prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

E-mail:   krupka@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:  
Zařazení:   Proděkan
Místnost:   A3/506
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A2-old/405
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A2-old/405

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1990, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu
 • 1997, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2002, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2009, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1995-2003,odborný asistent, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2003-2009,docent, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2009-dosud,profesor, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Pedagogické působení od roku 1991. V průběhu interního postgraduálního doktorandského studia vedl v prvním stupni magisterského studia výuku cvičení kurzů Části a mechanismy strojů. V letech 1995 až 2004 vedl výuku cvičení kurzů Základy konstruování I a II a Konstruování a CAD a od roku 1998 i kurzů CAD. Od roku 2002 byl pověřen přednáškami v základním kurzu Základy konstruování I a od roku 2005 vyučoval předmět Mikro a nanotechnika. V současné době jsou pedagogické aktivity směřovány do doktorského studia.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vědecká a odborná činnost je zaměřena na experimentální výzkum elastohydrodynamicky mazaných bodových kontaktů. Pro modelování podmínek vyskytujících se v reálných tribologických soustavách (ve styku zubů ozubeného převodu, vačky a zdvihátka, ve valivém ložisku a u lineárního valivého vedení) byl navržen simulátor s jehož pomocí lze v širokém rozmezí provozních podmínek (zatížení, rychlosti třecích povrchů, teplota maziva) studovat chování tenkých mazacích filmů v bodových kontaktech. Ke stanovení rozložení tloušťky mazacích filmů je používána kolorimetrická interferometrie, metoda využívající postupů počítačového zpracování obrazů pro vyhodnocování chromatických interferogramů. Experimentální aparatura a měřící metoda umožňují realizaci základního i aplikovaného výzkumu nejen při studiu mechaniky mazaného kontaktu, ale například i v oblasti výzkumu maziv a jejich přísad. Základní výzkum je podporován mimo jiné Grantovou agenturou České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledky jsou publikovány v předních světových tribologických časopisech (Tribology Transactions a Journal of Tribology) a na významných světových konferencích. Aplikovaný výzkum se soustředí na aktuální problémy u průmyslových aplikací řešených ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními společnostmi (např. Novibra, INA Schaeffler KG, Eaton Corporation).

Akademické stáže v zahraničí

 • 1998, Kjúšúský technologický institut, Kitakjúšú, Japonsko, studijní pobyt
 • 1999, INSA (Institut National des Sciences Appliquées) – Lyonská vědecká a technická univerzita, Villeurbanne Cedex, Francouzská rep., studijní pobyt
 • 2000, Kjúšúský technologický institut, Kitakjúšú, Japonsko, studijní pobyt
 • 2001, Tsinghua univerzita, Peking, Čínská lidová republika, studijní pobyt

Univerzitní aktivity

 • 2002-2014, člen Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2006-2009, 2014 - dosud, člen Vědecké rady FSI VUT v Brně

Projekty

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

433

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • CHOUDHURY, D.; CHING, H.A.; MAMAT, A.B.; ČÍŽEK, J.; ABU OSMAN, N.A.; VRBKA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.:
  Fabrication and characterization of DLC coated microdimples on hip prosthesis heads, Wiley Periodicals, Inc.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental study of starved EHL contacts based on thickness of oil layer in the contact inlet,
  Tribology International, Vol.67, (2013), No.1, pp.140-145, ISSN 0301-679X, ELSEVIER
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ALI, F.; KRUPKA, I.; HARTL, M.:
  Enhancing the parameters of starved EHL point conjunctions by artificially induced replenishment,
  Tribology International, Vol.66, (2013), No.1, pp.134-142, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KANETA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Pressure Increase in Elliptical Impact Elastohydrodynamic Lubrication Contacts With Longitudinal Asperities,
  ASME Transaction, Journal of Tribology, Vol.135, (2012), No.1, pp.1-6, ISSN 0742-4787, ASME
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  The Behavior of Surface Roughness in EHL Contacts Under Small Slide to Roll Ratios, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • STAHL, K.; MICHAELIS, K.; MAYER, J.; WEIGL, A.; LOHNER, T.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.:
  Theoretical and Experimental Investigations on EHL Point Contacts with Different Entrainment Velocity Directions,
  TRIBOLOGY TRANSACTIONS, Vol.56, (2013), No.5, pp.728-738, ISSN 1040-2004, Taylor & Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tento článek je zaměřen na vliv směru unášivé rychlosti na elastohydrodynamický mazací film. Byl použit iozotermální EHD model za ustálených podmínek v širokém rozsahu vstupních parametrů zahrnujících unášivou rychlost, kontaktní tlak a úhle unášivé rychlosti. Výsledky byly porovnány s experimentálními měřeními pomocí optického tribometru typu ball-on-disk a dvoudiskového stroje s kapacitantní metodou.
 • VRBKA, M.; NÁVRAT, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ŠPERKA, P.; GALLO, J.:
  Study of film formation in bovine serum lubricated contacts under rolling/sliding conditions, SAGE Publications Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Tento článek se zabývá analýzou tloušťky mazacího filmu v kontaktech, které jsou mazány hovězím sérem, a to za podmínek čistého valení a částečného skluzu.
 • KANETA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Pressure Increase in Elliptical Impact Elastohydrodynamic Lubrication Contacts With Longitudinal Asperities,
  ASME Transaction, Journal of Tribology, Vol.135, (2012), No.1, pp.1-6, ISSN 0742-4787, ASME
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek shrnuje výsledky numerického studia vlivu povrchových nerovností na utváření mazacího filmu při normálovém přiblížení třecích těles. Je ukázán vliv podélných povrchových nerovností na rozložení tlaku v mazacím filmu a průběh jeho utváření v závislosti na rychlosti přiblížení těles.
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental study of real roughness attenuation in rolling-sliding concentrated contacts, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek shrnuje výsledky studia chování reálných povrchových nerovností v nekonformních kontaktech provozovaných za podmínek valení s částečným skluzem a při elastohydrodynamickém režimu mazání.
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; BAIR, S.; SVOBODA, P. ;KUMAR, P.:
  Mechanical Degradation of the Liquid in an Operating EHL Contact,
  Tribology Letters, Vol.40, (2010), No.3, pp.1-7, ISSN 1023-8883, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek shrnuje výsledky experimentálního ověření vlivu mechanické degradace maziva na tloušťku elastohydrodynamického mazacího filmu při použití newtonských i nenewtonských maziv. V důsledku opakovaného průchodu maziva kontaktem dochází k redukci tloušťky mazacího filmu. Jako jedna z možných příčin je diskutována molekulární degradace maziva.