doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

E-mail:   Pavel.Mazal@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor technické diagnostiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A3/705

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1979, Ing., Fakulta strojní VUT Brno, obor technologie tváření
 • 1985, CSc., ČSAV ÚFM Brno, obor Mezní stavy materiálů
 • 2004, Doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrsví

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2023-, člen odboru Technická diagnostika,
 • 1980-1984, studijní pobyt, ČSAV ÚFM Brno
 • 1985-1991, odborný asistent, Ústav konstruování, FS VUT v Brně
 • 1991-1993, odborný asistent, ENSET, Universita Tunis, Tunisko
 • 1994-2010, zástupce ředitele, docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2010-2022 vedoucí skupiny Únavové vlastnosti, docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Výuka v předmětech základního studia v 1.a 2.ročníku
 • Přednášky v předmětu Základy konstruování, Konstruování
 • Vedení diplomových a disertačních prací z oblasti únavových vlastností a technické diagnostiky.
 • Školitel v doktorském studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství a Fyzikální a materiálové inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Únavové vlastnosti materiálů a konstrukcí.
 • Aplikace metody akustické emise zejména v oblasti materiálového výzkumu.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2000 - 2019, Prezident České společnosti pro nedestruktivní testování
 • 2019 - 2023, viceprezident České společnosti pro NDT
 • 2000 - dosud, člen redakční rady časopisu Journal of Acoustic Emission (USA)
 • 2002 - dosud, člen redakční rady časopisu NDT Welding Bulletin (ČR)
 • 2005 - 2020, člen redakční rady Int. Jour. of Microstructure and Materials properties (UK)
 • 2010 - 2023, člen Board of Directors European Federation for NDT
 • 2001 - 2022 hlavní organizátor mezinárodních konferencí NDE for Safety/Defektoskopie
 • 2003 - 2022 organizátor NDT in Progress - workshop of NDT experts
 • 2010 - 2023 vedoucí Centra technické normalizace při ÚNMZ Praha - oblast NDT

Spolupráce s průmyslem

 • ZD Rpety stř. Dakel Praha
 • Poličské strojírny a.s. Polička
 • ZKL a.s. Brno
 • CNC Invest s.r.o. Praha

 

Klíčová slova

 • únava materiálu
 • kontaktní únava
 • akustická emise
 • nedestruktivní zkoušení
 • ložiska

 

Ocenění vědeckou komunitou

 • nositel medaile Leonarda da Vinci udělené Asociací strojních inženýrů

Projekty

 • Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty - GAČR 106/02/0745, Grantová agentura ČR, spoluřešitel 2002 – 2004.
 • Využití vybraných moderních postupů NDT při kontinuálním hodnocení poškození cyklicky zatěžovaných konstrukčních materiálů, GA 02/106/1319, Grantová agentura ČR, řešitel 2002 - 2004.
 • Výzkum stádií kontaktního poškození s využitím metody akustické emise - GAČR 106/06/0343, Grantová agentura ČR, řešitel 2006-2008.
 • Výzkum nových metod měření i vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanálové měřicí aparatury s plným vzorkováním signálů AE v reálném čase - projekt MPO (Impuls), spoluřešitel 2006 - 2008.
 • Detekce a výzkum rozvoje cyklického poškození moderních AlMg slitin s aplikací vybraných defektoskopických postupů - projekt Grantová agentura, řešitel 2007-2009.
 • Integrovaný systém průběžného monitorování vybraných strojních uzlů a technologických procesů s využitím akustické emise. Projekt MPO ČR - TIP, 2009-2012
 • Diagnostický komplex pro detekci úniků tlakových médií a materiálových vad tlakových komponent jaderných a tepelných elektráren. Projekt MPO ČR - TIP, 2012-2014.
 • Výzkum a vývoj nových, energeticky úsporných pohonů tvářecích strojů. Projekt MPO ČR - TIP, 2012-2014.

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • VLAŠIC, F.; VOLÁK, J.; NOHÁL, L.; MAZAL, P.; HORT, F.:
  Study of Initial Stages of Fatigue Process Using Non-destructive Testing Methods, Trans Tech Publications
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013
 • NOHÁL, L.; HORT, F.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P.:
  An Experimental Investigation of Rolling Contact Fatigue of Steels Using Acoustic Emission Method,
  INSIGHT, Vol.55, (2013), No.12, pp.665-669, ISSN 1354-2575, BINDT
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.:
  Netradiční aplikace metody akustické emise,
  ISBN 978-80-214-4629-8, (2012), VUT v Brně
  kniha odborná
 • MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F.:
  Acoustic Emission Diagnostics of Roller Bearings Damage,
  Nondestructive Testing of Materials and Structures, pp.411-418, ISBN 978-94-007-0722-1, (2012), Springer
  kapitola v knize
  akce: Nondestructive Testing of Materials and Structures, Istanbul, 15.05.2011-18.05.2011
 • MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.; VLAŠIC, F.; HORT, F.:
  Usage of Acoustic Emission Signal and X-ray Diffraction Analysis for Detection of Microstructural Changes in Cyclically Loaded AlMg Alloys,
  Nondestructive Testing of Materials and Structures, pp.319-326, ISBN 978-94-007-0722-1, (2012), Springer
  kapitola v knize
  akce: Nondestructive Testing of Materials and Structures, Istanbul, 15.05.2011-18.05.2011
 • HORT, F.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.:
  Monitoring of Acoustic Emission Signal of Loaded Axial Bearings,
  Journal of Materials Science and Engineering A, Vol.2011, (2011), No.5A, pp.717-724, ISSN 1934-8959, David Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.; GRUM, J.:
  ACOUSTIC EMISSION IN QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PROCESSES MONITORING,
  ISBN 978-961-90610-8-4, (2011), University of Ljubljana
  kniha odborná
 • FIALA, J.; MAZAL, P.; KOLEGA, M.:
  Cycle induced microstructural changes,
  International Journal of Microstructure and Materials Properties, Vol.6, (2011), No.3/4, pp.259-272, ISSN 1741-8410, Inderscience
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J.:
  Application of acoustic emission method in contact damage identification,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, Vol.41, (2011), No.1, pp.140-152, ISSN 0268-1900, Inderscience
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • VLAŠIC, F.; VOLÁK, J.; NOHÁL, L.; MAZAL, P.; HORT, F.:
  Study of Initial Stages of Fatigue Process Using Non-destructive Testing Methods, Trans Tech Publications
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013

