Ing. Ondřej Man, Ph.D.

E-mail:   man@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
odbor strukturní a fázové analýzy
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A3/208

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1997-26.06.2002, , Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
 • 31.07.2002-01.07.2010, , Ph. D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 15.03.2004-28.02.2007, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně, Technicko - hospodářský pracovník
 • 01.10.2010-, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně, Vědecký pracovník
 • 01.06.2013-, CEITEC VUT, Vedoucí sdílené Laboratoře strukturní analýzy CEITEC VUT

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikace metod elektronové mikroskopie, FIB a přidružených mikroanalytických metod v materiálovém výzkumu a nanovědách.
 • Aplikace metody difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD) v materiálovém inženýrství.
 • Specializované analýzy a výzkum v oboru ultrajemnozrnných a nano-materiálů.

Projekty

 • 2009 - projekt FV FSI VUT č. 2E13800117 ("Ověření tepelné stability struktury ultrajemnozrnné ECAP mědi s využitím metody EBSD")
 • 2005 - 2010 - účast v Ekocentru aplikovaného výzkumu neželezných kovů
 • 2005 - projekt FV FSI VUT č. BD1353025 ("Fázová analýza slitiny AZ91 s odstupňovaným přídavkem lithia")
 • 2004 - projekt FV FSI VUT č. BD1343026 ("Metody fázové analýzy superlehkých hořčíkových slitin")

