nich je ndefinována digitální Jordanova křivka.
 • ŠLAPAL, J.:
  A quotient-universal digital topology,
  Theoretical Computer Science, Vol.405, (2008), No.1-2, pp.164-175, ISSN 0304-3975, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V práci je studována jistá topologie v digitální rovině, která má tu vlastnost, že většina topologií užívaných v digitální topologii jsou její faktorprostory.
 • ŠLAPAL, J.:
  Convergence on categories,
  Applied Categorical Structures, Vol.16, (2008), No.4, pp.503-519, ISSN 0927-2852, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V článku je definována a studována konvergence na kategoriích jako základní topologická strukture. Konvergence je pak užita k zavedení asociovaných uzávěrovách operátorů na kategoriích.
 • ŠLAPAL, J.:
  A digital analogue of the Jordan curve theorem,
  Discrete Applied Mathematics, Vol.139, (2004), No.1, pp.231-251, ISSN 0166-218X
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Studujeme jisté uzávěrové operace na digitální rovině a dokazujeme pro ně digitgální analogii Jordanovy věty. Jsou také uvedeny aplikace tohoto vásledku v oblasti digitálního zpracování obrazů.
 • ŠLAPAL, J.:
  Net spaces in categorical topology,
  Annals of the New York Academy of sciences, Vol.806, (1996), No.1, pp.393-412, ISSN 1573-3109
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Je zaveden a studován pojem síťových prostorů v kategoriální topologii.