  Tato práce se zabývá základním výzkumem cyklického poškozování počátečních stádií únavového procesu využitím nedestruktivních metod testování. Pro monitorování mikrostrukturních změn během únavového zatěžování byla využita metoda akustické emise. K detekci prvnch krátkých trhlin a jejich následnému šíření bylo využito měření elektrického potenciálu vzorku a mikroskopického pozorování. Únavové zkoušky za pokojové teploty byly realizovány na titanové slitině a žáropevné oceli při ohybovém a tahovém namáhání. Cílem bylo porovnat signál akustické emise při různém charakteru zatěžování až do lomu a podrobně zanalyzovat změny signálu v počátečních stádiích únavového procesu. Tyto analýzy byly založeny zejména na podobnosti tvaru vlny a následně rozděleny do jednotlivách tříd. Výsledky ukazují vysokou citlivost techniky akustické emise při přechodu z fáze vývoje povrchového reliéfu do fáze iniciace a šíření trhliny.
 • NOHÁL, L.; HORT, F.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P.:
  An Experimental Investigation of Rolling Contact Fatigue of Steels Using Acoustic Emission Method,
  INSIGHT, Vol.55, (2013), No.12, pp.665-669, ISSN 1354-2575, BINDT
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Valivá ložiska jsou široce užívané strojní součásti a jejich selhání může vést k poškození celého stroje . Selhání ložiska může být způsobeno mnoha faktory, jako je nesprávné mazání , přítomnost abrazivních částic , přetížení , vlhkost , korozivní prostředí , nesprávná montáž anebo vady materiálu . Tyto příčiny mohou být odstraněny dodržováním správných provozních podmínek , vyjma kontaktní únavy ( RCF ) . Metoda akustické emise je citlivější pro detekci poškození povrchu nebo detekci podpovrchových trhlin. V průběhu posledních tří desetiletí se monitorování stavu pomocí akustické emise vyvinulo do potencionálního nástroje pro diagnostiku valivých ložisek . Tato práce je zaměřena na detekci a sledování vzniku a šíření přirozeně vzniklého poškození ocelových vzorků pomocí metody akustické emise . Experimenty byly provedeny za různých podmínek zatížení na vzorcích z cementační oceli 16MnCr5 . Parametry signálu akustické emise , jako je count rate, kumulativní četnost překmitů a RMS, byly porovnány s úrovní vibrací a teplotou. Výsledky této studie naznačují, že metoda monitorování pomocí akustické emise může být použita jako nástroj pro hodnocení kontaktní únavy materiálových vzorků.
 • MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.:
  Netradiční aplikace metody akustické emise,
  ISBN 978-80-214-4629-8, (2012), VUT v Brně
  kniha odborná

  Monografie popisuje soudobé možnosti aplikace metody akustické emise v oblasti diagnostiky rotujících strojních částí, v oblasti kontroly kvality svařování, vybraných oblastí stavebnictví a biologických věd.
 • MAZAL, P.; NOHÁL, L.; ČERNÝ, M.; ČERMÁK, J.:
  Measurements of Acoustic Emission in Evaluating of Sap Flow in Trees, INT SOC HORTICULTURAL SCIENCE
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  This article deals with measurement techniques of water conducting system in the trees. Water conducting system (including xylem and phloem) indicates its importance for related physiological processes. However, there are still problems how to measure its functioning (which variables and how), especially in the open field (e. g., forests and orchards) in order to get maximum information about it. In this study we focused on a general description of acoustic events measurable in a wide range of their spectrum (acoustic emission method). The first aim was to detect such signals and the second to learn them and gradually analyze in order to better understand the associated processes causing their occurrence and their relations to plant life.
 • HORT, F.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.:
  Monitoring of Acoustic Emission Signal of Loaded Axial Bearings,
  Journal of Materials Science and Engineering A, Vol.2011, (2011), No.5A, pp.717-724, ISSN 1934-8959, David Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Popis identifikace vzniku iniciačních stádií kontaktního poškození rotačních strojů je velmi obtížné. V současné době existuje několik vhodných postupů, které jsou vhodné pro tento typ diagnostiky (vibrační diagnostika, shock pulse metoda, akustická emise atd). Článek popisuje laboratorní experimenty na axiálních ložiscích, které byly monitorovány metodou akustické emise. Článek popisuje experimentální zařízení, metodiku zkoušek a zpracování signálu.