doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

E-mail:   mazurek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor technické diagnostiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   B1/112

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1973, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Dopravní stroje a manipulační technika
  • 1981, PGS, Laboratoř počítacích strojů VUT v Brně, obor Numerické výpočetní metody
  • 1990, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Části strojů a mechanismů
  • 2000, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

  • 1974-1975, projektant, Hutní projekt Praha, závod Brno
  • 1976-1981, odborný pracovník, katedra ČS+VS FS VUT v Brně
  • 1981-2000, odborný asistent, katedra Částí strojů a mechanismů FS VUT v Brně
  • 2000-dosud, docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
  • 2004–dosud, vedoucí výzkumné skupiny technické diagnostiky na UK FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

  • Technická diagnostika
  • Měření a analýza signálu
  • Tribologie
  • Lokalizace zdrojů hluku
  • Vývoj semiaktivních tlumících systémů

Univerzitní aktivity

  • člen oborové rady doktorského studijního programu 2302 Stroje a zařízení – obor 23-13-9 Konstrukční a procesní inženýrství FSI VUT v Brně na FSI VUT v Brně
  • člen oborové rady pro studijní obor 4101V008 Technika a mechanizace zemědělství doktorského studijního programu P4106 Zemědělská specializace Agronomické fakulty MZLU v Brně
  • člen akademického senátu FSI VUT v Brně

Projekty

  • Expertní systém pro podporu vibrační diagnostiky strojů, Grantová agentura České republiky, GAČR 101/95/0461, 1995-1997
  • Ekologická optimalizace mechanické převodovky, Grantová agentura České republiky, GAČR 101/99/1490, 1999-2001
  • Technická diagnostika závěsu kola, Grantová agentura České republiky, GAČR 101/03/0304, 2003-2005
  • Simulační modelování mechatronických soustav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MSM 0021630518, 2005-2011
  • NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ED0002/01/01 , 2009-2013, senior researcher
  • Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 0FR-TI3/442, 2011-2013
  • Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, EE2.3.30.0039, 2012-2015, mentor
  • Generační inovace metody testování tlumení vozidel, Technologická agentura České republiky, TA 04031251, 2014-2017

Citace ostatní (bez autocitací)

12

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

  • MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; KLAPKA, M.; STRECKER, Z.:
    Load and rheometric unit for the test of magnetorheological fluid,
    MECCANICA, Vol.48, (2013), No.3, pp.631-641, ISSN 0025-6455, Springer Netherlands
    článek v časopise - ostatní, Jost
  • ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.; KLAPKA, M.:
    The Behavior of the MR Fluid During Durability Test,
    Journal of Physics: Conference Series, Vol.412, (2012), No.1, pp.1-8, ISSN 1742-6588, IOP Publishing
    článek v časopise - ostatní, Jost
    akce: 13th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, Ankara, 02.07.2012-06.07.2012
  • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.:
    Assessment of the stub-shaft sleeve bearing chaotic behavior in automotive differential,
    Mechatronics: Recent technological and scientific advances., pp.303-308, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
    článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
    akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
  • ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.:
    Stability of magnetorheological effect during long term operation,
    Mechatronics, pp.561-567, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag
    článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
    akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
  • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.:
    Radial flexible bearings suitable stiffness estimation, Springer Netherlands
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

  • MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; KLAPKA, M.; STRECKER, Z.:
    Load and rheometric unit for the test of magnetorheological fluid,
    MECCANICA, Vol.48, (2013), No.3, pp.631-641, ISSN 0025-6455, Springer Netherlands
    článek v časopise - ostatní, Jost

