doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D.

E-mail:   hornikova@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.old.umt.fme.vutbr.cz/~jhornikova/
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechaniky pokročilých materiálů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/505

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1981, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Chemické a potravinářské stroje
 • 2001, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2009, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1981-1986, Královopolská strojírna Brno, výpočtové oddělení
 • 1986-2009, odborná asistentka Ústavu mechaniky těles FSI VUT v Brně
 • 2009-dosud, docentka Ústavu mechaniky těles FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Přednášky a cvičení v předmětech Statika, Pružnost a pevnost v bakalářském i magisterském studijním programu
 • Spoluautorka interaktivního studijního textu pro kombinované studium
 • Spoluautorka překladu interaktivního studijního textu pro kombinované studium
 • Spoluautorka překladu učebnice

Vědeckovýzkumná činnost

 • Lomová mechanika a mikromechanika materiálů

Mimouniverzitní aktivity

 • 1999-dosud členka Řídicího výboru České společnosti pro nové materiály a technologie
 • 1995-dosud výkonná redaktorka časopisu Inženýrská mechanika, zástupce šéfredaktora
 • 2011-dosud členka řídícího výboru Federace evropských materiálových společností (FEMS)

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1998, cena Federace evropských materiálových společností (FEMS)
 • 1999, cena Evropské společnosti pro integritu konstrukcí (ESIS)
 • 2017, výroční cena České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT)

Projekty

 • LB98269 Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií ČR (1998-2000)
 • OC 517.30 Vliv segregačního zkřehnutí a strukturně indukovaného stínění na odpor proti šíření trhlin v nízkolegovaných ocelích (1998-2001)
 • MSM 262100002 Progresivní funkčně gradientní a nanostrukturní materiály (1999-2003)
 • GAČR 106/02/0253 Analýza lomu podél segregovaných hranic zrn v bikrystalech a polykrystalech (2002-2004)
 • GAČR 106/05/0274 Víceúrovňové studium vztahů mezi mechanickými a mikrostrukturními charakteristikami materiálů (2005-2007)
 • GAČR 106/05/0550 Aplikace kvantitativní fraktografie a stereologie na analýzu šíření trhliny při biaxiální únavě (2005-2007)
 • GAČR 106/05/0134 Úloha morfologie a chemie hranic zrn při interkrystalickém lomu (2005-2007)
 • GAČR 101/05/0493 Predikce poškození konstrukčních materiálů pomocí kohezních modelů (2005-2007)
 • GAČR 106/06/0724 Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí (2006-2008)
 • MSM0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav(2005-2009)
 • GAČR 106/08/0369 Nové přístupy k inženýrství hranic zrn (2008-2010)
 • MPO FR-TI1/099 Výzkum a vývoj vedoucí k inovaci malých turbínových motorů (2009-2012)
 • GAČR P108/10/0698 Nové přístupy k výzkumu šíření trhliny v módech II, III a II+III (2010-2013)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

39

Citace ostatní (bez autocitací)

3

Vybrané publikace:

