doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D.

E-mail:   hubnerova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor statistiky a optimalizace
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1939
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor statistiky a optimalizace
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1939

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014, Doc., Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, obor Aplikovaná matematika
 • 2006, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně, obor Pravděpodobnost a Statistika
 • 2002, Mgr., Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně, obor Aplikovaná matematika, program Matematika a Ekonomie

Přehled zaměstnání

 • 2014-dosud, docent, Ústav Matematiky FSI VUT v Brně
 • 2006-2014, odborný asistent, Ústav Matematiky FSI VUT v Brně
 • 2005-2006, asistent, Ústav Matematiky FSI VUT v Brně
 • 2005, 2006, odborný pracovník, Geografický ústav Přf MU
 • 2003, odborný pracovník, Přf MU
 • 2002, odborný pracovník, KAM Přf MU

Pedagogická činnost

 • 2020 - dosud - Přednáška - Pravděpodobnost a statistika II, Pravděpodobnost a statistika III, Stochastické procesy, Cvičení - Pravděpodobnost a statistika II, Pravděpodobnost a statistika III, Stochastické procesy, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické Brno
 • 2020 - Pravděpodobnost a statistika I, Cvičení - Pravděpodobnost a statistika I, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické Brno
 • 2019, Cvičení - Probability Theory and Statistics for IT programmer students,  Eötvös Loránd University
 • 2014-2016 - Přednáška - Pravděpodobnost a statistika I, Cvičení - Pravděpodobnost a statistika I, Matematika I, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické Brno
 • 2007, Přednáška - Elementary Statistics (STAT 121), University of British Columbia, Okanagan, Canada
 • 2005-2008, Cvičící - Matematika I, IIIb, IV, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické Brno
 • 2003-2005, Cvičící - Statistika I,II, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita v Brně
 • 2002-2003, Cvičící - Úvod do pravděpodobnosti a statistiky I,II, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Mnohorozměrné zobecněné lineární modely
 • ROC křivky a jejich odhady
 • Užití zobecněných lineárních a jiných modelů při analýze stavu životního prostředí
 • Odhady parametrů IRT modelů pro adaptivní testování znalostí
 • Extremální rozdělení a prostorové modely

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.10.2001-22.12.2001, Vídeň, Rakousko, Tříměsíční výměnný program Socrates-Erasmus; University of Vienna, Department of Statistics and Decision Support Systems, Department of Medical Computer Sciences (Clinical Biometrics)
 • 21.04.2007-29.04.2007, University of Malta, mobilita učitelů, Erasmus-Sokrates
 • 01.06.2007-30.05.2008, Kelowna, Kanada, Postdoctoralní pobyt podporovaný Pacific Institute for the Mathematical Sciences, University of British Columbia, Okanagan, Canada Irving K. Barber School of Arts and Sciences, Mathematics, Statistics and Physics; vedoucí: Sylvia Esterby
 • 03.10.2016-28.02.2017, University of Warsaw, Fakulta Matematiky, Informatiky and Mechaniky, Výzkumný pobyt v rámci 5 měsíčního grantu od MŠMT (Polsko - výběrová řízení)

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen organizačního výboru "XIX. Summer School of Biometrics", Lednice, Ceska Republika, 6.-10. 9. 2010
 • Člen organizačního výboru "19th Annual Conference of The International Environmetrics Society", Kelowna, Kanada, 8.-13.6.2008

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2004, Cena děkana Přf MU
 • 2003, Cena za nejlepší studentskou prezentaci, TIES 2003, Johannesburg, JAR
 • 2002, Cena sekce matematiky Přf MU

Projekty

 • Výzkumné centrum pro jakost a spolehlivost ve výrobě (Výzkumné centrum 1M06047)
 • Statistické dynamické modely a jejich aplikace v ekonomických, přírodovědných a technických oborech (Grant GAČR č. 201/05/H007)
 • Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (Výzkumný záměr MSM0021622418)
 • Klasifikační modely a porovnání jejich prediktivních vlastností (Grant GAČR č. 402/04/1308)
 • cestovní grant Hlávkovy nadace podporující aktivní účasti na konferencích 2003, 2004, 2005
 • cestovní grant Nadace český literární fond podporující aktivní účast na konferencích 2004

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

51

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

50

Citace ostatní (bez autocitací)