    V úvodu článku je popsaná problematika chování MR kapalin a hlavní odchylky od běžně zaváděného Binghamského modelu, jenž MR kapalinu popisuje. Dále jsou vymezeny obvyklé provozní parametry MR kapaliny a zařízení jako jsou: smykový spád, viskozita v neaktivovaném stavu, mez kluzu a jejich závislost na teplotě a předpokládaná životnost náplně. Vzhledem k absenci vhodného reometru byla navržena taková konstrukce reometru, jenž umožňuje dlouhodobé testování MR kapalin v podmínkách, které odpovídají reálnému zatížení. V článku jsou popsány důležité detaily konstrukce. Zvláštní pozornost je věnována měření teploty, kalibraci reometru a analýze dat včetně matematického aparátu a statistického vyhodnocení množiny naměřených bodů.
  • STRECKER, Z.; MAZŮREK, I.:
    Semiactive Damper in an Experimental Trolley Suspension,
    Proceedings of the 53rd International Conference of Machine Design Departments, pp.281-286, ISBN 978-80-214-4533-8, (2012), Brno University of Technology
    článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
    akce: 53rd International Conference of Machine Design Departments, Mikulov, 12.09.2012-14.09.2012

    Experimentální vozík je zmenšený model závěsu automobilu. S tímto modelem je možné snadno simulovat odpružení automobilu v různých konfiguracích. Vzhledem k tomu, že se jedná o zmenšený model, pro dosažení stejných modálních parametrů jako má běžný osobní automobil je nejprve třeba určit měřítko modelu a následně úměrně modifikovat hlavní prvky vozíku (odpružená hmota, neodpružená hmota, tuhost pružiny), které ovlivňují modální parametry vozíku. Aby bylo možné měnit tlumící charakteristiky vozíku, byl použit magnetoreologický tlumič od firmy Delphi. Pro snadné určení požadovaných parametrů vozíku pro různé konfigurace, byl vytvořen a ověřen model v Mathcadu.
  • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.:
    Assessment of the stub-shaft sleeve bearing chaotic behavior in automotive differential,
    Mechatronics: Recent technological and scientific advances., pp.303-308, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
    článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
    akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

    Článek se zabývá možnostmi analýzy chaotického chování kluzného uložení automobilového diferenciálu s použitím metod analýzy fázových diagramů a fraktálních dimenzí. Dále je zkoumán vliv chaotického chování na hlučnost uložení. Cílem článku je podat přehled o využitelnosti zmíněných metod v praktické aplikaci a možných přínosů analýzy k řešení problémů se zvýšenou hlučností kluzného uložení diferenciálu. Závěrem jsou shrnuty výhody, nevýhody a očekávané přínosy aplikovaných analýz při řešení konkrétního problému.
  • ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.:
    Stability of magnetorheological effect during long term operation,
    Mechatronics, pp.561-567, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag
    článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
    akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

    Článek popisuje určení stability magnetoreologického (MR) efektu během dlouhodobého zatěžování. Zatěžování probíhalo na slit-flow reometru vlastní konstrukce, který je zabudován v mechanickém pulzátoru. Kon-strukce reometru umožňuje zároveň měřit reologické vlastnosti MR kapa-liny a zároveň ji podrobovat dlouhodobému zatěžování, aniž by došlo k manipulaci s měřeným vzorkem. Zatěžování probíhá za podmínek, které odpovídají reálným podmínkám v automobilovém MR tlumiči. Výsledky dlouhodobého zatěžování ukazují, že v průběhu testu došlo až k pětinásob-nému navýšení meze kluzu v neaktivovaném stavu vlivem provozního houstnutí. Stejné navýšení bylo identifikováno v aktivovaném stavu. Tyto výsledky vyvracejí hypotézu, že v průběhu dlouhodobého zatěžování do-chází k měřitelnému snižování MR efektu vlivem zhoršených magnetických vlastností částic.
  • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.:
    Radial flexible bearings suitable stiffness estimation, Springer Netherlands
    článek v časopise ve Web of Science, Jimp

    Článek popisuje metodiku minimalizace hlukového projevu ložisek diferenciálu. Hluk je způsoben mechanickou uvolněností systému a vibracemi hnacího agregátu. Je navržen zkušební stav pro simulaci jevu mimo automobil. Navržený měřící a analytický program klasifikuje typy hlukového projevu. Matematický model umožňuje stanovit radiální tuhost ložisek diferenciálu. Na závěr je zvolená varianta testována na zkušební stanici a je potvrzena funkčnost metodiky.