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

79

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

77

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PAVLOUŠKOVÁ, Z.; KLAKURKOVÁ, L.; MAN, O.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J.:
  Assessment of the cause of cracking of hydraulic hose clamps, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PANTĚLEJEV, L.; ŠTĚPÁNEK, R.; MAN, O.:
  Thermal stability of bimodal microstructure in magnesium alloy AZ91 processed by ECAP, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ČÍŽEK, J.; MAN, O.; ROUPCOVÁ, P.; LOKE, K.; DLOUHÝ, I.:
  Oxidation Performance of Cold Spray Ti-Al Barrier Coated gamma-TiAl Intermetallic Substrates, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ČÍŽEK, J.; MAN, O.; DLOUHÝ, I.:
  Influence of Cold-Sprayed Al/Ti Deposition on High-temperature Oxidation and Mechanical Properties Deterioration of Ti-Al-Nb Intermetallic Substrates,
  International Thermal Spray Conference 2014 Proceedings, pp.903-907, ISBN 978-3-87155-574-9, (2014), DVS Media GmbH
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Thermal Spray Conference 2014, Barcelona, 21.05.2014-23.05.2014
 • ŠTĚPÁNEK, R.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Thermal stability of magnesium alloy AZ91 prepared by severe plastic deformation,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.20, (2013), No.4, pp.160-166, ISSN 1335-0803, University of Žilina
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of Microstructure of Ultrafine-Grained Copper Under Fatigue and Thermal Exposition,
  STRAIN, Vol.47, (2011), No.6, pp.476-482, ISSN 0039-2103, Blackwell Publishing Ltd
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.; KUNZ, L.:
  Microstructural stability of ultrafine grained copper at elevated temperature,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.17, (2011), No.3, pp.158-162, ISSN 1335-1532, Technická universita Košice
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of ultrafine-grained structure of copper under fatigue loading,
  Procedia Engineering, Vol.10, (2011), No.ICM11, pp.201-206, ISSN 1877-7058, ELSEVIER
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MIKMEKOVÁ, Š.; MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; HOVORKA, M.; MÜLLEROVÁ, I.; FRANK, L.; KOUŘIL, M.:
  Strain mapping by Scanning Low Energy Electron Microscopy,
  Key Engineering Materials (print), Vol.465, (2011), No.1, pp.338-341, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MIKMEKOVÁ, Š.; HOVORKA, M.; MÜLLEROVÁ, I.; MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; FRANK, L.:
  Grain Contrast Imaging in UHV SLEEM,
  MATERIALS TRANSACTIONS, Vol.51, (2010), No.2, pp.292-296, ISSN 1345-9678, The Japan Institute of Metals
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; KUNZ, L.:
  Study of Thermal stability of Ultrafine-grained Copper by means of Electron Back Scattering Diffraction,
  MATERIALS TRANSACTIONS, Vol.51, (2010), No.2, pp.209-213, ISSN 1345-9678, The Japan Institute of Metals
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; MAN, O.; ŠVEJCAR, J.:
  Use of the powder liquid method for aluminide diffusion coatings formation on inconel 713 LC Ni- based superalloy,
  Materials and Manufacturing Processes, Vol.24, (2009), No.2009, pp.1155-1161, ISSN 1042-6914
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • NAVRÁTILOVÁ, L.; KUNZ, L.; MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.:
  Effect of Annealing on Microstructure and Fatigue Life of UFG Copper,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.XVI, (2009), No.3a, pp.28-31, ISSN 1335-0803, University of Žilina
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; PEŠINA, Z.:
  EBSD Analysis of Phase Compositions of TRIP Steel on Various Strain Levels,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.XVI, (2009), No.2, pp.11-17, ISSN 1335-0803, University of Žilina
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAN, J.; KLAPETEK, P.; MAN, O.; WEIDNER, A.; OBRTLÍK, K.; POLÁK, J.:
  Extrusions and intrusions in fatigued metals: Part 2. AFM and EBSD study of the early growth of extrusions and intrusions in 316L steel fatigued at room temperature,
  PHILOSOPHICAL MAGAZINE, Vol.89, (2009), No.16, pp.1337-1372, ISSN 1478-6435, Taylor and Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; DOLEŽAL, P.; MAN, O.; NĚMEC, K.:
  Elements interaction analyses during preparation of Al-Al3Ni eutectic composites,
  Chemické listy (S), Vol.102, (2008), No.S, pp.884-885, ISSN 1803-2389, Brno University of Technology, Faculty of Chemistry
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 4th Meeting on Chemistry & Life, Brno, 09.09.2008-11.09.2008
 • JULIŠ, M.; MAN, O.; OBRTLÍK, K.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Fatigue Damage Evolution in Cast Inconel 738LC using Confocal Laser Scanning Microscope and AFM,
  Proceedings of ECF 17, pp.2314-2319, ISBN 9781617823190, (2008), VUTIUM Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: European Conference on Fracture, ECF17, Brno, 02.09.2008-05.09.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PANTĚLEJEV, L.; ŠTĚPÁNEK, R.; MAN, O.:
  Thermal stability of bimodal microstructure in magnesium alloy AZ91 processed by ECAP, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek popisuje výsledky zkoumání mikrostrukturní stability v podmínkách zvýšené teploty hořčíkové slitiny AZ91 připravené pomocí metody ECAP. Mikrostrukturní stabilita byla zkoumána pomocí metody EBSD, která umožňuje zachycení změn velikosti zrn, změn vzájemného poměru LAB a HAB a lokální distorze krystalové mřížky pomocí parametru KAM . BYlo experimentálně zjištěno, že prahová hodnota teploty kdy dochází k významnému hrubnutí zrn je 350 stupnu Celsia. Pod touto teplotou nedochází ke změně střední velikosti zrna, nicméně dochází ke změnám v poměru mezi vysokoúhlovými a nízkoúhlovými hranicemi. Stejně tak bylo možno pozorovat změny v lokální distorzi krystalové mřížky.
 • ČÍŽEK, J.; MAN, O.; ROUPCOVÁ, P.; LOKE, K.; DLOUHÝ, I.:
  Oxidation Performance of Cold Spray Ti-Al Barrier Coated gamma-TiAl Intermetallic Substrates, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V rámci této studie byly na substráty slitiny Ti-46Al-7Nb pomocí nízkotlaké technologie kinetického nanášení deponovány čtyři antikorozní vrstvy Al obsahující různá množství Ti. Byla stanovena morfologie a chemické složení vzniklých nástřiků a posléze bylo provedeno optimalizované žíhání vzorků v ochranné atmosféře s cílem tvorby intermetalických fází v nástřicích. Hlavní část studie byla poté dlouhodobá tepelná zátěžová zkouška při 950'C (trvání 100, 250 a 500 hodin), při které byla sledována oxidační odolnost gravimetrickou metodou. Bylo zjištěno, že u depozicí vrstev došlo u vzorků k významnému snížení rychlosti oxidace (nárůst hmotnosti 1.37 mg/cm2 po 500 hod u vzorků s nástřikem Al) ve srovnání s původními, nepovlakovanými vzorky (1.21 mg/cm2 po pouhých 50 hod při 900'C). Rychlost oxidace se se zvyšujícím se obsahem Ti zrychlovala. Po tomto zatěžování rovněž došlo k zásadnímu porušení integrity nástřiků.
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of Microstructure of Ultrafine-Grained Copper Under Fatigue and Thermal Exposition,
  STRAIN, Vol.47, (2011), No.6, pp.476-482, ISSN 0039-2103, Blackwell Publishing Ltd
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V práci byl experimentálně zkoumán vliv cyklického zatížení a teplotní expozice na mikrostrukturu ultra-jemnozrnné Cu připravené metodou ECAP s využitím metody EBSD a TEM. Bylo zjištěno, že v průběhu únavového zatěžování se středním napětím 200 MPa je mikrostruktura vysoce stabilní, nebylo pozorováno hrubnutí zrna ani vznik bimodální struktury. Při zíhání na teplotě 200 C po dobu 30 minut docházelo ke vzniku bimodální mikrostruktury, současně došlo ke snížení únavové pevnosti.
 • MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; PEŠINA, Z.:
  EBSD Analysis of Phase Compositions of TRIP Steel on Various Strain Levels,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.XVI, (2009), No.2, pp.11-17, ISSN 1335-0803, University of Žilina
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Ploché zkušební tyče z oceli TRIP byly postupně deformovány v tahu. V každém deformačním kroku bylo měřeno fázové složení pomocí metody EBSD; tyto analýzy byly prováděny ex-situ stále v jednom přesně definovaném místě o velikosti 30x30 mikrometrů. Zbytkový austenit (RA) byl přítomen ve formě zrn protáhlých (desek) a zhruba rovnoosých. Podíl RA činil zpočátku 14.5% a se vzrůstající deformací v rozsahu 0 až 10% klesl na cca 5%. Toto je v hrubém souladu s výsledky ostatních autorů, dosažených in-situ i ex-situ , přičemž pozorovaný rozdíl je patrně způsoben buďto filtrací dat nebo přirozenou variací mikrostruktury dané oceli. Byla potvrzena vhodnost metody jádrových průměrů dezorientací pro odlišení bainitického feritu od feritické matrice u lehce deformovaných vzorků. Problémy vyvstaly při rozlišování martenzitu a deformovaného bainitu při vyšších stupních deformace a to díky vysoké hustotě dislokací a/nebo distorzi mřížky obou strukturních komponent. Podíly feritu a zbytkového austenitu se podařilo stanovit s dostatečnou přesností; podíl martenzitu je však zatížen velkou chybou.
 • MAN, J.; KLAPETEK, P.; MAN, O.; WEIDNER, A.; OBRTLÍK, K.; POLÁK, J.:
  Extrusions and intrusions in fatigued metals: Part 2. AFM and EBSD study of the early growth of extrusions and intrusions in 316L steel fatigued at room temperature,
  PHILOSOPHICAL MAGAZINE, Vol.89, (2009), No.16, pp.1337-1372, ISSN 1478-6435, Taylor and Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost

  S pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM) a difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD) byla studována raná stádia vývoje povrchového reliéfu perzistentních skluzových znaků (PSM) vznikajících v oblastech, kde perzistentní skluzové pásy protínají volný povrch. Experimentálním materiálem byla polykrystalická korozivzdorná ocel 316L, která byla zatěžována v módu konstantní plastické deformace. Pro získání dodatečné detailnější informace o profilu PSM byla využita technika ablace koncentrovaným svazkem iontů (FIB). Aby byl získán skutečný (kvalitativně i kvantitativně) průběh současného růstu intruzí a extruzí v PSM, bylo pozorování pomocí AFM prováděno na identických místech na povrchu vzorku a zároveň na jeho inverzním obraze na kolodiové replice. Intruze vždy následují extruze nezávisle na orientaci jednotlivých zrn polykrystalu. První intruze se objevují převážně okolo 1% únavového života a to v momentě, kdy jsou vyvinuty "statické" extruze. Objevují se převážně, avšak nikoli výhradně, na té straně extruzí, kde daná aktivní skluzová rovina svírá s povrchem vzorku ostrý úhel. Intruze pak rostou rychkeji, než předtím stabilní extruze. Typická morfologie vyvinutých PSM vzniklých v 15% únavového života sestává ze stuhovitých extruzí lemovaných dvěma tenkými rovnoběžnými intruzemi podél obou rozhraní PSM - matrice. Jsou uvedena experimentální data o morfologii a růstu intruzí a extruzí, která jsou diskutována v souvislosti s teoretickými modely a počítačovými simulacemi vývoje povrchového reliéfu, vedoucímu k iniciaci únavové trhliny.