prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

E-mail:   jedelsky@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://ottp.fme.vutbr.cz/users/jedelsky/
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A2/305
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2/305

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, strojní inženýr, Fakulta strojní VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2013, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2019, prof., VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 19941997, interní doktorand, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní,  VUT v Brně
 • 19972001, asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Odbor spalovacích motorů, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně  
 • 1999–2012, odborný asistent, Energetický ústav, odbor termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2013–2019, docent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně
 • 2019dosud, profesor, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • spoluautor 3 elektronických výukových materiálů
 • 1997–1998, cvičení předmětu Zkoušení spalovacích motorů (5.r.)
 • 1998–dosud, vedení 27 obhájených diplomových prací, vedení 21 obhájených bakalářských prací
 • 1999–2001, cvičení předmětu Ročníkový projekt (5.r.)
 • 2000–2002, cvičení předmětu Ročníkový projekt (4.r.)
 • 2001–2002, cvičení předmětu Teorie spalovacích motorů (4.r.)
 • 2001–2003, přednášky a cvičení předmětu Pohony a motory (3.r.)
 • 2004–dosud, cvičení předmětu Termomechanika (3.r.)
 • 2005–dosud, školitel/specialista doktorandského studia (5x obhájená Ph.D, 1x aktivní Ph.D student)
 • 2014–dosud, garant + přednášky předmětu Hluk a vibrace (2.r. NMS)
 • 2017–dosud, garant + přednášky a cvičení předmětu Experimentální metody 2 (2.r. NMS)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1994–1998, Stirlingův motor (konstrukce, využitelnost, konverze solární energie, nízkoteplotní SM)
 • 1995–2001, Zážehové spalovací motory (měření hluku a vibrací, vývoj metodiky pro detekci zdrojů h&v, zvyšování účinnosti spalování a celkové účinnosti, vysokotlaká indikace, snižování emisí výf. plynů, výzkum deformací klikové hřídele, výzkum teplotních deformací bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, problematika kmitání klínových řemenů)
 • 1998–dosud, experimentální mechanika tekutin, jedno- a vícefázové soustavy se zaměřením na: atomizační trysky (výzkum, vývoj a návrh tlakových a dvoumédiových trysek typu effervescent, Y a kombinovaných trysek, trysek pro odpadní paliva, výzkum nestabilit sprejů); dvoufázový tok kapalina – plyn; aerosoly a spreje (morfologie a časově-frekvenční vlastnosti sprejů, interakce spreje s prostředím); příprava a studium chování kapalných i pevných aerosolů; výzkum proudění plynů; aplikace laserových diagnostických metod PIV–PLIF, PDA
 • 2007–dosud, Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka
 • Vedoucí Laboratoře sprejů a Laboratoře proudění tekutin
 • Spolupráce na 20 grantových projektech, zvláště GAČR, EUREKA, COST, FRVŠ, KONTAKT, TAČR
 • Autor/spoluautor 40 IF publikací, 12 publikací v rec. a odb. časopisech, >74 příspěvků na mezinárodních a >86 na národních konferencích, H-index 17
 • 5 českých patentů, 4 užitné vzory
 • https://www.researchgate.net/profile/Jan_Jedelsky
 • https://www.mendeley.com/profiles/jan-jedelsky/stats/
 • https://publons.com/researcher/1231191/jan-jedelsky/

Akademické stáže v zahraničí

 • 2002, PERDAC Spray science & technology course in UMIST, Manchester, UK
 • 2002, v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, University of Hertfordshire, UK
 • 2004, 2005, 2009, 2010 v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, Loughborough University, UK
 • 2005, 2007, 2009 Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, New Mexico, USA
 • 2006, Forschungzentrum Rossendorf, Německo
 • 2007, 2009 Clarkson University, Potsdam, NY USA
 • 2009, Alstom People Quest Building in Europe, Zagreb, Chorvatsko
 • 2013, 2014 École Centrale Marseille/IRPHE CNRS Marseille, Francie

Univerzitní aktivity

 • 1999–2005, Člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • od 2021 člen Oborové rady DSP Energetické inženýrství