 • LEJČEK, P.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; ŘEHÁK, P.; POKLUDA, J.:
  Grain Boundary Segregation of Elements of Groups 14 and 15 and its Consequences for Intergranular Cohesion of Ferritic Iron
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SHAYANFARD, P.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; PETRUŠKA, J.; ŠITTNER, P.; POKLUDA, J.:
  NiTi Self-expanding Vascular Stent Configuration and Biomedical Interaction with Artery: Finite Element Analysis,
  Solid State Phenomena, pp.366-369, ISBN 978-3-03835-626-4, (2017), Trans Tech Publications, Switzerland
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-8), Brno, 26.06.2016-29.06.2016
 • TRUBAČOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; SLÁMEČKA, K.:
  Analysis of Selective Laser Melting Process Parameters Effect on Mechanical and Material Properties for Stainless Steel 316L, Trans Tech Publication, Switzerland
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • LEJČEK, P.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; POKLUDA, J.; GODEC, M.:
  On the Segregation Behavior of Tin and Antimony at Grain Boundaries of Polycrystalline bcc Iron, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VOJTEK, T.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; HOHENWARTER, A.; PIPPAN, R.:
  Analysis of fatigue crack propagation under mixed mode II + III in ARMCO iron, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SLÁMEČKA, K.; NĚMEC, K.; ČELKO, L.; HORNÍKOVÁ, J.; POKLUDA, J.; ŠVEJCAR, J.:
  Bending Fatigue Behaviour of Diffusion and Thermal Barrier Coating Systems,
  Key Engineering Materials, pp.716-719, ISBN 9783037859346, (2014), Trans Tech Publications Ltd
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013
 • SLÁMEČKA, K.; POKLUDA, J.; KIANICOVÁ, M.; HORNÍKOVÁ, J.; OBRTLÍK, K.:
  Fatigue Life of Cast Inconel 713LC with/without Protective Diffusion Coating under Bending, Torsion and their Combination
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HORNÍKOVÁ, J.; ŽÁK, S.; ŠANDERA, P.:
  K-calibration of Special Specimens for Mode II, III and II+III Crack Growth, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LEJČEK, P.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; JENKO, M.:
  Solute Segregation at 46.8deg(111) Twist Grain Boundary of a Phosphorus Doped Fe-2.3%V Alloy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠANDERA, P.; POKLUDA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; VLACH, B.; LEJČEK, P.; JENKO, M.:
  Fracture of Polycrystalline Fe-2.3%V-0.12%P Alloy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JANOVEC, J.; POKLUDA, J.; JENKO, M.; LEJČEK, P.; VLACH, B.; HORNÍKOVÁ, J.:
  Influence of Phosphorus Enrichment at Grain Boundaries on Energy of Intergranular Fracture in Fe-Si-P Alloys,
  Surface and Interface Analysis, Vol.38, (2006), No.4, pp.401-405, ISSN 0142-2421
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POKLUDA, J. ŠANDERA, P. HORNÍKOVÁ, J.:
  Statistical Approach to Roughness-Induced Shielding Effects,
  Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol.27, (2004), No.2, pp.141-157, ISSN 8756-758X, 'Neuveden'
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • LEJČEK, P.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; JENKO, M.:
  Solute Segregation at 46.8deg(111) Twist Grain Boundary of a Phosphorus Doped Fe-2.3%V Alloy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Studie pomocí Augerovy elektronové spektroskopie o chemii 46.8deg (111) hranice zrna na slitině Fe-2,3%V ukázaly rozšířené obohacení fosforem při teplotách v rozmezí 500 a 800 degC. Současně byly rovněž zjištěny slabé, ale téměř nezávislé segregace vanadu. Standardní entalpie a entropie segregace na hranicích zrn fosforu a vanadu byly stanoveny v závislosti na Guttmannobě modelu vícesložkových meziplošných segregací. Získaná data jasně ukazují, že hranice sigma=19 je speciální (tj. nízkoenergetické rozhraní). Tyto údaje také dobře souhlasí s prediktivním modelem segregace na hranicích zrn a potvrzují, že fosfor segreguje intersticiálně na hranice zrna , zatímco substituční atomy vanadu v železe ve struktuře.
 • ŠANDERA, P.; POKLUDA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; VLACH, B.; LEJČEK, P.; JENKO, M.:
  Fracture of Polycrystalline Fe-2.3%V-0.12%P Alloy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Lomové experimenty na polykrystalické slitině Fe-2.3hm%V-0.12hm%P ukázaly, že lomový mód je přímo závislý na segragaci fosforu na hranicích zrn. Srovnání experimentálních dat s teoretickou simulací ukázalo, že meyikrystalový lom se šíří podél hranic, které obsahují více než 17 at.% fosforu.
 • HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.:
  Multiscale modelling of nanoindentation test in Cu crystal,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.76, (2007), No.1, ISSN 0013-7944
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Zkouška nanotvrdosti v bezdislokační oblasti krystalu niklu je simulována nelineární elastickou analýzou při užití metody konečných prvků, doplněnou prvoprincipiálními výpočty ideální smykové pevnosti a krystalografickými úvahami. Počátek mikroplastického chování krystalu, spojeného s emisí dislokací, experimentálně zjišťovaného v průběhu měření nanotvrdosti, je považován za okamžik dosažení ideální smykové pevnosti pro krystal niklu. Vypočtené hodnoty nanoindentační síly leží v intervalu experimentálně pozorovaných nestabilit v krystalu niklu.
 • JANOVEC, J.; POKLUDA, J.; JENKO, M.; LEJČEK, P.; VLACH, B.; HORNÍKOVÁ, J.:
  Influence of Phosphorus Enrichment at Grain Boundaries on Energy of Intergranular Fracture in Fe-Si-P Alloys,
  Surface and Interface Analysis, Vol.38, (2006), No.4, pp.401-405, ISSN 0142-2421
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Vliv obohacení hranic zrn forforem na energii inkterkrystalického lomu ve slitinách Fe-Si-P
 • POKLUDA, J. ŠANDERA, P. HORNÍKOVÁ, J.:
  Statistical Approach to Roughness-Induced Shielding Effects,
  Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol.27, (2004), No.2, pp.141-157, ISSN 8756-758X, 'Neuveden'
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek představuje nový teoretický koncept popisu drsnostně indukovaných stínicích efektů v kovových materiálech. Tento přístup je založen na statistice lokálního poměru mezi charakteristikami mikrostukturní vzdálenosti k velikosti plastické zóny. Obecná rovnice popisující jak vyhnutí tak zavírání trhliny je odvozena v mezích lineární lomové mechaniky za předpokladu zatížení vzdáleným módem I. To umožňuje určit intrinsitní hodnoty lomové houževnatosti i prahové hodnoty růstu únavových trhlin. Kromě toho tak může být část drsnostně indukovaná oddělena od ostatních částí, jako jsou plasticky nebo oxiddačně indukované zavírání. Pro určení celkového drsnostně indukovaného stínicího efektu jsou nutné jen standardní materiálové údaje, jako mez kluzu, střední velikost zrna, povrchová drsnost a lomový mód. Pro vybrané kovové materiály jsou uvedeny příklady, týkající se statického lomu i únavy.