doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

E-mail:   fiedler@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1419

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1980, Ing. Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1996, Dr. (Ph.D) Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 8.10.2001, Doc. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1980-1986, vývojový pracovník konstrukce turbin PBS Brno
 • 1986-1990, samostatný vývojový pracovník konstrukce turbin PBS Brno
 • 1990-2000, odborný asistent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 2001-dosud, docent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 2006 - dosud, vedoucí odboru Energetického inženýrství FSI
 • 2007 - dosud, zástupce ředitele Energetického ústavu FSI

Pedagogická činnost

 • Další pedagogická činnost - vyžádané přednášky pro:
 • - Siemens Industrial Turbomachinery 
 • - ABB-Alstom Brno
 • - ČEZ a.s.
 • - Teplárenské sdružení ČR
 • - CŽV Moderní směry v teplárenství
 • - TEDOM
 • - Honeywell Česká Republika
 • - Škoda Power DOOSAN

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Energetické zdroje
 • Parní a plynové turbiny
 • Projektování tepelných centrál

Akademické stáže v zahraničí

 • rok:2002,2004,2005 - TU Wien, projekt AKTION ČR - Rakousko: vědecké exkurse

Univerzitní aktivity

 • 1993- 2006 - tajemník Energetický ústav FSI VUT
 • 2006 - vedoucí odboru Energetického inženýrství EÚ FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • 2002 - soudní znalec v oboru Energetika

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2003 - dosud: předseda komise pro SZZ oboru: Energetické inženýrství na FSI VUT v Brně a TU-VŠB Ostrava
 • 2005 - dosud: člen komise pro habilitační řízení ČVUT Praha, TU-VŠB Ostrava
 • 2006 - dosud: oborová rada doktroského studia
 • oponent doktorských disertačních prací

Projekty

 • řešitel nebo spoluřešitel projektů:
 • E 136/04/333 GAČR - Moderní technologie výroby energie, minimalizující negativní vlivy na životní prostředí.
 • - 101/98/0271 GAČR - Optimalizace spalování TDO s cílem snížení emise ve spalinách.
 • - 101/00/0486 GAČR - Vliv nosiče tepla v meziokruhu transmutoru na koncepci a termodynamické parametry terciárního okruhu.
 • - 101/00/0489 GAČR - Fyzikální vlastnosti roztavené soli pro transmutor.
 • - CEZ: J22/98:262100004 - Ekologicky a ekonomicky přijatelné moderní energetické technologie.
 • - 101/03/0568 GAČR - Terciární okruh jaderné elektrárny typu ADTT na bázi kysličníku uhličitého při nadkritickém tlaku
 • - VZ MS 1350003 - Ekologicky a ekonomicky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy
 • - MPO:2A-1TP1/067- Výzkum technologií pro přenos vysokopotenciálního tepla z jaderného zdroje
 • -MPO:FT-TA4/092 - Výzkum a vývoj pístového parního motoru
 • Patent č. 304063 - PV 2009-25 Způsob monitorování dálkově ovládaných armatur
 • Užitný vzor reg.č.19544 PUV 2009-20776 Zařízení pro monitorování dálkově ovládaných armatur

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

15

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KŘIVÁNEK, R.; FIEDLER, J.:
  Main deficiencies and corrective measures of nuclear power plants in ageing management for safe long term operation, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KŘIVÁNEK, R.; FIEDLER, J.:
  Main corrective measures in an early phase of nuclear power plants’ preparation for safe long term operation, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • FIEDLER, J.:
  Centrální zásobování teplem nebo tepelná čerpadla,
  TZB-info, Vol.2014, (2014), No.8, pp.1-7, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BALÁŽ, J.; FIEDLER, J.:
  Specification of the Environment Loading Parameters during the Severe Accident dedicated to qualification of Severe Accident Mitigation Systems,
  Proceedings of the 17th International QUENCH workshop, pp.1-11, ISBN 978-3-923704-77-4, (2013), American Nuclear Sociate
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International QUENCH Workshop, Karlsruhe, 22.11.2011-24.12.2011
 • MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J.:
  METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK,
  The Holistic Approach to Environment, Vol.4, (2013), No.4, pp.1-6, ISSN 1848-0071
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • FIEDLER, J.:
  Malá nebo velká kogenerace,
  3T - Teplo, Technika, Teplárenství, Vol.2011, (2011), No.6, pp.5-6, ISSN 1210-6003, TS ČR
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠKORPÍK, J.; FIEDLER, J.:
  Vývoj malého pístového parního motoru,
  Energetika, Vol.2011, (2011), No.2, pp.110-112, ISSN 0375-8842, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.; FORTELNÝ, Z.; CHROBOCZEK, L.:
  Utilizing of stroke engine cogeneration unit for steam generation,
  ERIN 3, Vol.3, (2010), No.10, pp.33-37, ISSN 1337-9089, Technology of Mechanical Engineering SUT in Bratislava
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KŘIVÁNEK, R.; FIEDLER, J.:
  Main deficiencies and corrective measures of nuclear power plants in ageing management for safe long term operation, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  This paper presents the analysis of the main technical deficiencies of nuclear power plants (NPPs) in ageing management development, implementation, review and improvement to support safe long term operation (LTO) and the main corrective measures which are typically performed. It focuses on technical aspects connected with management of physical ageing of NPP structures, systems and components (SSCs). It uses as a basis results of IAEA Safety Aspects of Long Term Operation (SALTO) missions performed between 2005 and 2016 (see also paper NED8805 in Nuclear Engineering and Design in May 2016 and paper NED9185 in Nuclear Engineering and Design in March 2017) and the personal experiences of the authors with preparation of NPPs for safe LTO. Chapter 1 provides a brief introduction of the current status of the NPPs’ ageing management in connection with LTO. Chapter 2 provides an overview of SALTO peer review service results with a focus on deficiencies related to ageing management and topics connected with development, implementation, review and improvement of systematic ageing management in NPPs. Chapter 3 discusses the main corrective measures NPPs typically face to develop, implement and review ageing management for safe LTO. Chapter 4 summarizes the current status of the NPP fleet in connection with LTO and outlines further steps needed in preparation for safe LTO.
 • KŘIVÁNEK, R.; FIEDLER, J.:
  Main corrective measures in an early phase of nuclear power plants’ preparation for safe long term operation, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  This paper presents the analysis of main technical deficiencies of nuclear power plants (NPPs) in preparedness for safe long term operation (LTO) and the main corrective measures in an early phase of preparation for safe LTO of NPPs. It focuses on technical aspects connected with management of physical ageing of NPP structures, systems and components (SSCs). It uses as a basis results of IAEA SALTO missions performed between 2005 and 2016 (see also paper NED8805 in Nuclear Engineering and Design in May 2016) and the personal experiences of the authors with preparation of NPPs for safe LTO. This paper does not discuss other important aspects of safe LTO of NPPs, e.g. national nuclear energy policies, compliance of NPPs with the latest international requirements on design, obsolescence, environmental impact and economic aspects of LTO. Chapter 1 provides a brief introduction of the current status of the NPP’ fleet in connection with LTO. Chapter 2 provides an overview of SALTO peer review service results with a focus on deficiencies related to physical ageing of safety SSCs and a demonstration that SSCs will perform their safety function during the intended period of LTO. Chapter 3 discusses the main corrective measures which NPPs typically face during the preparation for demonstration of safe LTO. Chapter 4 summarizes the current status of the NPP’ fleet in connection with LTO and outlines further steps needed in preparation for safe LTO.
 • FIEDLER, J.; FORET, R.:
  Zpráva o provedené kontrole vstupních údajů diagnostického systému Dialife
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