Mimouniverzitní aktivity

 • 2002–dosud, člen ILASS Europe (Institute for Liquid Atomization and Spray Systems)
 • 2007dosud, recenzent 55+ odborných, převážně impaktovaných  časopisů: https://publons.com/researcher/1231191/jan-jedelsky
 • 2009–dosud, člen České aerosolové společnosti
 • 2011–2017, 2019–dosud, člen výkonného výboru ILASS Europe
 • 2013–2017, člen hodnotícího panelu P101 – Strojírenství, Grantová agentura České republiky
 • 2014–dosud, posuzovatel projektů Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
 • 2015–2017, člen oborové komise technických věd, Grantová agentura České republiky
 • 2015–2019, člen SimInhale COST Action MP1404, WG4
 • 2019 recenzent, člen oponentní rady projektů programu lNTER-EXCELENCE
 • 2019dosud, člen ERCOFTAC SIG48 (Respiratory Aerosols: Therapeutic Interventions and Environmental Exposure) https://www.ercoftac.org/special_interest_groups/
 • od 2020, člen Společnosti pro techniku prostředí.
 • od 2020, člen IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)

Spolupráce s průmyslem

 • První brněnská strojírna Třebíč, a.s., (Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent pro snížení emisí) (2002–2005)
 • ERC GmbH Germany (Dvoumédiová effervescent tryska, Kombinovaný třímédiový atomizer pro spalování odpadních paliv, tlakové vířivé trysky se zlepšenými atomizačními vlastnostmi pro průmyslové hořáky, Vliv aditiv a opotřebení trysky na vlastnosti spreje trysek Danfoss) (2003–2006)
 • TTS eko s.r.o. Třebíč (Posouzení možností snížení hluku v dispečinku kogenerační jednotky ORC, Charakter hluku generovaného kogenerační jednotkou ORC) (2005)
 • Evektor, spol. s r.o. (Vizualizace proudění, Vizualizace Coandova jevu) (2007–2009)
 • Škoda auto a.s. (Analýza směrování a homogenity proudu vzduchu z ofukovačů palubní desky automobilu, Proudění v blízkosti defrostové mřížky palubní desky) (2007–2011)
 • Škoda auto a.s. (Zážehové spalovací motory: zvyšování účinnosti spalování a celkové účinnosti, vysokotlaká indikace, snižování emisí výf. plynů, výzkum deformací klikové hřídele, výzkum teplotních deformací bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, problematika kmitání klínových řemenů) (1994–2001)
 • Busch Vakuum s.r.o. (Analýza tlaku v odsávacím potrubí vývěvy během cyklu v závodě Technistone) (2007–2008)
 • BLOCK a. s. (posuzování a návrhy trysek pro zdravotnické aplikace) (2007, 2010)
 • B & M InterNets, s.r.o. Analýza tepelných oběhů pro využití nízkopotenciálního zdroje tepla, (HS 13100139) inovační voucher 2010.
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Návrh vstřikovacích uzlů pro bioplynové stanice (2010, 2011)
 • Honeywell, spol. s r.o.: návrh řešení klimatizační jednotky pro zkoušky turbokompresorů, (HS 13100051) (2011)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., (Palivové trysky pro malé turbínové motory) (1999–2000, 2011-2012, 2014, 2018-2021)
 • EKOL spol. s r.o. (Návrh na řešení parního dochlazovače) (2014)
 • Philip Morris Products S.A. (Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka) (2014–2015)
 • MVB OPAVA CZ s.r.o.: Vizualizace rozstřiku vody ve scrubberu (v rámci projektu TH01030820 Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí) (2015)
 • Provyko s.r.o.: Měření a analýza příčin vibrací vzduchovodu v Teplárně Košice (2016), Školení - Chyby a nejistoty měření v energetice (2020)
 • ViskoTeepak s.r.o.: Analýza pracovních činností strojů s využitím vysokorychlostní kamery (2016, 2020, 2021)
 • Česká zemědělská univerzita: Měření a analýza rychlosti proudění uvnitř mulčovače (HS13657214) (2016)
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.: návrh zkušebního zařízení pro palivové trysky, (SR13757047) (2017)
 • Honeywell, spol. s r.o.: Směšování proudu vzduchu s plynem před hořákem, (SR13757110) (2017)
 • SÚJCHBO: Ověření citlivosti čítače PortaCount, (SR13757211) (2017)
 • Tenzaa.s.: Posouzení kvality rozstřiku... (2018)
 • ZVVZ: Návrh řešení chlazení kouře s popílkem (2018)
 • Skala Medica: Posouzení trysek pro rozstřik cytostatik, Analýza rizik (2020)
 • BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.: Inovace balonového hořáku Ignis+ (2020-2022)
 • SVS FEM: Návrh řešení trysek pro vlhčení spalin (Elektrárna Ledvice, 2020), Výzkum proudových polí v okolí 3d tiskárny pomocí Time-resolved PIV (Prusa research, 2021),
 • EKOSPAL CZ, s.r.o.: Analýza vlastností trysek pro deNOx (2021-2022)

