doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

E-mail:   kures@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.zam.fme.vutbr.cz/~kures/
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor algebry a diskrétní matematiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1840

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988 Mgr., matematická analýza, Masarykova universita Brno (diplomová práce Posloupnosti a kombinatorické struktury);
 • 1995 Dr., geometrie, Masarykova universita Brno (disertační práce Connections on Cotangent Bundles; zkratka Dr. změněna na Ph.D. dle zákona č. 111/1998 Sb.);
 • 2003 Doc., aplikovaná matematika, Vysoké učení technické Brno (habilitační práce Některé souvislosti variačního počtu a diferenciální geometrie z hlediska aplikací)
 • 2009 RNDr., Masarykova univerzita Brno

Přehled zaměstnání

 • 1990-1991 Výzkumný ústav dopravní;
 • 1991-1993 Česká správa letišť;
 • 1993-... Vysoké učení technické (od r. 2003 docent)

Pedagogická činnost

 • Matematická analýza 1 (bakalářské studium, garant)
 • Matematická analýza 2 (bakalářské studium, garant)
 • Variační počet (magisterské studium, garant)
 • Geometrické algoritmy a kryptografie (magisterské studium, garant)
 • Matematické principy kryptografických systémů (doktorské studium, garant)
 • Matematika 1
 • Matematika 2
 • Vedení a opentury závěrečných prací studentů
 • Tištěné a elektronické učební texty
 • Školitel doktorského studia

Vědeckovýzkumná činnost

 • Diferenciální geometrie, variační počet, komutativní algebra, kryptografie.

Akademické stáže v zahraničí

 • Jagiellonian University (Krakow, PL)
 • Marie Curie Sklodowska University (Lublin, PL)
 • Intel ISEF Educator Academy (Indianapolis, US)
 • Artvin Coruh University (Artvin, TR)
 • Tallinn University of Technology (Tallinn, EE)

Mimouniverzitní aktivity

 • Od r. 1994 člen, od r. 1999 do r. 2008 předseda Celostátní komise Středoškolské odborné činnosti pro obor Matematika a statistika, člen ÚK SOČ, do r. 2008 místopředseda správní rady Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky.

Ocenění vědeckou komunitou

 • Člen redakční rady časopisu Mathematics for Applications, ISSN 1805-3610
 • Člen redakční rady časopisu Journal of Quality Measurement and Analysis, ISSN 1823-5670
 • Vedoucí redaktor časopisu Kvaternion, ISSN 1805-1324
 • Čestný člen Matematické společnosti Papuy Nové Guineje
 • Recenzent recenzního časopisu Mathematical Reviews vydávaného American Mathematical Society
 • Zvaná plenární přednáška na Expo Science International 2013
 • Člen redakční rady časopisu Journal of Mathematics, ISSN 2380-2634

Projekty

 • GA ČR 201/93/2125: Fibrované prostory a geometrické operátory, člen týmu
 • GA ČR 201/96/0079: Geometrie fibrovaných prostorů, člen týmu
 • GA ČR 201/99/P065: Prostory rychlostí vyššího řádu, řešitel
 • GA ČR 201/99/0296: Diferenciální geometrie vyššího řádu, člen týmu
 • GA ČR 201/02/0225: Prodlužování geometrických struktur, člen týmu
 • GA ČR 201/05/0523: Geometrické struktury na fibrovaných varietách, člen týmu
 • FRVŠ 1402/2007: Modernizace výuky kalkulu pro matematické inženýrství, řešitel
 • GA ČR 201/09/0981: Globální analýza a teorie fibrovaných prostorů, člen týmu
 • CZ.1.07/2.4.00/17.0100: A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice, hlavní manažer

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

24

Citace ostatní (bez autocitací)

