Programovací jazyk Java (FSI-SPJ-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Pavla Sehnalová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Seznámení studentů s programovacím jazykem Java a naučit je základům objektově orientovaného jazyka pro návrh jednoduchých aplikací. Naučit je základům programování s použitím primitivních a referenčních datových typů, tříd a objektů, výjimek, vláken aj. Seznámení s Java Virtual Machine či grafickým uživatelským rozhraním vhodným pro Java.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají znalosti programovacího jazyka Java, vč. objektově orientovaného programování. Naučí se napsat jednoduché aplikace v jazyce Java a vytvořit aplikaci v grafickém uživatelském rozhraní.
Prerekvizity:
Základy algoritmizace a programování, základní znalost jazyků C, C# nebo C++.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět poskytuje základy jazyka Java a úvod do objektově orientovaného programování. Seznámí studenty s třídami, objekty, pojmem dědičnosti, mapováním, aj. Předmět představí práci se soubory, s grafickým prostředím či techniku návrhu jednoduchých aplikací v jazyce Java.
Metody vyučování:
Přednášky mají charakter výkladu základních principů a teorie daného tématu. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení předmětu sestává z bodů za semestrální projekt (prezentace funkčního programu v Java) (70 %) a z bodů za týdenní samostatné úlohy (30 %). Podmínkou udělení zápočtu je získání minimálně 50 % bodů ze semestrálního projektu. Za aktivní přínos ve výuce lze získat zvláštní ohodnocení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je vhodná, na cvičeních 100 % povinná. Výuka probíhá podle týdenního rozvrhu. Způsob náhrady zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod do objektově orientovaného programování a úvod do jazyka Java.
2. Základy jazyka Java: datové typy, proměnné, operátory, výrazy.
3. Řízení toku, mapování řízení toku. Ladění programu.
4. Třídy a objekty.
5. Dědičnost.
6. Výjimky.
7. Práce se soubory.
8. Kontejnery.
9. Vlákna (threads).
10. Rozhraní, grafické prostředí.
11. Generické datové typy.
12. Technika návrhu jednoduchých aplikací.
13. Rezerva přednášejícího.
    Cvičení s počítačovou podporou Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané v tématech na
přednáškách, viz. Osnova přednášek. Důraz je kladen na schopnost samostatné práce, tj. na vytvoření jednoduché aplikace, často v rámci samostatných úkolů.
Literatura - základní:
1. Herout, P.: Učebnice jazyka Java. Nakladatelství KOPP, České Budějovice, červen 2000, ISBN 80-7232-115-3, 352 stran
1. Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Core Java 2. Vol. I, Fundamentals. Santa Clara, Sun Microsystems Press, 2005
1. Pecinovský, R.: Java 14 - Kompletní příručka jazyka. Grada Publishing, 2020, ISBN: 978-80-271-1369-9, počet stran: 576.
2. S. Zakhour a kol.: Java 6, Computer Press, 2007, ISBN: 978-80-251-1575-6.
3. David Flanagan: Programování v jazyce Java. ComputerPress, 1997, ISBN 80-85896-78-8
Literatura - doporučená:
1. Bogdan Kiszka: 1001 tipů a triků pro programování v jazyce Java, ComputerPress, 2003, ISBN 80-7226-989-5
2. Siera K., Bates B.: Head First Java. 2nd edition. O'Reilly 2005. ISBN 978-0-596-00920-5.
3. On-line sources: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 4 Povinně volitelný 1 1 Z
N-MAI-A prezenční studium --- bez specializace -- kl 4 Povinně volitelný 2 1 Z