prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

E-mail:   Josef.Stetina@vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://ottp.fme.vutbr.cz/users/stetina/
Pracoviště:   Ústav automobilního a dopravního inženýrství
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/0718
Pracoviště:   Ústav automobilního a dopravního inženýrství
odbor pohonných jednotek
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/0718
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK JOBNAC - sekce automobilního inženýrství
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK NAHYC - sekce automobilového inženýrství
Zařazení:   Vedoucí sekce

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1987, strojní inženýr, Fakulta strojní, Vysoké učení technické v Brně, obor dopravní a manipulační technika
 • 2007, Ph.D., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-Technická univerzita Ostrava, obor Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • 2008, docent, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-Technická univerzita Ostrava, obor Tepelná technika v průmyslu
 • 2016, profesor, Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1987-1988 - asistent, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní, VUT v Brně
 • 1987-1988 - vojenská základní služba
 • 1988-1990 - studijní pobyt, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní, VUT v Brně
 • 1990-dosud - OSVČ majitel IT firmy specializované na dodávky měřicích a řídicích systémů pro automobilový průmysl.
 • 1990-1992 - interní doktorand, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní,  VUT v Brně
 • 1992-2007 - asistent na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2007-2008 - odborný asistent na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2008-2016 - docent na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2016 - dosud profesor na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2018 - dosud - ředitel ústavu, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

 • Termomechanika - přednášky
 • Seminář aplikované termomechaniky - garant předmětu, přednášky
 • Informační modely budovy – projektování  - garant předmětu, přednášky
 • Experimentální metody - garant předmětu, přednášky
 • Teorie spalovacích motorů - garant předmětu, přednášky
 • Úvod do strojního inženýrství  - garant předmětu, přednášky

Tvorba výukových materiálů 

 • spoluautor tří vysokoškolských skript
 • spoluautor čtyř elektronických výukových materiálů

Zavedení předmětů

 • 2008 Seminář aplikované termomechaniky předmět pro všechny studenty bakalářského studia 
 • 2006 Thermomechanics pro zahraniční studenty v angličtině včetně elektronických výukových materiálů
 • 1997 Zavedení a výuka předmětu CAD pro techniku prostředí, který od této doby vyučuji
 • 1997 Zavedení a výuka předmětu Experimentální metody, na jehož výuce se od té doby podílím. Zavedení předmětu podpořeno spoluautorství skript a vytvořením dvou elektronických výukových materiálů za podporou projektů FRVŠ
 • 1988 Zavedení výuky cvičení předmětů Aplikovaná mechanika, Dynamická pevnost a životnost a Výpočtové metody ve stavbě spalovacích motorů na počítačových učebnách s PC, zavedení do výuky programu ANSYS a tato výuka podpořena dvěma skripty.

Vedení diplomových a bakalářských prací:

 • 21 diplomových prací
 • 39 bakalářských prací

Školitel 2 studentů doktorského studia.

Pedagogické projekty

 • 2013 eLearning studyenergyweb.fme.vutbr.cz, pro předměty Termomechanika, Seminář aplikované termomechaniky, CAD a Experimentální metody
 • 2003 Experimentální metody - virtuální laboratoř, FRVŠ F1-965/2003
 • 2003 Superpočítačová laboratoř-cluster PC-pro simulaci úloh mechaniky, FRVŠ  FR0956/2003/A
 • 2001 Hypertextová skripta Optické měřicí metody, FRVŠ F1-192/2001

Vědeckovýzkumná činnost

 • Řešil řadu výzkumných úkolů jejichž výsledky byly publikovány ve 42 oponovaných výzkumných zprávách
 • Celkem 99 zahraničních publikací včetně 19 v impaktovaných časopisech
 • 85 publikacích ve sbornících konferencí a časopisech
 • Profesním zájmem je matematická simulace tepelně mechanických systémů, metoda konečných prvků, dynamika a problémy přenosu tepla a hmoty, proudění a akustiky, počítačové měření termodynamických veličin, optimalizace termomechanických systémů, počítačová grafika.
 • Je specialistou zejména na programování systémů měření a řízení technologických procesů v automobilovém průmyslu a hutnictví.
 • Řešitel nebo spoluřešitel 9 projektů GAČR, 4 projektů programu KONTAKT, 2 projektů programu EUREKA, 4 projektů programu COST, 2 projekty MPO a 1 projektu programu U.S.- Czech Republic
 • Hindex = 8, dle WoS

Akademické stáže v zahraničí

 • 1996 Auburn University, USA – studijní pobyt
 • 1997 University of Florida – studijní pobyt
 • 2007 University of Ljublana, FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING – přednáškový pobyt, přednášky pro studenty, doktorandy a zaměstnance fakulty
 • 1998 University of Ljublana, FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING – přednáškový pobyt, přednášky pro studenty, doktorandy a zaměstnance fakulty

Univerzitní aktivity

 • 1999 - dosud, člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2018 - dosud, člen akademického senátu VUT v Brně
 • 2019 - dosun, předseda Finanční komise, akademického senátu FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 1996, člen ASME
 • 2000, člen České strojnické společnosti
 • 2000, člen České slévárenské společnosti

Spolupráce s průmyslem

2020

DAIDO METAL CZECH Zkouškly ložisek spalovacího motoru.

2017

Honeywell HTC Využití experimentálního domku.

2016-2017

Doosan Škoda Power Výpočet vzduchem chlazeného kondenzátoru včetně softwarového řešení.

2016

BOSCH DIESEL

Sestavení simulačního matematického modelu výrobní linky

2015 Doosan Škoda Power Optimální řízení výkonu parní turbíny při náběhu a odstavení
2014 Enbra Mezinárodní výzkumně-vývojový projekt. Etapa 1: Model pro výpočet meteorologických dat. - Vyvinut software
2014 ASM automation Spolupráce na matematických modelech plynulého odlévání

2014

Posco Korea Fuzzy řízení sekundárního chlazení

2013

IVECO Czech Republic Vyhodnocování zkoušek na válcové zkušebně

2013

Škoda auto a.s. Vyhodnocování zkoušek převodovek

2011-

Evraz Vítkovice Steel a.s. Optimalizace podmínek chlazení horního povrchu bramy

2011-

Železárny Podbrezová VVC s.r.o. Analýza procesu sochorového plynulého odlévání oceli použitím nestacionárního 3D modelu teplotního pole jako příprava implementace on-line modelu do informačního systému ocelárny

2011-

BMT Medical Technology s.r.o. Měření a analýza čistých prostor

2010-2011

Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ o.z Inovační voucher - Analýza plynového ohřívače vody

2009-2010

Hydrosystém projekt a.s. Inovační voucher - Stanovení časových konstant chladnutí zkušebního vzorku při vysokotlakém odstraňování okují

2007-2008

Třinecké železárny a.s Rozvoj dynamického modelu řízení technologie pro plynulé odlévání sochorů.
2007 Evraz Vítkovice steel a.s. Rozvoj on-line modelu řízení technologie pro plynulé odlévání bram.
1996-2008 Škoda –auto a.s.  Konzultační a expertní činnost při zkoušení automobilových převodovek.
2005-2007 Visteon-Autopal s.r.o. Měřicí systém pro měření teplotních polí světlometů a tvorba metodiky zkoušek.
1992-2007 Mezservis Vsetín s.r.o.   Dlouhodobá spolupráce na tvorbě řídicích a měřicích systémů vyráběných touto firmou. Příkladem válcové zkušebny pro firmu Nissan Praha, Schenck Německo, Mendlovu zemědělskou univerzitu v Brně.
2003-2004 MÚ Svitavy Měření teplotních a vlhkostních poměrů v nízkoenergetických rodinných domech ve Svitavách
2002-2007 Iveco Czech Republic a. s. Konzultační a expertní činnost při vývoji metodik zkoušek autobusů a tachografů.
2000 VOP-026 Šternberk, s.p. Řídící a měřicí systém pro zkoušení motorů vojenské techniky, včetně metodických postupů.
2000-2005 Vítkovice Steel a.s. Vývoj a implementace on-line modelu teplotního pole pro bramové kontilití oceli.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1987, Cena ministra školství za studijní průměr 1,0 během celého vysokoškolského studia

Projekty

2018-2022 Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky, TN01000026
2018-2022 Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku (ComSi) EF16_026/0008392
2020-2022 Optimalizace chlazení vozidel. OP PIK - Partnerství znalostního transferu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019852
2019-2021 Spojený tepelně-mechanický model tuhnutí oceli pro predikci vzniku trhlin v reálném čase. GA19-20802S
2015-2017 Adaptivní front-tracking metoda pro paralelní řešení problémů se změnou fáze. GA15-11977S
2014-2016 TAČR GAMMA ŠANCE DP
2011-2013 Tlumení kolísání teploty tekutiny pomocí akumulace tepla při změně skupenství, GAP101/11/1047
2011-2013 Analýza vlivu metalurgicko-materiálových a technologických parametrů kontinuálně litých ocelových předlitků na jejich kvalitu a na stabilitu pochodu, GAP107/11/1566
2010-2012 Využití materiálů se změnou skupenství pro vyšší efektivnost solárních vzduchových systémů, OC10051

