Ing. Radovan Galas, Ph.D.

E-mail:   Radovan.Galas@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/608

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.08.2008-16.06.2011, , Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Strojní inženýrství
 • 17.06.2011-13.06.2013, , Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování
 • 02.09.2013-15.02.2018, , Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování

Přehled zaměstnání

 • 07.08.2013-31.08.2018, Brno, Vědecký pracovník, Odbor tribologie, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 01.09.2018-, Brno, Odborný asistent, Odbor tribologie, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Cad (3CD)

Diplomový projekt - koncept (ZD1)

Diplomový projekt - literatura a cíle (ZD2)

Diplomový projekt - metody a výsledky (ZDP)

Diplomový projekt - výsledky a diskuze (ZD5)

Diplomový projekt I (M-KSI)

Konstruování strojů a strojních součástí (CKP)

Konstruování strojů - strojní součástí (5KS)

Konstruování strojů - převody (6KT)

Konstruování strojů - mechanismy (6KM)

Konstrukční projekt (ZIP)

Týmový projekt (ZKP)

Tribologie (ZTR)

Základy vědecké a odborné práce (ZSE)

Vědeckovýzkumná činnost

Studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice

Akademické stáže v zahraničí

 • 06.06.2016-12.06.2016, Německo, Technical University of Munich
 • 27.06.2016-29.06.2016, Anglie, University of Birmingham
 • 24.02.2018-02.06.2018, Čína, Southwest Jiaotong University
 • 18.07.2018-09.08.2018, Čína, Southwest Jiaotong University
 • 15.05.2019-18.08.2019, Japonsko, Railway Technical Research Institute

Univerzitní aktivity

Člen Komory akademických pracovníků Akademického senátu FSI VUT v Brně (od 5/2021)

Člen Finanční komise FSI VUT v Brně (od 5/2021).

Člen Studijní komise FSI VUT v Brně (od 5/2021).

Člen Studentské komory Akademického senátu FSI VUT (9/2015 - 9/2017)

Člen Finanční komise FSI VUT v Brně (9/2015 - 9/2017)

Člen Studijní komise FSI VUT v Brně (9/2015 - 9/2017)

Ocenění vědeckou komunitou

2013 - Cena Nadace Preciosa

2013 - Cena děkana FSI VUT v Brně

2018 - Cena rektora VUT v Brně

Vybrané publikace:

 • SHI, L.B.; LI, Q.; KVARDA, D.; GALAS, R.; OMASTA, M.; WANG, W.J.; GUO, J.; LIU, Q.Y.:
  Study on the wheel/rail adhesion restoration and damage evolution in the single application of alumina particles, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • GALAS, R.; KVARDA, D.; OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  The role of constituents contained in water–based friction modifiers for top–of–rail application, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • GALAS, R.; OMASTA, M.; KLAPKA, M.; KAEWUNRUEN, S.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise, Serbian Tribology Society
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; GALAS, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Tribological behaviour of ultra dispersed diamond-graphite in liquid lubricants, Scibulcom
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • GALAS, R.; OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Laboratory investigation of ability of oil-based friction modifiers to control adhesion at wheel-rail interface, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • GALAS, R.; KVARDA, D.; OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  The role of constituents contained in water–based friction modifiers for top–of–rail application, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Modifikátory tření představují efektivní způsob řízení adheze v kontaktu kola a kolejnice. Cílem této práce bylo objasnit vliv jednotlivých složek modifikátorů tření na míru adheze a utváření třecího filmu mezi povrchy. Pro tyto účely byl využit komerční tribometr v konfiguraci ball-on-disk. V práci je studováno třecí chování modifikátorů tření s různou komplexností, přičemž sledovanými parametry jsou zejména adheze a míra opotřebení. Výsledky ukazují, že i méně komplexní modifikátory tření (např. bez částic pro modifikaci tření) mohou poskytovat požadované třecí vlastnosti. Kromě toho, tyto látky nezpůsobují kriticky nízkou adhezi, a to ani v případě velkých aplikovaných množství. Studie také ukázala, že třecí chování těchto látek je silně ovlivňováno vypařováním základního media. V závěrečné části práce bylo ukázáno, že tyto látky jsou schopny redukovat míru opotřebení a poškození povrchu.
 • GALAS, R.; OMASTA, M.; KLAPKA, M.; KAEWUNRUEN, S.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise, Serbian Tribology Society
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  Cílem studie bylo vyšetřit vliv aplikovaného množství modifikátoru tření na hladinu hluku a adhezi v kontaktu kola a kolejnice. Experimenty byly provedeny na dvoudiskovém zařízení simulující kontakt kola a kolejnice. Tyto výsledky byly následně verifikovány na reálné tramvajové trati. Oba experimentální přístupy ukázaly, že nadměrné množství modifikátoru tření může vést k výraznému prodloužení brzdné dráhy vlivem nízké adheze v kontaktu. V případě malého množství nebyl pozorován pozitivní vliv modifikátoru tření na míru hluku. Na základě těchto poznatků, lze konstatovat, že v případě modifikátorů tření na olejové bázi je aplikované množství klíčovým faktorem pro zajištění správné funkce modifikátoru. Experimenty na reálné trati dále ukázaly, že vzdálenost, do které je modifikátor tření roznesen je přibližně 100 m.
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; GALAS, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Tribological behaviour of ultra dispersed diamond-graphite in liquid lubricants, Scibulcom
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  Tento článek prezentuje experimentální výzkum vlivu UDDG na tření a opotřebení vysoce namáhaných mazaných kontaktů pomocí ball-on-disc zkušebního zařízení a mini trakčního přístroje. Experimentální výsledky ukazují, že UDDG negativně ovlivňuje tření. Zdá se, že chemické ošetření sušeného UDDG rozptýleného v mazivu hráje velkou roli pro případ opotřebení a tření pro vysoce namáhané kontakty.
 • GALAS, R.; OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Laboratory investigation of ability of oil-based friction modifiers to control adhesion at wheel-rail interface, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  In the last few years, top-of-rail friction modifiers have been designed and used in many railway systems all over the world. These adhesion enhancers are applied by either off-board or on-board system in order to achieve the intermediate level of friction and positive adhesion curve. Previous scientific effort was mainly focused on the effects of water-based friction modifier on adhesion, rolling contact fatigue, railway noise and corrugation formation. The objective of this study is to investigate the abilities of oil-based friction modifiers to control adhesion and reduce wear at wheel rail interface. For this purpose, two commercial oil-based friction modifiers were particularly utilized. A ball-on-disc tribometer was employed to investigate their traction and braking performance for various slip ratios under dry conditions.Furthermore, the effect of friction modifier amount has been studied. At the end of the performed tests, wear rate, surface damage and changes of surface topography were determined and compared to dry and oilcontaminated contact.
 • GALAS, R.; ŠPERKA, P.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.:
  Investigation of the Lubricant Fluid-Flow in EHL Contact using Particle Tracking,
  Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments, pp.353-356, ISBN 978-80-552-1377-4, (2015), Slovak University of Agriculture in Nitra
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 56th International Conference of Machine Design Departments, Beladice, 09.09.2015-11.09.2015

  Mazání vysoce zatížených těles s nekonformní geometrií je důležité z hlediska dosažení požadované životnosti strojních součástí a současně z hlediska snížení energetické náročnosti procesu. V praxi se jedná o součásti pracující v tzv. elastohydrodynamickém režimu mazání (ozubená kola, vačky, valivé tělesa ložisek aj.). V posledních dekádách byly publikace zaměřeny především na studium tloušťky mazacího filmu, rozložení tlaku a teploty uvnitř v kontaktu, ale jen velmi málo studií bylo věnováno problematice rychlostního profilu toku v EHD kontaktu. Cílem této studie je představit experimentální metodu pro studium rychlostního profilu toku v EHD kontaktech. Základ experimentální metody tvoří tribometr v konfiguraci ball-on-disc a vysokorychlostní kamera, pomocí které jsou sledovány nanočástice procházející EHD kontaktem. Součástí publikace jsou úvodní experimenty se stříbrnými nanočásticemi.