69

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • Kureš Miroslav:
  On coordinate expressions of jet groups and their representations
 • KUREŠ, M.:
  A Proof of Pollock’s Conjecture on Centered Nonagonal Numbers, Springer Nature
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MAYA, B.; KUREŠ, M.:
  Some tridiagonal matrices and determinants of Schur-Cohn criterion for trinomials, University Politehnica of Bucharest
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ČERMÁK, J.; FEDORKOVÁ, L.; KUREŠ, M.:
  Complete classification scheme for the distribution of trinomial zeros with respect to their moduli, KOSSUTH LAJOS TUDOMANYEGYETEM
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  A Note on the Remarkable Expression of the Number 8/pi(2) That the Ramanujan Machine Discovered, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  Cube-root-subgroups of SL_2 over imaginary quadratic integers, Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • Kureš Miroslav:
  A note on the remarkable expression of the number 8 / π^2 that the Ramanujan Machine discovered
 • KUREŠ, M.:
  On coordinate expressions of jet groups and their representations, Avanagard Prima
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KUREŠ, M.:
  On Münchhausen numbers, Bulgarian Academy of Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  A characterization of sliding vectors by dual numbers, some dual curves and the screw calculus, Elsevier
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KUREŠ, M.:
  Number theoretical views on resonant Rossby wave triads: graphs with vertices on quartics, "Education and Upbringing" Publishing
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  Straddled numbers: numbers equal to the sum of powers of consecutive primes from the least prime factor to the largest prime factor, Bulgarian Academy of Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  On elliptic curves with a closed component passing through a hexagon, Ovidius University
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  Two definitions of connections on manifolds and operations on the differential forms in local coordinates,
  Asia Pacific Journal of Mathematics, Vol.6, (2019), No.11, pp.1-10, ISSN 2357-2205, Asia Pacific Academic
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUREŠ, M.; DECOME, T.; DRECOURT, G.:
  LoRi-TTM cryptosystem, University of Craiova
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  Higher order frames and material symmetries, Trans Tech Publications Inc.
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • HORNÍČEK, J.; KUREŠ, M.; MACÁLKOVÁ, L.:
  Some properties of orders of quaternion algebras with regard to the discrete norm, Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • IVIČIČ, V.; KUREŠ, M.:
  Two general examples of Weil algebras having the group of automorphisms connected, World Scientific
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  Some Remarks to Higher Order Frames Occurring in Continuum Mechanics,
  Continuous Media with Microstructure 2, pp.45-52, ISBN 978-3-319-28239-8, (2016), Springer International Publishing
  kapitola v knize
 • KUREŠ, M.:
  On fixed point subalgebras of some local algebras over a field, Institute of Mathematics and Computer Science of the Academy of Sciences of Moldova
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • DOUPOVEC, M.; KUREŠ, M.:
  Some geometric constructions on Frobenius Weil bundles, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  Jet theory in microstructures, Thomas Wohlbier, TTP USA, t.wohlbier@ttp.net
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUREŠ, M.:
  Weil algebras associated to functors of third order semiholonomic velocities,
  Mathematical Journal of Okayama University, Vol.56, (2014), No.1, pp.117-127, ISSN 0030-1566, Okayama University
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUREŠ, M.:
  On the S-operation in polynomial rings,
  Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, Vol.16, (2013), No.6, pp.329-336, ISSN 0972-0529, Taru Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUREŠ, M.:
  Lagrangians on iterated tangent bundles and the Hamiltonization,
  Miskolc Mathematical Notes, Vol.14, (2013), No.2, pp.525-538, ISSN 1787-2405, Institute of Mathematics, University of Miskolc
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUREŠ, M.:
  Fixed point subalgebras of Weil algebras: from geometric to algebraic questions,
  Complex and Differential Geometry, pp.183-192, ISBN 978-3-642-20299-5, (2011), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Complex and Differential Geometry, Hannover, 14.09.2009-18.09.2009
 • KUREŠ, M.; SKULA, L.:
  Reduction of matrices over orders of imaginary quadratic field,
  LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS, Vol.435, (2011), No.6, pp.1903-1919, ISSN 0024-3795, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KUREŠ, M.; SKULA, L.:
  Reduction of matrices over orders of imaginary quadratic field,
  LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS, Vol.435, (2011), No.6, pp.1903-1919, ISSN 0024-3795, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Je zaveden speciální rozklad (nazvaný téměř standardní tvar) (1,2)-matic nad okruhem a je vysvětlena metoda rozkladu takových matic. To je pak použito k detekci elementárních matic druhého řádu mezi invertibilními maticemi druhého řádu. Uvedený nástroj je detailně užit nad řády imaginárních kvadratických těles, kde je prezentován algoritmus, řada vlastností a příkladů.
 • KUREŠ, M.:
  Local approach to higher order contact elements,
  Reports on Mathematical Physics, Vol.58, (2006), No.2, pp.393-409, ISSN 0034-4877, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Lokální popis regularních rychlostí a dotykových elementů zahrnující hledisko algebraické geometrie.
 • KUREŠ, M.:
  Weil modules and gauge bundles,
  Acta Mathematica Sinica, Vol.22, (2006), No.1, pp.271-278, ISSN 1439-8516
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Jsou vyšetřovány konečněrozměrné moduly nad Weilovými algebrami a popsány odpovídající kalibrační funktory z kategorie vectorových bandlů do kategorie fibrovaných variet. Je dokázána ekvivalence dvou definic kalibračního Weilova funktoru a uvedena řada geometrických příkladů včetně nového popisu vertikálních Weilových bandlů.
 • KUREŠ, M., MIKULSKI, W.:
  Natural operators lifting vector fields to bundles of Weil contact elements,
  Czechoslovak Mathematical Journal, Vol.54 (129), (2004), No.6, pp.855-866
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Je popsána bijekce mezi přirozenými operátory liftujícími vektorová pole na bandlový funktor K^A a podalgebrou pevných bodů Weilovy algebry.
 • KUREŠ, M.:
  Generalizations of jets and reflections in the theory of connections,
  Publicationes Mathematicae, Maďarsko, Vol.59, (2001), No.3-4, pp.339-352
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Classical holonomic jets are generalized to nonholonomic jets and furthermore, to quasijets, which are in fact certain vector bundle morphisms. Higher order connections are viewed as sections of r-th order jet prolongation of a fibered manifold. This approach is prolonged to quasijets and obtained quasiconnections are studied.