2009-2011

Numerický a stochastický model plynule odlévaných ocelových předlitků obdélníkového profilu 106/09/0940

2007-2009

Výzkum velkoobjemových komor teplotní techniky, projekt MPO - FT-TA4/028
2007-2009 Využití solárních komínů a materiálů se změnou skupenství pro pasivní chlazení budov, GA ČR 103/07/0907
2008-2012 Modelování přenosu tepla a hmoty při tuhnutí rozměrných systémů hmotných kovových materiálů, projekt GA ČR 106/08/0606

2005-2006

Optimalizace technologických parametrů gravitačně litých válců pro válcování kolejnic, projekt programu česko-slovinské spolupráce KONTAKT No.14/2005-06
2004-2006 Výzkum, vývoj a zavedení do výroby dynamického modelu řízení technologie pro plynulé odlévání sochorů, projekt MPO č. FI-IM/021
2004-2006 Optimalizace technologických parametrů gravitačně litých válců pro válcování kolejnic, projekt GAČR č. 106/04/1334
2002 -2005 Vytvoření komplexu modelů predikce technologických parametrů a tepelných procesů pro zdokonalení systémů řízení jakosti, projekt EUREKA-2716 COOP
2000-2005 Optimalizace odlévání keramiky EUCOR, projekt programu COST - APOMAT č. OC 526.10
2002-2004 RESHYVENT - Residential Hybrid Ventilation, grant EC, nositel Cauberg-Huygens, Holandsko
2001-2003 Komplexní třídimenzionální výpočtové modely klikového mechanismu, projekt GA ČR 101/01/0027
2003-2004 Optimalizace technologie výroby keramického materiálu EUCOR, projekt programu česko-slovinské spolupráce KONTAKT No. 23/2003-04
2001 -2003 Komplexní optimalizace technologie plynulého odlévání ocelí včetně ocelí speciálních, projekt GA ČR č. 106/01/1464
1999-2003 Performance, efficiency, and optimisation of ventilating system in solar buildings, projekt MŠMT COST G3
2001-2003   Solar Radiation Induced Convection In Highly Glazed Spaces, projekt MŠMT COST G3
1998-2000 Optimalizace bramového kontilití s využitím numerického modelu. Projekt GA ČR 106/98/0296
2001-2003 Optimalizace vlastností a technologie výroby  odlitků z tvárné litiny o velmi vysoké hmotnosti (20), projekt GA ČR č. 106/01/1164
2001-2002 Optimalizace technologie plynulého odlévání ocelí včetně ocelí speciálních, projekt programu česko-slovinské spolupráce KONTAKT No.2001/015
1999-2001 Optimalizace užitných vlastností korundobaddeleyitového materiálu EUCOR a    technologie jeho lití, projekt GA ČR č.106/99/0728
1998-2001 Numerická simulace fyzikálních jevů technologie kontilití, projekt programu COST, Action P3 č. OC.P3.20
1998-2001 Optimalizace kvality plynule litých slitků pro další technologii zpracování, projekt programu EUREKA č. 1867 CONMOD
1998-2000 Optimalizace bramového kontilití s využitím numerického modelu, projekt GA ČR č. 106/98/0296
1998-1999 Metalurgické aspekty a matematické modelování procesu plynulého lití oceli, projekt programu česko-slovinské spolupráce č. ME 253/1998
1993-1995 Termokinetika technologických procesů, projekt GA ČR č. 106/93/0440
1993-1994 Systém pro měření a analýzu pracovních cyklů spalovacích motorů, projekt 39/93-D Fondu na podporu tvůrčích aktivit VUT Brno
1992-1996 Thermokinetics of technology, project of the U.S.-Czechoslovak Science and Technology Program

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

195

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

209

Citace ostatní (bez autocitací)

