prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

E-mail:   forejt@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1625

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1965, Ing., Vojenská akademie, Fakulta letecké a PVOS v Brně
 • 1977, CSc., FS VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 1982, samostatný vědecký pracovník - IA-2a - presidium ČSAV 7.12.1982
 • 1987, PGS Technického znalectví v oboru doprava, strojírenství a ekonomie
 • 1988, soudní znalec jmenován ministrem spravedlnosti
 • 1990, Doc., FS VUT v Brně, jmenován MŠMT k 1.6.1990 pro obor stroj.technologie
 • 1993, Doc., habilitovaný FS VUT v Brně, jmenován rektorem VUT v Brně 6.1. 1993
 • pro obor strojírenská technologie na FS VUT v Brně
 • 1998, Prof.,jmenován presidentem ČR k 1.6.1998 pro obor strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 1965 - 1970 asistent a odborný asistent na VA v Brně
 • 1971 až dosud na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně ÚST, odboru tváření kovů a plastů
 • 1971 - 1975, odborný pracovník
 • 1976, samostatný odborný pracovník specialista
 • 1983, samostatný vědecký pracovník
 • 1989, odborný asistent
 • 1990, docent v oboru strojírenská technologie
 • 1993, habilitovaný docent v oboru strojírenská technologie
 • 1998-dosud, profesor pro obor strojírenská technologie na VUT-FSI v Brně

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost a vedení cvičení v předmětech specializace: Teorie tváření-HTA, HTA-K, GTA, Experimentální metody-HE1, HE2, Technologie-WTE, a Vybrané statě z tváření-HVT, WT1. Metodické vedení, přednášková a konzultační činnost předmětů projektování, Ročníkový projekt-DR2, Závěrečný projekt-FDT, Diplomový projekt-HD3, HD5, vedení ročníkových, závěrečných,bakalářských a diplomových projektů.
 • Předseda státní zkušební komise pro magisterský navazující studijní program Strojní inženýrství obor Strojírenská technologie a předseda státní zkušební komise pro bakalářský studijní program Strojírenství obor Strojírenská technologie.
 • Školitel doktorandů DS v oboru strojírenská technologie a v oboru soudního inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Matematický popis tvářecích dějů, analýza napjatosti a deformace při dimenzování tvářecích nástrojů s využitím elastických, elastoplastických programů MKP a simulačních programů pro velké plastické deformace.
 • Modelování mechanických vlastností tvářených materiálů za reálných rychlostí deformace s výstupy do konstitutivních rovnic matematického popisu tvářených materiálů cestou Taylorova a Hopkinsonova testu.
 • Další zaměření na experimentální zjišťování zatížení a analýzu napjatosti a deformací tvářecích nástrojů.

Mimouniverzitní aktivity

 • ČSNMT-Česká společnost pro nové materiály a technologie
 • EVU-Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod, národní skupina V ČR (člen)
 • Odborný garand symposia B, Tváření kovů na Mezinárodních konferencich metalurgie a materiálů METAL 2004, 2005, 2006, 2008.
 • Člen mezinárodního vědeckého výboru konferencí Progresívne strojárske technológie a materiály PRO-TECH-MA 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012.
 • Člen mezinárodního vědeckého výboru konferencí FORM do r. 2012 a FORMWELD 2014, 2016.

Projekty

  • V letech 1993 a 1994 společně s ÚFM AV ČR řešitel transformačního projektu MŠMT 332/1993/1994 VŠAV programu Rozvoje vzdělávání (dle usnesení vlády ČR č.135/24.3.1993) s názvem Vysokorychlostní deformace ve výuce tváření kovů a slitin. Obsahová náplň byla od r.1995 zařazena do výuky nově vybudovaného předmětu Vybrané statě z tváření v 5.roč.specializace.
  • V roce 1995 a 1996 řešitel grandu Fondu vědy FSI VUT, FP953663 Optimalizace složených tvářecích nástrojů.
  • V roce 1996-1997 spolunavrhovatel úspěšně vyřešeného grantu Fondu vědy a umění FU360064 (nositel. Dr.J.Krejčí), Konstitutivní rovnice kovových a keramických materiálů při vysokých rychlostech deformace.
  • V roce 1997 spolunavrhovatel úspěšně vyřešeného grantu Fondu vědy a umění FU370026 (nositel. Dr.J.Krejčí), Penetrace a perforace betonových stěn kovovými projektily.
  • V roce 1997 řešitel grandu Fondu vědy FSI VUT FP379725 Vývoj lehčeného nosiče pro dynamické zkoušky materiálu Taylorovým testem.
  • V letech 1999-2001 řešitel projektu GAČR 101/99/0373 Modelování mechanického chování ocelí při reálných podmínkách tváření, který byl situován na podporu dobudování a rozvoje využití laboratoře rychlých deformací na ÚST FSI odboru tváření.
  • V letech 1999 až 2004 spoluřešitel Výzkumného záměru MSM 262100003, ROZVOJ PROGRESIVNÍCH VYSOCE PŘESNÝCH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ, dílčí části Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálu v tvářecím procesu.
  • V roce 2010 spoluřešitel úspěšného standardního projektu FSI- S-10-81 (i.č.441) Řešení problematiky tvarování dílců z trubek.
  • V roce 2011 spoluřešitel standardního projektu FSI-S-11-23 (i.č.1390) Využití progresivních technológií při výrobě teplosměnných solárních panelů.
  • V roce 2012-14 spoluřešitel standardního projektu FSI-S-12-5 (i.č.1664) . Pokročilý solární absorbér se strukturovaným povrchem a řízenou cirkulací.
  • V roce 2021-2022 spoluřešitelem standardního projektu FSI-S-20-6336 „Analýza tvařitelnosti a svařitelnosti materiálů vyrobených 3D tiskem kovů drátovou metodou“.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

11

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

7

Citace ostatní (bez autocitací)

22

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; DOHNAL, I.:
  Verification of measurement of dynamic loading during the Taylor anvil test , MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; MRŇA, L.:
  Hopkinson Tensile Tests of Flat Specimens.,
  Journal of Mechanics Engineering and Automation, Vol.3, (2013), No.9, pp.560-565, ISSN 2159-5275
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.:
  CAPACITANCE DETECTORS USED FOR SPLIT HOPKINSON PRESSURE BAR TEST (SHPBT) AND THEIR COMPARISON WITH NUMERIC SIMULATION SHPBT,
  METAL 2013, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-39-0, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 15.05.2013-17.05.2013
 • TROJANOVÁ, Z.; PODRÁBSKÝ, T.; LUKÁČ, P.; ARMSTRONG, R.; PEŠIČKA, J.; FOREJT, M.:
  Influence of strain rate on deformation mechanisms of an AZ31 magnesium alloy,
  International Journal of Materials Research, Vol.2013, (2013), No.104, pp.762-768, ISSN 1862-5282, Carl Hanser Verlag GmbH & Co.KG
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠLAIS, M.; DOHNAL, I.; FOREJT, M.:
  Determination of Johnson-Cook equation parameters,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.2012, (2012), No.3, pp.125-132, ISSN 1335-1532
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠLAIS, M.; DOHNAL, I.; FOREJT, M.; ŠVEC, P.:
  Měření rázové síly při TAT,
  Kovárenství, Vol.2012, (2012), No.44, pp.73-76, ISSN 1213-9289, Svaz kováren České republiky
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J.:
  Manufacturing of solar absorber by unconventional methods,
  Metal 2012, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012
 • ŠLAIS, M.; FOREJT, M.:
  Study of dynamic behaviour of Ti-6Al-4V titanum alloy,
  Steel Research International, pp.693-697, ISBN 978-3-514-00754-3, (2008), Verlag Stahleisen GnBH
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 12th International Conference on Metal Forming 2008, Kraków, 21.09.2008-24.09.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JOPEK, M.; FOREJT, M.; HARANT, M.:
  Mechanical properties of aluminium alloys at high strain rate, MM SCIENCE
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  The split Hopkinson's pressure bar test is a part of a group of testing methods used to determine dynamic behavior of various materials in an interval of strain rate from 100 s(-1) to 10(3) s(-1). The article describes the practical application of the testing method for aluminum alloy EN AW 6082. This alloy is used for colde-xtruded parts (components of car airbags). Since the strain rate of cold forming technologies reaches up to 1000 s(-1), it is necessary to determine the material ' s behavior at these strain rate values.
 • ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; DOHNAL, I.:
  Verification of measurement of dynamic loading during the Taylor anvil test , MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  Taylorův test je používán ke zjištění dynamického chování materiálu v rozsahu rychlosti deformací 100 až 10000 s-1. Vzorek je deformován nárazem na pevnou překážku, která je osazena snímači. Tato úprava poskytuje výhodu ve zjištění i tvářecí síly, která během deformace působila. V laboratoři rychlých deformací na ÚSTna FSI VÚT v Brně, Ústavu strojírenské technologie, odboru tváření kovů a plastů bylo pro ověření dynamického zatížení způsobeného dopadem vzorku použito 50 J Charpyho kladivo. Zvolené uspořádání experimentu umožňuje nezávislé ověření tenzometrických snímačů a piezoelektrického snímače.
 • DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.:
  CAPACITANCE DETECTORS USED FOR SPLIT HOPKINSON PRESSURE BAR TEST (SHPBT) AND THEIR COMPARISON WITH NUMERIC SIMULATION SHPBT,
  METAL 2013, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-39-0, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 15.05.2013-17.05.2013