  Souhrnně je možno podle poskytnutých podkladů konstatovat, že systém Dialife® splňuje pro potřeby diagnostiky tlakových částí kotlů požadavek monitoring čerpání životnosti kritických částí sledovaných zařízení.
 • FIEDLER, J.:
  Centrální zásobování teplem nebo tepelná čerpadla,
  TZB-info, Vol.2014, (2014), No.8, pp.1-7, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek se zabývá aktuálním vážným problémem soustav CZT, kterým je odpojování jednotlivých zákazníků a z toho vyplývající hrozbou možného rozpadu celé teplárenské soustavy v dané lokalitě. Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Jsou uvedeny důvody pro použití včetně výhod a nevýhod vůči CZT.
 • BALÁŽ, J.; FIEDLER, J.:
  Specification of the Environment Loading Parameters during the Severe Accident dedicated to qualification of Severe Accident Mitigation Systems,
  Proceedings of the 17th International QUENCH workshop, pp.1-11, ISBN 978-3-923704-77-4, (2013), American Nuclear Sociate
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International QUENCH Workshop, Karlsruhe, 22.11.2011-24.12.2011

  V posledních letech je na Slovensku prováděn velký rozsah opatření, určených pro řízení a zmírňování těžkých havárií. Všechny Slovenské bloky jsou typu VVER ( PWR ). Část z nich je v provozu po mnoho let. Ostatní jsou ve výstavbě. Mitigační strategie vybrána pro zmírňování těžkých havárií pro všechny Slovenské jaderné bloky je založena na externím chlazení tlakové nádoby reaktoru - IVR strategie . Řešení problému se zaobíralo několik studií , včetně studie proveditelnosti, přičemž byly vzaty v úvahu zvláštnosti bloků VVER . Použitá mitigační strategie vyžaduje inovaci designu a instalaci specializovaných systémů. Provoz těchto systémů a zařízení se očekává, ve velmi náročných podmínkách prostředí s vysokou radiací, při vysokých teplotách, v závislosti na lokálním hoření vodíku v kontejnmentu postiženého bloku. Dosahované hodnoty tlaku, teploty a záření jsou významně vyšší než hodnoty běžně používané pro kvalifikaci v projektových havarijních podmínkách. Hodnoty zátěžových parametrů může být tak nepříznivé, že obecní přístup ke kvalifikaci, založený na stanovení nejvyšších hodnot zátěžových parametrů a jejich trvání nemůže být pro tento účel aplikován. Hlavní obtíž spočívá v tom, že žádná taková zařízení na trhu nejsou dostupná. To je důvod, proč byl vyvinuta a aplikována nová kvalifikační metodika s cílem umožnit instalaci odpovídajících systémů a zařízení pro zmírnění těžkých havárií. Metodika se soustřeďuje na zachování funkce těchto zařízení. V rámci metodiky se rozlišuje, účel, místo instalace a etapa řízení havárie, v nichž je provoz zařízení požadován . Vypracovaná metodika umožnuje stanovit zátěžové podmínky prostředí a vytváří návod jak postupovat pro konstruktéry zaměřující se na zlepšení designu pro zmírňování následků těžkých havárií . Základní principy metodiky a některé výsledky její praktické aplikace jsou popsány v tomto článku .