91

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.:
  Assessment of Basic Approaches to Numerical Modeling of Phase Change Problems—Accuracy, Efficiency, and Parallel Decomposition, The Americal Society of Mechanical Engineers ASME
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Visual monitoring of the melting front propagation in a paraffin-based PCM,
  Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 , pp.284-288, (2016), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2016, Mariánské lázně, 15.11.2016-18.11.2016
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  STEEL IN AUTOMOTIVE INDUSTRY,
  KOKA 2016, pp.195-202, ISBN 978-80-214-5379-1, (2016), VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: KOKA 2016 , Brno, 05.09.2016-06.09.2016
 • KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.:
  An accuracy analysis of the front tracking method and interface capturing methods for the solution of heat transfer problems with phase changes,
  Journal of Physics: Conference Series, pp.1-8, (2016), IOP Publishing
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 7th European Thermal-Sciences Conference EUROTHERM 2016, Krakov, 19.06.2016-23.06.2016
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  A COMPREHENSIVE REAL-TIME TOOL FOR SOLIDIFICATION, COOLING AND QUALITY CONTROL OF CONTINUOUS CASTING PROCESS,
  Sborník konference METAL 2016, pp.47-53, ISBN 978-80-87294-67-3, (2016), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2016, Brno, 25.05.2016-27.05.2016
 • MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P.:
  FRONT TRACKING METHOD FOR SIMULATION OF SOLIDIFICATION PROCESSES WITH PURE ALUMINIUM ,
  Sborník konference METAL 2016, pp.1194-1199, ISBN 978-80-87294-67-3, (2016), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2016, Brno, 25.05.2016-27.05.2016
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.:
  IMPROVEMENT OF THE CASTING OF SPECIAL STEEL WITH A WIDE SOLID-LIQUID INTERFACE, MIT Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.:
  A rapid GPU-based heat transfer and solidification model for dynamic computer simulations of continuous steel casting, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; ŠTĚTINA, J.:
  A VALIDATED TRNSYS MODEL OF THERMALLY ACTIVATED LAYER WITH PHASE CHANGE MATERIAL,
  ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition Volume 8A: Heat Transfer and Thermal Engineering, pp.1-4, ISBN 978-0-7918-5749-6, (2015), ASME
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME 2015, Houston, Texas, 13.11.2015-19.11.2015
 • MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.:
  Optimal Control Algorithm for Continuous Casting Process by Using Fuzzy Logic, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.:
  New Challenges in Modelling and Secondary Cooling Control of Continuous Steel Casting,
  METEC & 2nd ESTAD 2015 Proceedings, pp.1-8, ISBN 978-3-00-049542-7, (2015), Steel Institute VDEh
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METEC & 2nd ESTAD 2015, Dusseldorf, 15.06.2015-19.06.2015
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.:
  OPTIMIZATION OF THE SECONDARY COOLING IN A CONTINUOUS CASTING PROCESS WITH DIFFERENT OPTIMIZATION OF THE SECONDARY COOLING IN A CONTINUOUS CASTING PROCESS WITH DIFFERENT SLAB CROSS-SECTIONS, MIT Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.:
  Unsteady model-based predictive control of continuous steel casting by means of very fast dynamic solidification model on GPU, Insitute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.:
  Challenges in numerical modelling of continuous steel casting - very fast GPU dynamic solidification model and its use in continuous casting control,
  Proceedings of the 8th European Continuous Casting Conference ECCC 2014, pp.266-275, ISBN 978-3-200-03664-2, (2014), Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 8th European Continuous Casting Conference - ECCC 2014, Graz, 23.06.2014-26.06.2014
 • CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; OSTRÝ, M.:
  Thermal storage as a way to attenuate fluid temperature fluctuations - sensible vs. latent heat storage materials, Insitute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.:
  Temperature Field and Solidification Structure of a Ductile-Cast-Iron Roller, Trans Tech Publications
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M.; MAUDER, T.:
  Comparison of the temperature field continuously cast steel slabs with different chemical composition.,
  Materiali in tehnologije, Vol.47 (2013), (2013), No.4, pp.497-501, ISSN 1580-2949
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; BUČEK, P.:
  Impact of casting speed on the temperature field of continuously cast steel billets,
  Materiali in tehnologije, Vol.47, (2013), No.4, pp.507-513, ISSN 1580-2949, Insitute of Metals and Technology
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; KAVIČKA, F.:
  MINIMIZATION OF SURFACE DEFECTS BY INCREASING THE SURFACE TEMPERATURE DURING THE STRAIGHTENING OF A CONTINUOUSLY CAST SLAB,
