prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

E-mail:   sikola@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/1722
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1722
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
odbor fyziky povrchů a nanostruktur
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1722

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1981, RNDr., PřF UJEP Brno, fyzikální elektronika
 • 1994, CSc., MFF UK Bratislava, fyzika plazmatu
 • 1998, Doc., PřF MU v Brně,
 • 2005, Prof., FSI VUT v Brně, aplikovaná fyzika
 • 2006, Ředitel ÚFI FSI VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 1982-1983, studijní pobyt PřF UJEP Brno
 • 1983-1986, samostatný vývojový pracovník Tesla Brno,
 • 1986-1998, odborný asistent Katedry fyziky (nyní Ústav fyzikálního inženýrství) FSI VUT v Brně,
 • 1998-2005, docent na ÚFI FSI VUT v Brně,
 • od r. 2005, profesor Aplikované fyziky na VUT Brno
 • od r. 1999, vedoucí Odboru fyziky pevných látek a povrchů
 • od r. 2010, přípravného výboru CEITEC, MU Brno (částečný úvazek - 0.2)   

Vědeckovýzkumná činnost

 • Fyzika povrchů a tenkých vrstev, nanotechnologie.
 • Aplikace iontově asistované depozice tenkých vrstev (IBAD) na přípravu kovových, oxidových a nitridových vrstev a multivrstev
 • Vývoj a aplikace ultravakuového zařízení pro iontově asistované molekulární svazkové epitaxe (Ga, GaN)
 • Vývoj a aplikace in situ analytických metod v podmínkách ultravakua – SIMS, TOF LEIS, XPS, STM/AFM, LEED
 • Studium interakce mikročástic (atomů, molekul a iontů) s povrchy
 • Studium interakce lokálních sond SPM s povrchy
 • Modifikace povrchů a leptání mikrostruktur/nanostruktur iontovými svazky
 • Aplikace STM/AFM pro přípravu nanostruktur, studium elektrických a optoelektrických vlastností nanostruktur
 • UHV technika.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1992, Salford University, UK
 • 1993, University of Technology of Eindhoven, NL
 • 1994, Aston University, UK
 • 1996, Salford University, UK
 • 1998, Salford University, UK
 • 1999, Arizona State University v Tempe, USA
 • 2000, Arizona State University v Tempe, USA
 • 2001, Arizona State University v Tempe, USA
 • 2002, Technische Universität Wien, A, Institut für Allgemeine Physik
 • 2006-2007, Stanford University (USA) Fulbrightovo stipendium

Univerzitní aktivity

 • Koordinátor dvou mezinárodních projektů TEMPUS, projekt č. JEP-02559-91 a JEN -02559 CZ  v oblasti pokročilých materiálových technologií (1991 - 94, 1995 96) .

   

 • Řešitel mezinárodního projektu COPERNICUS: Development of In-situ Monitoring Technologies for the Control of Advanced Surface Processing System, projekt COPERNICUS, č. CIPA - CT94 - 0224 (1995 - 97) .

   

 • Řešitel pěti mezinárodních projektů Kontakt: Synthesis of GaN films by low energy ion beams (VUT Arizona State University, 1999 2001), Application of STM in a study of atomic surface structures (VUT Technische Universität Wien, 2001 2002), A study of the formation of very first layers of thin films by STM and STS (VUT, Johannes Kepler Universität Linz, 2003 - 2004), A study of the formation of very first layers of thin films by STM and STS (BUT, Vienna University of Technology, 2004 2005), TOF-LEIS in analysis of ultrathin films”  (VUT, Johannes Kepler Universität Linz, 2005 2006.

   

 • Řešitel Centra základního výzkumu: Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku, grant č. LC1360011 (MŠMT), 2006 - 2011.

   

 • Řešitel tří  projektů GAČR: Depozice tenkých vrstev fokusovanými iontovými svazky o nízké energii; studium depozičních procesů in-situ, grant č. 202 - 94 - 0565,  1993 1995; Modifikace povrchů keramik metodou iontového bombardu a depozice tenkých vrstev podporované iontovými svazky (IBAD), grant. č. 101/98.0781,  1998 2000); Studium ultratenkých multivrstev užitím fotoelektronové spektroskopie a optické reflexe rtg. záření, grant č. 202/02/0767,  2002 2004.

   

 • Spoluřešitel projektu GAAV: Nanověda a nanotechnologie se sondovými mikroskopy: od jevů na atomární úrovni k materiálovým vlastnostem, grant č. A1010413, 2004 2008.

   

 • Spoluřešitel projektu GAAV : “Funkční  hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými mnateriály”, program Nanotechnologie pro společnost (2007 2011).

   

 • Spoluřešitel projektu “Plasmon antenna resonances investigated using electron energy loss Spectroscopy”, The Royal Society grant (BUT Imperial College, 2009 2010).