  Hopkinsonovo zařízení – Hopkinsonova dělená tyč (Split Hopkinson Pressure Bar Test - SHPBT) je používáno ke stanovení mechanických vlastností za vysokých rychlostí deformace, v našem případě v rozsahu 102 až 103 s-1. Podstata SHPBT je založena na změření a vyhodnocení rázového zatížení běžnými způsoby, které jsou používané pro vysokorychlostní děje. Snímání rázového zatížení se nejběžněji provádí pomocí tenzometrů. Tento příspěvek se zabývá snímáním rázového zatížení válcovými kapacitními snímači. SHPBT je vysokorychlostní rázová zkouška, kdy na vzorek působí tlakové zatížení mezi dvěma tyčemi, jehož doba trvání se zpravidla pohybuje v rozsahu 40 až 100 mikrosekund. K ověření těchto snímačů bylo provedeno srovnání výsledků rázových experimentů při použití kapacitních snímačů s numerickou simulací SHPBT testu. Pro numerickou simulaci byly využity programy Ansys a LS Dyna 3D. Pro experimenty byla použita hliníková slitina (AA 5083).
 • TROJANOVÁ, Z.; PODRÁBSKÝ, T.; LUKÁČ, P.; ARMSTRONG, R.; PEŠIČKA, J.; FOREJT, M.:
  Influence of strain rate on deformation mechanisms of an AZ31 magnesium alloy,
  International Journal of Materials Research, Vol.2013, (2013), No.104, pp.762-768, ISSN 1862-5282, Carl Hanser Verlag GmbH & Co.KG
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek uvádí mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31 deformované při nízkých a vysokých rychlostech deformace. Materiál byl připraven technologií lití. Kompresním testem byly vzorky deformovány při počáteční rychlosti deformace 0,000083 1 / s při teplotách mezi teplotou místnosti a 300 stupni Celsia. Kompresní dynamický Hopkinsonův test byl uskutečněn při teplotě místnosti a dopadové rychlosti impaktoru v rozmezí od 11,2 do 21,9 m / s. Transmisní elektronová mikroskopie ukázala významné hustoty dislokaci a dvojčata. Výsledky jsou diskutovány s ohledem na důležitost objemu aktivace stanovené v zátěžových relaxačních zkouškách získaných při nízké rychlosti deformace, a zcela samostatně, význam adiabatických smykových pásů při vysokých rychlostech deformace.
 • BUCHAR, J.; FOREJT, M.; JOPEK, M.:
  Evaluation of constitutive relations for high strain rate behaviour using the Taylor test.,
  Journal de Physique IV, Vol.10, (2000), No.9, pp.Pr9-75-Pr9-80, ISSN 1155-4339
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Na vzorcích deseti kovů byl aplikován Taylorův test. Byly alplikovány různé jednodimensionální modely. Aplikací dynamického testu MKP cestou software LS DYNA byly získány parametry Johnson-Cook fyzikální rovnice.