159

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KONEČNÁ, T.; HÜBNEROVÁ, Z.:
  Asymptotic Comparison of Parameters Estimates of Two-parameter Weibull Distribution, Mendel University Press
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • Patrick Langthaler, Yvonne Holler, Zuzana Hubnerova, Vitezslav Vesely and Arne C. Bathke:
  EEG, Nonparametric Multivariate Statistics, and Dementia Classification,
  Statistics and Simulation, IWS 8, Vienna, Austria, September 2015, pp.243-257, ISBN 978-3-319-76034-6, (2018), Springer International Publishing
  kapitola v knize
 • TEJKAL, M.; HÜBNEROVÁ, Z.:
  Comparison of Approaches to Testing Equality of Expectations Among Samples from Poisson and Negative Binomial Distribution,
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol.66, (2018), No.4, pp.1025-1034, ISSN 1211-8516, Mendel University Press
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HÜBNEROVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.:
  Analysis of daily average PM10 predictions by generalized linear models in Brno, Czech Republic, Turkish National Committee for Air Pollution Research and Control
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HÜBNEROVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L.:
  Properties of some test of equality of two negative binomial samples,
  AIP Conference Proceedings, pp.1839-1842, ISBN 978-0-7354-1185-2, (2013), AIP Publishing LLC
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ICNAAM 2013 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, Rhodes, 21.09.2013-27.09.2013
 • HÜBNEROVÁ, Z.; VÁŇOVÁ, T.; PROCHÁZKA, J.:
  Estimates of item parameters in computer adaptive testing,
  19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013, pp.421-426, ISBN 978-80-214-4755-4, (2013), FSI VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 19th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2013, Brno University of Technology, 26.06.2013-28.06.2013
 • HÜBNEROVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L.:
  Comparison of Powers of Some Tests in One-Way ANOVA Type Model with Negative Binomial Distribution,
  XX International Conference PDMU-2012, Problems of Decision Making under Uncertainties Proceedings - Applied Papers, pp.19-30, ISBN 978-80-7231-897-1, (2012), Publishing office of the University of Defence
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Problems of Decision Making under Uncertainties PDMU 2012, Brno, 17.09.2012-21.09.2012
 • STADLOBER, E.; HÜBNEROVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.:
  Forecasting of Daily PM10 Concentrations in Brno and Graz by Different Regression Approaches,
  Austrian Journal of Statistics, Vol.41, (2012), No.4, pp.287-310, ISSN 1026-597X
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VESELÝ, V.; MICHÁLEK, J.; HÜBNEROVÁ, Z.; KOLÁŘ, M.:
  Vybrané statistické metody pro predikci rizkových jevů,
  Dynamická geovizualizace v krizovém managementu, pp.146-158, ISBN 978-80-210-5858-3, (2011)
  kapitola v knize
 • HÜBNEROVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L.:
  Influence of Estimate of Shape Parameter on Tests in Models with Negative Binomial Distribution.,
  Biometric Methods and Models in Current Science and Research, pp.119-126, ISBN 978-80-7401-028-6, (2011), ukzuz
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XIX. Letní škola biometriky, Zahradnická fakulta MZLU, Lednice, 06.09.2010-10.09.2010

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HÜBNEROVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.:
  Analysis of daily average PM10 predictions by generalized linear models in Brno, Czech Republic, Turkish National Committee for Air Pollution Research and Control
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Hodnocení a řízení kvality ovzduší hraje důležitou roli v současné politice Evropské unie. Mimo jiné je monitorováno, znečištění ovzduší PM10. Předchozí analýza PM10 (Hrdličková et al., 2008) byla zaměřena na určení faktorů, které ovlivňují znečištění ovzduší ve stanicích na území města Brna s využitím dostupných pozorovaných meteorologických proměnných. Nicméně, studovaný model nemůže být použit pro predikci úrovně znečištění PM10, protože zahrnuté meteorologické proměnné nejsou dostupné v okamžiku, kdy je požadována predikce. V tomto případě, bychom měli založit předpovědi na dostupných predikovaných proměnných, a to na teplotě, směru větru, rychlosti větru a oblačnosti. Porovnání získaných predikcí s pozorovanými hodnotami PM10 během testovacího období nám umožňuje vyhodnotit ztrátu kvality predikce při zahrnutí předpovídaných proměnných místo pozorovaných. Předkládaná analýza založená na testu symetrie a testu homogenity marginální rozložení obousměrných kontingenčních tabulek vyplývá, že ztráta kvality predikce použitím předpovídané meteorologické proměnné je nevýznamný ve studovaném případě. Toto pozorování naznačuje, že model s předpokládanými meteorologických prvků mohou být použity v procesech řízení životního prostředí.
 • VESELÝ, V.; TONNER, J.; HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.:
  Analysis of PM10 Air Pollution In Brno Based on Generalized Linear Model With Strongly Rank-Deficient Design Matrix,
  Environmetrics, Vol.20, (2009), No.6, pp.676-698, ISSN 1180-4009, John Wiley & Sons
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Byla navržena třída komplexních zobecněných lineárních modelů vykazujících silnou neúplnost hodnosti matice plánu v důsledku snah o dosažení zvýšené přesnosti modelu, který umožňuje (kromě jiného) i identifikovat významné zdroje znečištění. Pro každý model byly nalezeny odhady parametrů jak standardním postupem tak i novou estimační technikou pro hledání řídkých odhadů založenou na BPA4 - čtyřkrokové modifikaci algoritmu "Basis Pursuit" [Chen {S. S.}, Donoho {D. L.}, Saunders {M. A.}.Atomic decomposition by basis pursuit. SIAM J. Sci. Comput., 20(1):33-61,1998.]. Cílem analýzy je nalezení modelu a algoritmu, který dává nejpřesnější jednodenní předpovědi znečištění částicemi PM10 v závislosti na meteorologických a sezónních faktorech.
 • HRDLIČKOVÁ, Z.:
  Approximation of powers of some tests in one-way MANOVA type multivariate generalized linear model,
  COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, Vol.52, (2008), No.8, pp.4059-4075, ISSN 0167-9473, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Test shodnosti středních hodnot závislých vektorů v mnohorozměrném zobecněném lineárním modelu typu jednoduché MANOVY může byt založen na devianci nebo skórové statistice. Tento článek je zaměřen na aproximaci sil těchto testů při lokální alternativě. Jak vyplývá z uvedené simulační studie, jsou tyto aproximace vhodné pro široký okruh modelů a rozsahy výběru. V simulační studii je pro srovnání uvažována aproximace sil těchto testů založená na necentrálním chi-kvadrátu odvozena Fahrmeirem [Fahrmeir, L., 1987. Asymptotic testing theory for generalized linear models. Statistics 18 (1), 65-76] Aproximace odvozené v tomto článku jsou vhodnější pro malé rozsahy výběru. Simulační studie umožňuje srovnání uvažovaných testů.
 • HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.; VESELÝ, V.:
  Identification of Factors Affecting Air Pollution by Dust Aerosol in Brno City, Czech Republic,
  ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, Vol.42, (2008), No.37, pp.8661-8673, ISSN 1352-2310, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek je věnován statistické analýze pozorováni prašného aerosolu PM10 ze čtyř měřících stanic v aglomeraci města Brna během časového období od 1. ledna 1998 do 30. prosince 2005. Pomocí zobecněného autoregresního lineárního modelu s gamma rozdělením závisle proměnných a logaritmickou linkovací funkci byly pro každou stanici určeny hlavni meteorologické faktory ovlivňující znečištění vzduchu. Vedle meteorologických faktorů byl sledován i vliv topného období a víkendu. Navrhovaný model může byt použit k predikci hodnot prašného aerosolu PM10 pro danou stanici na základě vybraných faktorů a jejich předchozích měření.
 • HRDLIČKOVÁ, Z.:
  Comparison of the power of the tests in one-way ANOVA type model with Poisson distributed variables,
  Environmetrics, Vol.17, (2006), No.3, pp.227-237, ISSN 1180-4009, John Wiley & Sons, Ltd.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 14. International Conference on Quantitative Methods for Environmental Sciences,TIES 2003, Johannesburg, 03.11.2003-07.11.2003

  Článek se zabývá zobecněným lineárním modelem typu jednoduché ANOVY, který je nejčastější metodou volenou v případech, kdy nejsou splněny předpoklady klasické jednoduché ANOVY. Pozornost je věnována zvláště modelu s Poissonovskými proměnnými, předevšímpak silám testů založených na nejčastěji užívaných statistikách - devianci, Pearsonově a skórové statistice. Asympototické síly studovaných testů jsou získány buď analyticky nebo pomocí simulací. Poté jsou tyto síly srovnány se silami testů založených na jiné metodě - klasickém lineárním modelu transformovaných veličin. Na závěr je provedena analýza síly na biometrických datech, jejíž výsledkem je návrh vhodného plánu experimentu, který by umožňoval rozlišit předem zadané rozdíly ve středních hodnotách.