   

 • Organizátor mezinárodních letních škol o površích, tenkých vrstvách a nanotechnologiích na Třech Studních: Advanced Technology  Study Institute (1993),  The International Summer School on Measurement and Modelling of Surfaces and Thin Films (1996), The International Summer School on New Trends in  Surface and Thin Films Physics and Engineering (1999), The International Summer School on the Role of Physics in Future Applications: from Nanotechnology to Macroelectronics (2002), The International Summer School: Science and Technology at Nanoscale (2005) a Devíti Skalách: Physics at Nanoscale (2008), Physics at Nanoscale (2011) – od roku 1996  podporovaných organizací IUVSTA. 

   

 •   Člen výboru České vakuové společnosti, zastupující člen výboru (Alternate councillor) Mezinárodní unie vakuových věd, technologií a aplikací  (IUVSTA),  člen Americké vakuové společnosti.  

   

 • Koordinátor programu  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie středoevropského technologického institutu CEITEC.
 •  

   

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen výboru České vakuové společnosti
 • zastupující člen výboru (Mezinárodní unie vakuových věd
 • technologií a aplikací (IUVSTA)
 • člen Americké vakuové společnosti
 • |member of the board of the Czech Nanoteam (www. fzu.cz/~nanoteam)

Projekty

 • Syntéza GaN epitaxních vrstev, VUT a Arizona State University (1999-2001),
 • Užití STM a STS pro studium atomárních povrchových struktur, VUT a Vienna University of Technology (2001-2002),
 • Studium vytváření povrchových vrstev na tenkých vzorcích užitím STM a STS, VUT a Vienna University of Technology (2004-2005),
 • Aplikace spektroskopie nízkoenergiových iontů (TOF-LEIS) pro analýzu velmi tenkých vrstev, VUT a Linz University (2003-2004),
 • Užití spektroskopie nízkoenergiových iontů (TOF-LEIS) pro analýzu velmi tenkých vrstev, VUT a Linz University (2005-2006),
 • Určování hloubkových profilů velmi tenkých vrstevnatých struktur (2003),
 • Fotoemisní studium velmi tenkých vrstev a nanostruktur Ga (GaN) (2004),
 • Fotoemisní studium superstruktur a velmi tenkých vrstev Ga (2005),
 • Fotoemisní studium superstruktur a velmi tenkých vrstev Ga – vliv vodíku (2006),
 • Užití STM a STS pro studium atomárních povrchových struktur, VUT a Vienna University of Technology (2000),
 • Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku, hlavní řešitel Tomáš Šikola (2006-2010),
 • Progresivní funkčně-gradientní a nanostrukturní materiály, spoluřešitel (2000-2004),
 • Anorganické nanomateriály a nanostruktury, spoluřešitel (2005-2010),
 • Studium velmi tenkých vrstev pomocí fotoemisní spektroskopie a odrazu rentgenového záření (2002-2004),
 • Návrh konstrukce ultravakuového zařízení při in-situ sledování homogenity povrchů při růstu tenkých vrstev vytvářených s užitím iontových svazků (2002-2004),
 • Užití sondové mikroskopie v nanovědách (2004-2008),
 • Elektrická fokusační předkoncentrace a kontinualní prvková analýza aerosolů atomovou hmotnostní spektrometrií (2005-2007),
 • Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (2007-2011),
 • řešitel projektu GAČR číslo P102/12/1881: Mapování lokalizovaných plazmonových rezonancí na nanoanténách ( 2012 – 2014), 
 • řešitel projektu OP VaVPI START UP CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068: VS 1-4 Technologie přípravy nanostruktur (2011 - 2015),
 • řešitel projektu OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0027: NANOE - Posílení excelence vědeckých týmů v oblasti nano- a mikrotechnologií (2011 – 2014),
 • člen řešitelského týmu projektu 7. rámcového projektu EU číslo NMP-2011-SMP-5: UNIVSEM: Universal SEM as multi-nano-analytical tool (2012 – 2015),
 • řešitel projektu OPVK R4I (Research4Industry) CZ.1.07/2.4.00/17.0006: Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (2011 – 2014),
 • člen řešitelského týmu projektu 7. rámcového projektu EU číslo 286154: SYLICA - Synergies of Life and Material Sciences to Create a New Future (2011 – 2014),
 • řešitel projektu MPO číslo FR-TI2-736: Moremit - Modulární rastrovací elektronový mikroskop (2010 – 2014),
 • člen řešitelského týmu projektu OPVK IMPI CZ.1.07/2.2.00/28.0250: Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství (2010 – 2014), 
 • řešitel projektu TA ČR Centra kompetence TE 01020233: AMISPEC - Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (2012 - 2019),
 • hlavní řešitel podaného projektu GAČR - Centrum Excelence: BEACON - Basic research of Energy Accumulation and Conversion in Nanostructures

