Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.

E-mail:   majer@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechaniky pokročilých materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/603

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor Inženýrská mechanika
 • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2009 - dosud, odborný asistent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor statiky, pružnosti a pevnosti
 • 2004 - 2009, pracovník, skupina vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Pedagogická činnost

Vědeckovýzkumná činnost

 • lomová mechanika - šíření trhlin
 • lomová mechanika - částicové kompozity
 • výpočtová mechanika
 • modelování pomocí MKP (ANSYS)

Projekty

 • GA17-08153S, Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče (2017-2019, spoluřešitel)
 • GA ČR č. P107/10/P503, Víceúrovňové modelování částicového kompozitu s minerálním plnivem (2010 - 2012, řešitel)
 • GA ČR č. 106/09/H035, Víceúrovňový design pokrokových materiálů (2009, člen řešitelského týmu)
 • GA ČR č. 106/05/H008, Víceúrovňový design pokrokových materiálů (2007 - 2008, člen řešitelského týmu)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

19

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

11

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MAJER, Z.; HUTAŘ, P.; FRANK, A.; ŠEVČÍK, M.; ZOUHAR, M.; PINTER, G.; NÁHLÍK, L.:
  Point load effect on the buried polyolefin pipes lifetime, WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MAJER, Z.; PLETZ, M.; KRAUTGASSER, C.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P.; BERMEJO, R.:
  Numerical Analysis of Sub-Critical Crack Growth in Particulate Ceramic Composites, ELSEVIER
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MAJER, Z.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, J.:
  Determination of the Effect of Interphase on Fracture Toughness and the Stiffness of a Polymer Particulate Composite,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.49, (2013), No.5, pp.1-12, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MARCIÁN, P.; MAJER, Z.; DLOUHÝ, I.; FLORIAN, Z.:
  Estimation of Local Mechanical Properties of Highly Porous Ceramic Materials,
  Chemické listy, Vol.106, (2012), No.1, pp.476-477, ISSN 0009-2770
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; MAJER, Z.; NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; KNÉSL, Z.:
  THE INFLUENCE OF PARTICLE SIZE ON THE FRACTURE TOUGHNESS OF PP-BASED PARTICLE COMPOSITE,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.45, (2009), No.3, pp.281-286, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MAJER, Z.; HUTAŘ, P.; FRANK, A.; ŠEVČÍK, M.; ZOUHAR, M.; PINTER, G.; NÁHLÍK, L.:
  Point load effect on the buried polyolefin pipes lifetime, WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Životnost polymerních trubek je obvykle určována standardizovaným testem při zatížení vnitřním tlakem. Ukazuje se ale, že další zatížení, např. ohyb v důsledku uložení nebo zatížení reziduálním napětím, hraje důležitou roli právě při odhadu zbytkové životnosti. Tento článek je zaměřen na odhad zbytkové životnosti pomocí numerického modelování pro různé externí vlivy. V numerickém modelu jsou použita data z experimentů a s využitím speciálních algoritmů, např. optimalizace tvaru šířící se trhliny, jsou stanoveny vlivy jednotlivých faktorů. Tento přístup celkově pomáhá k lepšímu odhadu zbytkové životnosti polymerních trubek a k zefektivnění servisních prací na těchto již používaných systémech.
 • MAJER, Z.; PLETZ, M.; KRAUTGASSER, C.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P.; BERMEJO, R.:
  Numerical Analysis of Sub-Critical Crack Growth in Particulate Ceramic Composites, ELSEVIER
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Pevnost keramických kompozitních materiálů bývá často ovlivněna i prostředím, ve kterém se daná součást provozuje. V provozním zatížení se pak mohou trhliny šířit i při hodnotách nižších, než je lomová houževnatost. Cílem práce bylo navrhnout 2D výpočtový model a pomocí něj dále analyzovat šíření trhliny v kompozitu. K určení směru bylo použito MTS kritérium. Z experimentu byly převzaty hodnoty k určení zbytkové životnosti.
 • MAJER, Z.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, J.:
  Determination of the Effect of Interphase on Fracture Toughness and the Stiffness of a Polymer Particulate Composite,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.49, (2013), No.5, pp.1-12, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Hlavním cílem této práce bylo numerické modelování lomového chování částicových polymerních kompozitů. V příspěvku byl kompozit modelován jako třífázové kontinuum - matrice, částice a mezivrstva. Byla analyzována mechanická odezva, stejně jako interakce mikro-trhliny s pevnými částicemi při uvažování mezivrstvy. Výpočty byly provedeny pro celou řadu různých materiálových vlastností matrice a mezivrstvy v komerčně dostupném programu ANSYS pomocí metody konečných prvků. V závěru bylo diskutováno, že specifické konfigurace vlastností mezivrstvy může vést ke zlepšení vztahu mezi tuhostí a houževnatostí kompozitu. Pro numerické výpočty byla uvažována lineárně-elastická lomová mechanika.
 • MARCIÁN, P.; MAJER, Z.; DLOUHÝ, I.; FLORIAN, Z.:
  Estimation of Local Mechanical Properties of Highly Porous Ceramic Materials,
  Chemické listy, Vol.106, (2012), No.1, pp.476-477, ISSN 0009-2770
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V tomto příspěvku jsou studovány keramické pěny. Aplikace těchto materiálů jsou rozsáhlé vzhledem k jejich velmi vhodným vlastnostem. Tato práce je zaměřena na určení lokálních mechanických vlastností jednotlivých trámečků ve vysoce porézní strukturách. Výpočtový model je vytvořen pomocí mikro-CT pomocí metody konečných prvků v programu ANSYS 12.0.
 • HUTAŘ, P.; MAJER, Z.; NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; KNÉSL, Z.:
  THE INFLUENCE OF PARTICLE SIZE ON THE FRACTURE TOUGHNESS OF PP-BASED PARTICLE COMPOSITE,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.45, (2009), No.3, pp.281-286, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tato práce je zaměřena na numerický popis lomového chování částicových kompozitů (CaCO3-PP). Komposit je modelován jako třífázové kontinuum. Je sledován především vliv mezivrstvy na směr šíření trhlin v matrici kompozitu.