 • Jacobs Clean Energy s.r.o.: Analýza spreje u trysek CHNR ETE Temelín (2021-2022)

Klíčová slova

Stirlingův motor, nízkoteplotní Stirlingův motor, zážehové spalovací motory, hluk a vibrace, vysokotlaká indikace, deformace klikové hřídele, teplotní deformace bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, experimentální mechanika tekutin, vícefazové soustavy, atomizace a spreje, tlakové trysky, dvoumédiové trysky, effervescent trysky, Y trysky, kombinované trysky, trysky pro odpadní paliva, nestability sprejů, dvou-fázový tok kapalina-plyn; aerosoly a spreje, laserové diagnostické metody, PIVPLIF, PDA, transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka 

Ocenění vědeckou komunitou

2018, Patent „Simulátor dýchání“ byl v Hodnocení vybraných výsledků dle Pilíře I Metodiky 17+ hodnocen jako „Výsledek na špičkové úrovni (world-leading)“, tedy nejvyšší hodnocení – stupeň 1, jako jediný za VUT v sekci Engineering and Technology

Projekty

 • 1997–1999 GAČR 101/97/0143 Modelování procesů atomizace paliva, hoření a tvorby NOx ve spalovacích komorách plynových turbin s cílem snížení emisí, člen řešitelského týmu
 • 1998 FV 380010/98 Návrh nízkoteplotního Stirlingova motoru, řešitel 
 • 1998 FP 380022 Ověření matematického modelu Stirlingova motoru, spoluřešitel
 • 1999–2003 MŠMT MSM 262100001 Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn, člen řešitelského týmu
 • 2001–2004 MŠMT OE96 Eureka Burner: Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent na snížení emisní zátěže, člen řešitelského týmu
 • 2003–2005 GAČR 101/03/P020 Experimentální výzkum nestabilit sprejů generovaných effervescent tryskami, řešitel
 • 2006–2008 GAČR 101/06/0750 Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním, člen řešitelského týmu
 • 2007–2009 GAČR 101/07/0862 Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech, řešitel
 • 2009–2010 OC09008 Transport and deposition of large porous particles in human airways, člen týmu
 • 2009–2012 MŠMT ME09030 LungCare – Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky, projekt programu česko-americké spolupráce KONTAKT s Clarkson University, Potsdam a University of California at Davis, USA, člen řešitelského týmu
 • 2009–2018 MŠMT NETME Centre, OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize energetiky, procesů a ekologie
 • 2010–2012 OC10052, COST Action Particles č. MP0806, Experimentální výzkum transportu a depozice částic v oscilujícím turbulentním proudu, řešitel
 • 2010 FRVŠ  2108/2010 G1 Predikce a analýza výskytu Coandova jevu, člen řešitelského týmu
 • 2011–2014 GAČR 105/11/1339 Oscilační a ustálené turbulentní a laminární proudění s porézními částicemi v mnohočetných větveních, člen řešitelského týmu
 • 2011–2014 GAČR 101/11/1264 Vlastnosti spreje nízkotlakých dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním provozovaných s kapalinami o velkém rozsahu viskozity, řešitel
 • 2012–2017 TAČR TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, člen řešitelského týmu
 • 2013–2014 MŠMT 7AMB13FR047, Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, Proudění a transport léčivých aerosolů v dýchacích cestách člověka (SPOLEČNÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VÝZKUMNÝ PROJEKT), řešitel
 • 2013–2016 TAČR TA03011285, Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva, spoluřešitel
 • 2015–2017 GAČR 15-09040S, Dynamika proudění a kapek během procesu tvorby spreje u tlakových vířivých trysek, řešitel
 • 2015 ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA) projekt 7. RP, spoluřešitel za VUT
 • 2016–2018 GA16-23675S, Vícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující proudění v lidském dýchacím traktu s transportem a depozicí aerosolů, člen řešitelského týmu
 • 2018–2021 GAČR 18-15839S, Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem, řešitel
 • 2018–2022 OP VVV, Prioritní osa 1, projekt “Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku“ reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392, klíčový pracovník
 • 2020–2022 „Vývoj energeticky úsporného dvoumédiového atomizéru pro účinné odstraňování CO2 a NOx z produktů spalování“ v rámci veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION. India-Czech Bilateral Scientific and Technological Cooperation, řešitel
 • 2019–2020 „Research of the fuel atomization from the spraying ring (REFAT), no: TN01000029/12, National Competence Centre for Aeronautics and Space, řešitel za VUT
 • 2021–2022 TAČR TREND FW01010519 Pokročilý proudový motor pro letecké použití, spoluřešitel
 • 2022–2024 GAČR 22-17806S, Pokročilé systémy s kapalnými filmy a spreji pro čištění a sorpci plynů, řešitel

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

439

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

642

Citace ostatní (bez autocitací)

451

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • NORDLUND, M.; BĚLKA, M.; KUCZAJ, A.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.:
  Multicomponent aerosol particle deposition in a realistic cast of the human upper respiratory tract, Taylor & Francis LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • URBÁN, A.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; JÓZSA, V.; JEDELSKÝ, J.:
  Droplet dynamics and size characterization of high-velocity airblast atomization, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ZAREMBA, M.; WEIß, L.; MALÝ, M.; WENSING, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Low-pressure twin-fluid atomization: Effect of mixing process on spray formation, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; HAPALA, R.:
  Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu, Society of Environmental Engineering
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; CHOVANCOVÁ, M.:
  Numerical investigation of inspiratory airflow in a realistic model of the human tracheobronchial airways and a comparison with experimental results, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Spray characteristics and liquid distribution of multi-hole effervescent atomisers for industrial burners, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M.:
  Application of image analysis method to detection and counting of glass fibers from filter samples, Taylor and Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MLKVIK, M.; ZAREMBA, M.; STÄHLE, P.; SCHUCHMANN, H.; GAUKEL, V.; JEDELSKÝ, J.:
  Influence of the primary breakup conditions on the droplet size of the spray generated by twin fluid atomizers,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.821, (2016), No.1, pp.91-96, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015
 • LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; ADAM, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  A method for in vitro regional aerosol deposition measurement in a model of the human tracheobronchial tree by the positron emission tomography, SAGE Publications
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; MLKVIK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Droplet dynamics in sprays generated by four different twin-fluid atomizers,
  Turbulence, Heat and Mass Transfer 8, pp.649-652, ISBN 978-1-56700-427-4, (2015), Begel House Inc.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 8th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Sarajevo, 15.09.2015-18.09.2015
 • MLKVIK, M.; STÄHLE, P.; SCHUCHMANN, H.; GAUKEL, V.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Twin-fluid atomization of viscous liquids: The effect of atomizer construction on breakup process, spray stability and droplet size, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy considerations in spraying process of a spill-return pressure-swirl atomizer, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Investigation and comparison of spray characteristics of pressure-swirl atomizers for a small-sized aircraft turbine engine, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LEŽOVIČ, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  HVAC automotive vents evaluation and their performance, Taylor & Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy conversion during effervescent atomization, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Spatially and Temporally Resolved Distributions of Liquid in an Effervescent Spray, Begell House
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy Conversion in Effervescent Atomization,
  proceedings of 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, pp.1-8, ISBN 978-88-903712-1-9, (2012), Heidelberg University
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Heidelberg, 02.09.2012-06.09.2012
 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Seventh International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Ottawa, 28.07.2011-31.07.2011
 • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; HOPKE, P.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Development of a realistic human airway model, SAGE PUBLICATIONS LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J.; OTÁHAL, J.:
  Development of an Effervescent Atomizer for Industrial Burners, American Chemical Society
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Unsteadiness in Effervescent Sprays: a New Evaluation Method and the Influence of Operational Conditions, Begell House
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy considerations in spraying process of a spill-return pressure-swirl atomizer, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Práce je zaměřena na analýzu konverze energie při rozprašování u tlakových vířivých trysek. Detailně jsou popsány procesy při vnitřním proudění, výtoku a rozprašování kapaliny. Zkoumána je zejména účinnost rozprašování.
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Spatially and Temporally Resolved Distributions of Liquid in an Effervescent Spray, Begell House
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Použili jsme Planar Laser-Induced Fluorescence (LIF) v kombinaci s stereoscopic Particle Image Velocimetry (PIV) pro studium prostorově a časově rozlišeného rozložení kapaliny a plynu v "effervescent" spreji. V článku je popsána struktura spreje, hmotnostní toky a koncentrace kapaliny v effervescent spreji pro různá nastavení tlaku a GLR. Dále jsou posuzovány nestability spreje.
 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Seventh International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Ottawa, 28.07.2011-31.07.2011

  Průhledný realistický model dýchacích cest člověka s nesymetrickým větvením a prostorovou geometrií obsahující části od hrdla až třetí-čtvrté generace bronchů byl použit pro studium transportu kapalných aerosolových částic s pomocí fázové dopplerovské anemometrie. Rychlost částic o velikosti v rozsahu 1 do 8 mikronů byla měřena při ustálených a cyklických podmínkách proudění pomocí fázového Dopplerovského analyzátoru. Soubory s rycvhlostmi částic byly konvertovány z časové do frekvenční domény s použitím Fuzzy Slotting Technique, která je zahrnuta v počítačovém programu Kern (Nobach, 2002) pro odhad výkonové spektrální hustoty fluktuací rychlosti (VSH). Byl nalezen optimální postup pro vyhodnocování dat. Typický průběh VSH je dokumentován a rozdíly mezi (1) režimy se stacionárním a odpovídajícím cyklickým prouděním, (2) nádechovou a výdechovou fází a (3) chováním částic různých velikostí jsou popsány pro několik vybraných poloh v modelu.
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J.; OTÁHAL, J.:
  Development of an Effervescent Atomizer for Industrial Burners, American Chemical Society
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  The present work is conducted with the aim of developing an effervescent atomizer for industrial burners that will generate a fine and steady spray in large turn-down ratio. The atomizer is fed with light heating oil (LHO) and uses air as an atomizing medium. First, a basic classification is made of the published design concepts of effervescent atomizers investigated by different researchers. Three distinct types of such atomizers are recognized. A single-hole, plain-orifice atomizer with an "outside-in" gas injection configuration was chosen for this study. The basic geometric parameters that may significantly influence atomizer performance are described. An experimental study of the effervescent atomizer was conducted to evaluate the influence of operational conditions and of several geometric parameters on the drop size in the spray. The Sauter mean diameter of drops was measured using a Phase/Doppler Particle Analyser. The study covers the size and number of aerator holes, their location, and the diameter of the mixing chamber. The influence of these parameters on the spray quality was evaluated at atomizing pressures of 0.1, 0.3 and 0.5 MPa and gas to liquid mass flow-rate ratios (GLR) of 2, 5 and 10 %. The main goal of this work is to develop a new procedure for the design of effervescent atomizers. This procedure is based upon our experimental results and it is also supported by the findings of other authors. It allows for the determination of the key geometric parameters of the atomizer to achieve sprays of minimum mean drop size for defined values of liquid flow rate, air supply pressure and GLR. The article also studies the optimization of the exit orifice size and of other parameters, such as the size of the mixing chamber (internal diameter and length), and the number, size, and position of aeration holes.
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Unsteadiness in Effervescent Sprays: a New Evaluation Method and the Influence of Operational Conditions, Begell House
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V příspěvku je odvozena nová metoda měření nestabilit spreje u trysky typu effervescent. Metoda je založena na měření tlakových pulzací ve směšovací komoře trysky. Měření na modelové trysce ukazují vliv provozních podmínek: tlaku a směšovacího poměru plynu a kapaliny. K osvětlení příčin nestabilit je využita vizualizace vnitřního dvoufázového toku pomocí vysokorychlostní kamery. Výsledky měření nestabilit pomocí uvedené metody jsou porovnány s metodou odvozenou Edwardsem and Marxem.