prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.

E-mail:   rehak.pavel@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor matematické analýzy
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1820

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997: Mgr. v oboru odborná matematika - matematická analýza, PřF MU Brno
 • 2000: Ph.D. v oboru matematická analýza, PřF MU Brno
 • 2006: doc., habilitace v oboru matematika - matematická analýza, PřF MU Brno
 • 2021: prof., profesura v oboru matematika - matematická analýza, MU Brno

Přehled zaměstnání

 • 2017-dosud: Docent (od 2021 profesor), Ústav matematiky, FSI VUT Brno
 • 2001-2017: Vědecký pracovník, Matematický ústav Akademie věd ČR
 • 2000-2017: Odborný asistent (od 2006 docent), Katedra matematiky PdF MU Brno (částečný úvazek)
 • 2001-2002: Visiting assistant professor, University of Nebraska, Lincoln, USA
 • 1999-2000: Asistent, Ústav matematiky, FSI VUT Brno

Pedagogická činnost

 • Od r. 2000 do r. 2017 výuka na PdF MU Brno (částečný úvazek), příležitostně též výuka na PřF MU Brno a FI MU Brno, v r. 2002 výuka na University of Nebraska, od r. 2017 výuka na FSI VUT Brno; matematická analýza, funkcionální analýza, diferenciální rovnice, numerické metody, kombinatorika, algebra, lineární algebra, teorie množin
 • Vedení dvou doktorských studentů na PřF MU Brno (obhájeno v r. 2010 resp. v r. 2017), vedení bakalářských a diplomových prací

Vědeckovýzkumná činnost

Převážně kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic

Akademické stáže v zahraničí

 • říjen - listopad 1999: výzkumný pobyt na univerzitě v Grazu, Rakousko (stipendium Aktion)
 • říjen 2000, říjen 2001, únor 2003, únor 2004, únor 2005, březen 2006, listopad 2006, listopad 2007, březen 2009, říjen 2009, listopad 2010, listopad 2011, březen 2012, květen 2013, březen 2014, únor 2015, únor 2016, březen 2018, listopad 2019, květen 2022 (od 1 do 4 týdnů): výzkumný pobyt na univerzitě ve Florencii, Itálie
 • listopad 2000, únor 2009, listopad 2011, září 2013, březen 2014 (od 1 do 2 týdnů): výzkumný pobyt na univerzitě v Modeně, Itálie
 • řííjen 2001, září 2003, listopad 2016, červen 2017, září 2017 (od 1 do 2 týdnů): výzkumný pobyt na univerzitě v Reggio Emilia, Itálie
 • prosinec 2001 - květen 2002: výzkumný a přednáškový pobyt na University of Nebraska, Lincoln, USA
 • listopad 2015 (2 týdny): výzkumný a přednáškový pobyt na univerzitách v Kyotu a Osace, Japonsko

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen vědecké rady PedF UK Praha
 • Člen hodnotícího panelu GAČR (matematika a informatika)
 • Člen redakčních rad Discrete dynamics in nature and society (do r. 2019), Advances in difference equations, Kvaternion, Mathematics for applications
 • Člen oborové rady doktorského studia KMDM PedF UK Praha
 • Člen oborové komise specializace Matematická analýza doktorského studijního programu Matematika a statistika, PřF Masarykova univerzita
 • Člen habilitačních komisí, doktorských komisí a státnicových komisí
 • Oponentury habilitačních prací, dizertačních prací, diplomových prací a bakalářských prací
 • Oponentury a posudky projektů a skript
 • Recenzent pro více než 50 mezinárodních odborných matematických časopisů
 • Hlavní organizátor konference ODE60, Brno, 2016. Hlavní organizátor speciální sekce The 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications 2014, Madrid. Člen organizačního výboru konferencí ICDEA 2003 Brno, CDDE 2006 Brno, Equadiff 2009 Brno. Podíl na přípravě a organizaci dalších pěti mezinárodních konferencí

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2001: Cena rektora MU za vynikající výsledky v doktorském studiu
 • 2002: Cena MVS JČMF pro mladé matematiky
 • 2005: Prémie Otty Wichterleho
 • 2006: Cena rektora MU za významný tvůrčí čin
 • Zvané přednášky na několika zahraničních univerzitách, mezinárodních konferencích a workshopech

Projekty

 • 201/98/0677 (GAČR; člen týmu)
 • 201/01/P041 (GAČR; hlavní řešitel)
 • 201/01/0079 (GAČR; člen týmu)
 • R/18/2001 (MŠMT; člen týmu)
 • 201/04/0580 (GAČR; člen týmu)
 • KJB1019407 (GAAV; hlavní řešitel)
 • KJB100190701 (GAAV; hlavní řešitel)
 • 201/07/0145 (GAČR; člen týmu)
 • 201/10/1032 (GAČR; člen týmu)
 • GA20-11846S (GAČR; člen týmu)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

610

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

529

Citace ostatní (bez autocitací)

1120

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Člen International Society of Difference Equations
 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT