prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.

E-mail:   stehlik@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/0943
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
odbor procesního inženýrství
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/0943
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
odbor procesního inženýrství
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/0943
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
NCK energetika - sekce procesního inženýrství
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   A1/0943

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996 - 1997: jmenovací řízení na FSI VUT v Brně pro obor “Procesní inženýrství” (1997 – prof.)
 • 1993 - 1994: habilitační řízení na FS VUT v Brně pro obor “Procesní inženýrství” (1994 – doc.)
 • 1987 - 1989: externí vědecká aspirantura na FS VUT v Brně pro obor “Stavba strojů a zařízení” (1990 – CSc.)
 • 1973 - 1978: studium na FS VUT v Brně, obor “Přístrojová, regulační a automatizační technika” (1978 – Ing.)

Přehled zaměstnání

 • 2000 - dosud: profesor a ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2014 - dosud: hlavní řešitel projektu centra kompetence "Waste-to-Energy"
 • 2009 - 2013: vědecký ředitel a řešitel projektu NETME Centre
 • 1996 - dosud: ředitel pro výzkum a vývoj inženýrsko-dodavatelské společnosti s výrazným inovačním potenciálem
 • 1995 - 2000: vedoucí odboru procesního inženýrství a výzkumného pracoviště Therm-CENTRUM na Ústavu procesního a ekologického inženýrství FS VUT v Brně
 • 1986 - 1995: odborný asistent a docent na katedře procesního inženýrství (dříve katedře strojního zařízení chemických a potravinářských závodů) FS VUT v Brně
 • 1979 - 1986: samostatný výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu chemických zařízení v Brně
 • 1979 - 1981: externí učitel FS VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Oblasti vlastní výzkumné činnosti: přenos tepla a jeho aplikace; termické zpracování a energetické využití odpadů (waste to energy); procesní pece a výměníky tepla; integrace procesů; úspory energie a redukce škodlivých emisí; simulační výpočty a optimalizace v procesním průmyslu; aplikace CFD
 • Publikační a další činnosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací: autor a spoluautor přibližně 400 publikací, z toho řady v impaktovaných mezinárodních časopisech, připravované monografie a řady kapitol v knihách v prestižních světových nakladatelstvích, čtyř patentů a čtyř užitných vzorů, řady realizovaných technologií
 • H-index: 21

Univerzitní aktivity

 • Člen vědeckých rad VUT v Brně (do r. 2014), FSI a FCh (do r. 2014) VUT v Brně
 • Člen komise pro obhajoby doktorátů věd při AV ČR
 • Předseda a člen komisí pro profesorské jmenovací a habilitační řízení
 • Pozvané přednášky na renomovaných univerzitách v řadě zemí všech světadílů
 • Činnost na zahraničních renomovaných univerzitách: oponent a předseda komise pro obhajoby doktorských prací, University of Manchester, UK; oponent doktorských prací, University of Pretoria, South Africa; hlavní oponent nebo člen hodnoticí komise PhD, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden atd.

Mimouniverzitní aktivity

 • Ředitel pro výzkum a vývoj a spoluzakladatel inženýrsko-dodavatelské společnosti EVECO Brno, která úzce spolupracuje s akademickou sférou a jejíž činnost je založena na výsledcích výzkumu a vývoje a výrazném inovačním potenciálu (1996-dosud)
 • Konzultant pro renomovanou výzkumnou organizaci HTRI (Heat Transfer Research, Inc.), College Station, Texas, USA (1991-1996, 2011 - dosud)
 • Koordinace vytvoření koncepce úspor energie, Procter & Gamble, USA (2005 – 2009)
 • Zavádění nové technologie pro destrukci dioxinů, W.L.GORE & Assoc., USA, SRN (2002 – dosud)
 • Předávání technologie nového typu výměníku tepla, ABB Lummus Heat Transfer, Voorburg, The Netherlands (1994)