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

232

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

271

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T.:
  Control and Near-Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns,
  NANO LETTERS, Vol.13, (2013), No.6, pp.2558-2563, ISSN 1530-6984
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • UHLÍŘ, V.; URBÁNEK, M.; HLADÍK, L.; SPOUSTA, J.; IM, M.; FISCHER, P.; EIBAGI, N.; KAN, J.; FULLERTON, E.; ŠIKOLA, T.:
  Dynamic switching of the spin circulation in tapered magnetic nanodisks,
  Nature Nanotechnology (print), Vol.8, (2013), No.5, pp.341-346, ISSN 1748-3387
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KALOUSEK, R.; DUB, P.; BŘÍNEK, L.; ŠIKOLA, T.:
  Response of plasmonic resonant nanorods: an analytical approach to optical antennas
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOLÍBAL, M.; KALOUSEK, R.; NOVÁK, L.; VYSTAVĚL, T.; ŠIKOLA, T.:
  Controlled faceting in (110) germanium nanowire growth by switching between vapor-liquid-solid and vapor-solid-solid growth
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOLÍBAL, M.; VYSTAVĚL, T.; NOVÁK, L.; MACH, J.; ŠIKOLA, T.:
  In-situ observation of <110> oriented Ge nanowire growth and associated collector droplet behavior
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MACH, J.; ŠAMOŘIL, T.; VOBORNÝ, S.; KOLÍBAL, M.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; DITTRICHOVÁ, L.; ŠIKOLA, T.:
  An ultra-low energy (30–200 eV) ion-atomic beam source for ion-beam-assisted deposition in ultrahigh vacuum,
  Review of Scientific Instruments, Vol.82, (2011), No.8, pp.083302-1-083302-7, ISSN 0034-6748
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOLÍBAL, M.; MATLOCHA, T.; VYSTAVĚL, T.; ŠIKOLA, T.:
  Low energy focused ion beam milling of silicon and germanium nanostructures,
  NANOTECHNOLOGY, Vol.22, (2011), No.10, pp.105304-1-105304-8, ISSN 0957-4484
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOSTELNÍK, P.; SERIANI, N.; KRESSE, G.; MIKKELSEN, A.; LUNDGREN, E.; BLUM, V.; ŠIKOLA, T.; VARGA, P.; SCHMID, M.:
  The Pd(100)-(SQRT(5)xSQRT(5))R27-O surface oxide: a LEED, DFT and STM study,
  Surface Science, Vol.601, (2007), No.6, pp.1574-1581, ISSN 0039-6028
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T.:
  Control and Near-Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns,
  NANO LETTERS, Vol.13, (2013), No.6, pp.2558-2563, ISSN 1530-6984
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Publikace se zabývá detekcí interferenčních obrazců povrchových plasmonových polaritonů v blízkém poli a možnostmi jejich kontroly pomocí polarizace budícího záření a tvaru štěrbin.
 • UHLÍŘ, V.; URBÁNEK, M.; HLADÍK, L.; SPOUSTA, J.; IM, M.; FISCHER, P.; EIBAGI, N.; KAN, J.; FULLERTON, E.; ŠIKOLA, T.:
  Dynamic switching of the spin circulation in tapered magnetic nanodisks,
  Nature Nanotechnology (print), Vol.8, (2013), No.5, pp.341-346, ISSN 1748-3387
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá dynamický přepínámín cirkulace spinivého stavu v klínových magnetických nanodiscích.
 • KALOUSEK, R.; DUB, P.; BŘÍNEK, L.; ŠIKOLA, T.:
  Response of plasmonic resonant nanorods: an analytical approach to optical antennas
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek představuje analytický přístup k řešení odezvy plynu volných elektronů v kovové plasmonické anténě.
 • KOLÍBAL, M.; VYSTAVĚL, T.; NOVÁK, L.; MACH, J.; ŠIKOLA, T.:
  In-situ observation of <110> oriented Ge nanowire growth and associated collector droplet behavior
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Pomocí in-situ mikroskopie bylo ukázáno, že germániové nanodráty mohou růst pomocí VLS procesu ve směru <110> na Ge(100) i Ge(111) substrátech pokud dochází k velmi malému přesycení kapky.
 • KOLÍBAL, M.; ČECHAL, J.; BARTOŠÍK, M.; MACH, J.; ŠIKOLA, T.:
  Stability of hydrogen-terminated silicon surface under ambient atmosphere,
  Applied Surface Science, Vol.256, (2010), No.11, pp.3423-2426, ISSN 0169-4332
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V článku je prezentována komparativní studie různých metod přípravy pasivovaného povrchu Si (111) s ohledem na stabilitu a odolnost proti oxidaci za atmosférických podmínek. Nejlepších výsledků bylo dosaženo předleptáním vzorku ve směsi HF a NH4F a následném krátkém leptání v horkém (72 C) 40% roztoku NH4F. Takto připravený povrch je odolný proti oxidaci po dobu nejméně 3 hodin.