doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.

E-mail:   Milan.Klapka@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor technické diagnostiky
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A3/706
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor technické diagnostiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A3/706

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005, Ing., Ústav konstruování, Odbor počítačová podpora konstruování, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.
 • 2009, Ph.D., Ústav konstruování, Odbor konstruování strojů, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.

Přehled zaměstnání

 • 01.04.2009-30.06.2009, Ústav konstruování, FSI, Asistent na odboru Konstruování strojů.
 • 01.07.2009-, Ústav konstruování, FSI, Odborný asistent na odboru Konstruování strojů.

Pedagogická činnost

 • Konstruování strojů - strojní součásti, 5KS - cvičení
 • Konstruování strojů - převody, 6KT - cvičení
 • Konstruování strojů - mechanismy, 6KM - cvičení
 • Týmový projekt, ZKP - vedení semestrálního projektu

Vědeckovýzkumná činnost

 • Od roku 2005 se zabývá studiem hluku automobilového diferenciálu za provozu a matematickým modelováním tohoto jevu.
 • Od roku 2008 studuje možnosti aplikace metod pro analýzu deterministického chaosu na kluzné uložení automobilového diferenciálu ovlivněného vibracemi motoru.
 • Od roku 2011 se věnuje technické diagnostice. Jedná se zejména o oblast akustiky a vibrací.

Spolupráce s průmyslem

 • 2008, Analýza hluku motocyklu pro firmu Blata
 • 2009, Analýza hluku hořáku pro GCE Chotěboř
 • 2013, Studium provozních stavů plynových ventilů ve spolupráci s firmou Honeywell.
 • 2013, Analýza hluku palubní elektroniky pro firmu Panasonic.

Projekty

 • Postdoktorský projekt GAČR P101/10/P429 s názvem Dynamika a hluk mezně mazaného kluzného ložiska.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

0

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • Josef Nevrlý, Miroslav Jurík, Zdeněk Němec, Milan Klapka, Štěpán Drha, Tomáš Panáček:
  Use of experimental stand for research kinetic energy recovery,
  The 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics, pp.195-202, ISBN 978-80-248-3136-7, (2013), VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics, Praha, 24.10.2013-25.10.2013
 • MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; KLAPKA, M.; STRECKER, Z.:
  Load and rheometric unit for the test of magnetorheological fluid,
  MECCANICA, Vol.48, (2013), No.3, pp.631-641, ISSN 0025-6455, Springer Netherlands
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.:
  Assessment of the stub-shaft sleeve bearing chaotic behavior in automotive differential,
  Mechatronics: Recent technological and scientific advances., pp.303-308, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.:
  The analysis of automotive differential vibrations by means of bifurcation diagrams,
  Engineering Mechanics 2011, Book of full texts, pp.287-290, ISBN 978-80-87012-33-8, (2011), Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011
 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.:
  Radial flexible bearings suitable stiffness estimation, Springer Netherlands
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • Josef Nevrlý, Miroslav Jurík, Zdeněk Němec, Milan Klapka, Štěpán Drha, Tomáš Panáček:
  Use of experimental stand for research kinetic energy recovery,
  The 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics, pp.195-202, ISBN 978-80-248-3136-7, (2013), VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics, Praha, 24.10.2013-25.10.2013

  Práce se zabývá návrhem a použitím hydrostatického experimentálního zařízení instalovaného v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Byl simulován provoz vozidla v různých režimech pohonu, byl použit měřicí systém, řídicí systém a matematické modelování spojené s činností stendu.
 • MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; KLAPKA, M.; STRECKER, Z.:
  Load and rheometric unit for the test of magnetorheological fluid,
  MECCANICA, Vol.48, (2013), No.3, pp.631-641, ISSN 0025-6455, Springer Netherlands
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V úvodu článku je popsaná problematika chování MR kapalin a hlavní odchylky od běžně zaváděného Binghamského modelu, jenž MR kapalinu popisuje. Dále jsou vymezeny obvyklé provozní parametry MR kapaliny a zařízení jako jsou: smykový spád, viskozita v neaktivovaném stavu, mez kluzu a jejich závislost na teplotě a předpokládaná životnost náplně. Vzhledem k absenci vhodného reometru byla navržena taková konstrukce reometru, jenž umožňuje dlouhodobé testování MR kapalin v podmínkách, které odpovídají reálnému zatížení. V článku jsou popsány důležité detaily konstrukce. Zvláštní pozornost je věnována měření teploty, kalibraci reometru a analýze dat včetně matematického aparátu a statistického vyhodnocení množiny naměřených bodů.
 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.:
  Assessment of the stub-shaft sleeve bearing chaotic behavior in automotive differential,
  Mechatronics: Recent technological and scientific advances., pp.303-308, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  Článek se zabývá možnostmi analýzy chaotického chování kluzného uložení automobilového diferenciálu s použitím metod analýzy fázových diagramů a fraktálních dimenzí. Dále je zkoumán vliv chaotického chování na hlučnost uložení. Cílem článku je podat přehled o využitelnosti zmíněných metod v praktické aplikaci a možných přínosů analýzy k řešení problémů se zvýšenou hlučností kluzného uložení diferenciálu. Závěrem jsou shrnuty výhody, nevýhody a očekávané přínosy aplikovaných analýz při řešení konkrétního problému.
 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.:
  The analysis of automotive differential vibrations by means of bifurcation diagrams,
  Engineering Mechanics 2011, Book of full texts, pp.287-290, ISBN 978-80-87012-33-8, (2011), Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011

  Článek se zabývá možnostmi analýzy chování a hlučnosti kluzného uložení automobilového diferenciálu pomocí postupů z oblasti teorie bifurkací a chaosu v technických soustavách. Cílem článku je podat přehled o využitelnosti zmíněných metod v praktické aplikaci a možných přínosů analýzy k řešení problémů se zvýšenou hlučností kluzného uložení diferenciálu. Závěrem jsou shrnuty výhody, nevýhody a očekávané přínosy bifurkační analýzy při řešení konkrétního problému.
 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.:
  Radial flexible bearings suitable stiffness estimation, Springer Netherlands
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek popisuje metodiku minimalizace hlukového projevu ložisek diferenciálu. Hluk je způsoben mechanickou uvolněností systému a vibracemi hnacího agregátu. Je navržen zkušební stav pro simulaci jevu mimo automobil. Navržený měřící a analytický program klasifikuje typy hlukového projevu. Matematický model umožňuje stanovit radiální tuhost ložisek diferenciálu. Na závěr je zvolená varianta testována na zkušební stanici a je potvrzena funkčnost metodiky.