Ocenění vědeckou komunitou

 • dr. h. c. - udělení čestného doktorátu na National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 2013
 • Místopředseda České společnosti chemického inženýrství
 • Člen AIChE (American Institute of Chemical Engineers); člen ASME (American Society of Mechanical Engineers);
 • Výkonný redaktor renomovaného impaktovaného mezinárodního časopisu Heat Transfer Engineering a hostující redaktor dalších impaktovaných mezinárodních časopisů
 • Členství resp. předsednictví v organizačních a vědeckých výborech řady mezinárodních konferencí a odborných sekcí po celém světě
 • Pozvané plenární přednášky na významných konferencích v zahraničí
 • Pozvaná přednáška na nejprestižnější mezinárodní konferenci v oboru přenosu tepla pořádané jednou za čtyři roky:
  13th International Heat Transfer Conference, Sydney, Australia, 2006
 • Vybrán jako významná osobnost mimo USA pro zpracování stanoviska k udělení titulu Regents Professor, což je nejprestižnější ocenění na Oklahoma State University, USA, stanoviska pro udělení prestižní ceny AIChE Kern's Award atd.

Projekty

 • Hlavní řešitel projektu centra kompetence "Waste-to-Energy", TA ČR, TE02000236
 • OP VaVpI: Tvůrce koncepce, vědecký ředitel a řešitel projektu „NETME Centre“ (New Technologies for Mechanical Engineering – Nové technologie pro strojírenství), který byl vyhodnocen jako nejlépe připravený projekt z celé České republiky v oblasti regionálních výzkumných a vývojových center z různých oborů
 • Řešitel výzkumného záměru “Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy”, MS 1350003, 2005-2011
 • Řešitel projektu Národního programu výzkumu (NPV II) “Odpady jako suroviny a zdroje energie (WARMES)”, 2B08048, 2008-2011
 • Řešitel či spoluřešitel řady evropských projektů (TEMPUS, COPERNICUS, rámcové programy, COST, EUREKA atd.)
 • Řešitel či spoluřešitel řady národních projektů (GA ČR, MPO, MŠMT OK)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

1141

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1037

Citace ostatní (bez autocitací)

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KILKOVSKÝ, B.; STEHLÍK, P.; JEGLA, Z.; KAPUSTENKO, P.; ARSENYEVA, O.; TOVAZHNYANSKY, L.:
  Heat exchangers for energy recovery in waste and biomass to energy technologies - I. Energy recovery from flue gas, ELSEVIER
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • STEHLÍK, P.:
  Application of Process Integration Methodologies to the Thermal Processing of Waste,
  Handbook of Process Integration (PI): Minimisation of Energy and Water Use, Waste and Emissions, pp.799-819, ISBN 978-0-85709-593-0, (2013), Woodhead Publishing Limited
  kapitola v knize
 • STEHLÍK, P.:
  Up-to-date technologies in waste to energy field,
  REVIEWS IN CHEMICAL ENGINEERING, Vol.28, (2012), No.4-6, pp.223-242, ISSN 0167-8299
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • TOUŠ, M.; PAVLAS, M.; STEHLÍK, P.; POPELA, P.:
  Effective biomass integration into existing combustion plant,
  Energy, Vol.36, (2011), No.8, pp.4654-4662, ISSN 0360-5442
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • STEHLÍK, P.:
  Conventional versus specific types of heat exchangers in the case of polluted flue gas as the process fluid - A review,
  Applied Thermal Engineering, Vol.31, (2011), No.1, pp.1-13, ISSN 1359-4311
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KERMES, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.; STEHLÍK, P.; SKRYJA, P.:
  Power Burners,
  Industrial Combustion Testing, pp.411-427, ISBN 978-1-4200-8528-0, (2010), CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC
  kapitola v knize
 • UCEKAJ, V.; ŠARLEJ, M.; STEHLÍK, P.; ORAL, J.; PUCHÝŘ, R.:
  Efficient and environmentally friendly energy systems for microregions,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.12, (2010), No.6, pp.671-683, ISSN 1618-954X, Springer-Verlag
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • STEHLÍK, P.:
  Application of Process Integration Methodologies to the Thermal Processing of Waste,
  Handbook of Process Integration (PI): Minimisation of Energy and Water Use, Waste and Emissions, pp.799-819, ISBN 978-0-85709-593-0, (2013), Woodhead Publishing Limited
  kapitola v knize