  Materiali in tehnologije, Vol.47, (2013), No.3, pp.311-316, ISSN 1580-2949, IMT Ljubljana
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.:
  A FUZZY-BASED OPTIMAL CONTROL ALGORITHM FOR A CONTINUOUS CASTING PROCESS,
  Materiali in tehnologije, Vol.46, (2012), No.4, pp.325-328, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale tehnologije
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.:
  FINAL-STRUCTURE PREDICTION OF CONTINUOUSLY CAST BILLETS, IMT Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  The effect of electromagnetic stirring on the crystallization of concast billets -II
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.:
  Numerical optimization of the method of cooling of a massive casting of ductile cast-iron, IMT
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; HEGER, J.:
  The optimization of a concasting technology by two numerical models, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.:
  A rapid GPU-based heat transfer and solidification model for dynamic computer simulations of continuous steel casting, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek prezentuje GPU model pro dynamické simulace plynulého odlévání oceli. Model umožňuje velmi ryché výpočty, které jsou nezbytné pro použití modelu v online řízení a optimalizaci provozu licího stroje. Činnost modelu byla validována a verifikována s využitím analytického řešení a experimentálně získaných dat. Model využívá k výpočtu grafické jednotky NVIDIA a běhové prostředí CUDA. Relativní výpočtový čas modelu je dle použité výpočtové sítě mezi 0.0016 a 0.27, který odpovídá GPU-zrychlení 33 až 68 ve srovnání s běžně používanými komerčními modely.
 • ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; RAMÍK, P.:
  CONTROL OF SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS SLAB CASTING WITH A THERMAL MODEL, IMT Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Vnitřní Kvalita lité oceli desek během radiálním plynulého odlévání je výrazně ovlivněna nastavením podpůrných válců. Během prochází opěrnými válci ocel ochladí od 1400 ° C do 600 ° C, proto je smrštění materiálu, musí být řízena s nastavením profilu snížení. Nastavení profilu redukce s pevnými válci je kompromisem používá pro celou lité oceli. V průběhu kontinuálního lití opotřebení válců dochází, a to musí být také považována při nastavení profilu s válečky. 3D tepelný model je použit pro optimální nastavení. Vzhledem k tomu, nastavení redukce nemůže být optimalizován pro starší kolečkách, vnitřní vady jsou často přítomné. Nové stroje pro kontinuální odlévání oceli jsou opatřeny měkkou redukcí, tj, v systému pro ovládání polohy válečku a nastavení profilu snížení pro každý typ oceli. Řídicí systém je propojen on-line s tepelný model 3D.
 • MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.:
  Optimal Control Algorithm for Continuous Casting Process by Using Fuzzy Logic, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Dohled algoritmus pro řízení kontinuálního lití (CC), proces je zobrazena. Řízení strategie je založena na pozorování rozložení teploty přes licí vlákna. Algoritmus se skládá ze dvou částí, původní 3D přechodné numerického modelu teplotního pole a fuzzy regulace modelu.Numerický model počítá a předpovídá rozložení teploty, zatímco fuzzy model regulace sleduje teplotu v konkrétních oblastech a naladí licích parametrů, jako je například rychlost lití, chladicích intenzit na sekundárním chlazení, atd. Hlavním cílem je, aby povrch a základní teploty v rozmezí specifických odpovídajících horkým tažností oceli a adekvátně reaguje na variabilních licích podmínek. Výsledky ukazují, kvalitní a robustní řízení chování, rychlou odezvu na dynamické změny v systému a obecně použitelné pro jakýkoli proces CC.
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.:
  HEAT TRANSFER COEFFICIENTS BENEATH THE WATER COOLING NOZZLES OF A BILLET CASTER,
  Sborník konfernece, pp.22-30, ISBN 978-80-87294-03-1, (2009), Tanger s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2009 18. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Hradec Nad Moravicí, 19.05.2009-21.05.2009

  Z takto změřených součinitelů přestupu tepla je sestavena databáze okrajových podmínek, ze kterých model interpolací stanoví příslušný součinitel přestupu tepla pod tryskou pro požadovanou teplotu povrchu sochoru, provozní průtok vody a pro požadovanou licí rychlost. Tento přístup představuje unikátní spojení experimentálního měření v laboratořích s numerickým modelem pro výpočet nelineární okrajové podmínky pod chladicí tryskou. Přenosové jevy pod vodními chladícími tryskami budou prezentovány na vypočteném teplotním poli pro reálné kontilití ocelového sochoru , při různých provozních parametrech.
 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; HEGER, J.:
  The optimization of a concasting technology by two numerical models, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Tuhnutí a chladnutí kontinuálně odlévané bramy. Originální 3D numerický model teplotního pole kontislitku. Experimentální výzkum a měření. Originální numerický model dendritické segregace prvků.