  The thermal processing of waste (incineration) often involves not only waste disposal, including reduction in volume, but also a waste-to-energy (WTE) process, with the majority of modern municipal solid waste (MSW) incinerators now able to deliver this technology. This chapter discusses a complex approach to the use of this technology, beginning with a brief introduction to incineration and incineration plants, followed by discussion of energy effi ciency analysis and the effectiveness of energy utilisation, with specifi c reference to one type of MSW incinerator. The aim of the analysis was to determine the performance of the plant in terms of energy utilisation and to identify potential energy savings within the plant. Simulations were carried out based on industrial data acquired from the monitoring systems of a modern MSW incinerator were carried out, with the results showing that potential energy savings are available in the area of low-potential heat. Finally, the chapter outlines the potential for the use of Heat Integration to achieve improvements in energy effi ciency, although this is somewhat limited in practical application.
 • STEHLÍK, P.:
  Up-to-date technologies in waste to energy field,
  REVIEWS IN CHEMICAL ENGINEERING, Vol.28, (2012), No.4-6, pp.223-242, ISSN 0167-8299
  článek v časopise - ostatní, Jost

  A review of up-to-date waste to energy technologies, their advances and improvements are presented in this paper. The focus is on waste incinerators under conditions of the European Union. Legislation overview, key equipment, ways of dealing with different process streams and tools for evaluating energy efficiency analysis are presented. The principles for maximum energy utilization are also formulated. A comparison of conventional and up-to-date performances of high efficiency flue gas cleaning systems illustrates the development of waste to energy technologies over the past decades.
 • STEHLÍK, P.:
  Conventional versus specific types of heat exchangers in the case of polluted flue gas as the process fluid - A review,
  Applied Thermal Engineering, Vol.31, (2011), No.1, pp.1-13, ISSN 1359-4311
  článek v časopise - ostatní, Jost

  The present contribution shows certain practical aspects of selection and design of heat exchangers for industrial applications where polluted flue gas (off-gas) represents one process fluid. One of the key factors in designing heat exchangers for these applications is the primary selection of a suitable type. The presently available possibilities and methodologies of efficient heat exchanging device selection and supporting software do not allow covering all the needs of related industries. A concrete example of an industrial process furnace is used to demonstrate the issues of "compactness and enhancement vs. reliability" for various temperature levels of high temperature applications. Attention is also given to the specific area of fouling of the heat exchanging surfaces by flue gas.
 • STEHLÍK, P.:
  Contribution to advances in waste-to-energy technologies,
  Journal of Cleaner Production, Vol.17, (2009), No.10, pp.919-931, ISSN 0959-6526, Elsevier Ltd.
  článek v časopise - ostatní, Jost

  This paper presents a number of recent advances in technologies and improvements in units for the thermal processing of municipal solid waste (MSW) and various other types of waste. The focus is on the 'waste-to-energy' approach; various criteria for this approach are discussed, as well as the inconsistent attitudes about waste management approaches that are present in various countries in the European Union. The presented achievements include low-NOx burners, improved efficiency, heat exchangers, waste heat recovery systems, newly developed equipment for wet scrubbing, dioxin filters and system for the treatment of sewage sludge.
 • STEHLÍK, P.:
  Efficient waste processing and waste to energy: challenge for the future,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.11, (2009), No.1, pp.7-9, ISSN 1618-954X, Springer Berlin/Heidelberg
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Waste processing has become one of the most serious issues connected with environmental protection during recent period. Various types of waste coming both from municipal and industrial spheres have to be processed. First, it is necessary to consider recycling, then material utilization, and only then energy utilization (or both). In some cases there is no other choice than to use just waste disposal, e.g. in case of treatment of hazardous wastes.