prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

E-mail:   jedelsky@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://ottp.fme.vutbr.cz/users/jedelsky/
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A2/404
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2/404

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, strojní inženýr, Fakulta strojní VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2013, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2019, prof., VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 19941997, interní doktorand, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní,  VUT v Brně
 • 19972001, asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Odbor spalovacích motorů, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně  
 • 1999–2012, odborný asistent, Energetický ústav, odbor termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2013–2019, docent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně
 • 2019dosud, profesor, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • spoluautor 3 elektronických výukových materiálů
 • 1997–1998, cvičení předmětu Zkoušení spalovacích motorů (5.r.)
 • 1998–dosud, vedení 27 obhájených diplomových prací, vedení 21 obhájených bakalářských prací
 • 1999–2002, cvičení předmětu Ročníkový projekt (4., 5.r.)
 • 2001–2002, cvičení předmětu Teorie spalovacích motorů (4.r.)
 • 2001–2003, přednášky a cvičení předmětu Pohony a motory (3.r.)
 • 2004–dosud, cvičení předmětu Termomechanika (3.r.)
 • 2005–dosud, školitel/specialista doktorandského studia (5x obhájená Ph.D, 3x aktivní Ph.D student)
 • 2014–dosud, garant + přednášky předmětu Hluk a vibrace (2.r. NMS)
 • 2017–dosud, garant + přednášky a cvičení předmětu Experimentální metody 2 (2.r. NMS)
 • 2021–dosud, přednášky předmětu Experimentální metody 1 (1.r. NMS)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1994–1998, Stirlingův motor (konstrukce, využitelnost, solární a nízkoteplotní SM)
 • 1995–2001, Zážehové spalovací motory (NVH, účinnost spalování a celková účinnost, emise výf. plynů, deformace bloku motoru, dlouhodobé zkoušky)
 • 1998–dosud, experimentální mechanika tekutin, jedno- a vícefázové soustavy se zaměřením na: atomizační trysky (výzkum, vývoj a návrh tlakových a dvoumédiových trysek typu effervescent, Y a kombinovaných trysek, trysek pro odpadní paliva, nestability sprejů, interakce spreje s prostředím); aplikace laserových diagnostických metod PIV–PLIF, PDA
 • 2007–dosud, příprava a studium chování kapalných i pevných aerosolů; Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka
 • Vedoucí Laboratoře vícefázové mechaniky tekutin a Laboratoře proudění tekutin
 • Spolupráce na 20 grantových projektech, zvláště GAČR, EUREKA, COST, FRVŠ, KONTAKT, TAČR
 • Autor/spoluautor 54 IF publikací, 13 publikací v rec. a odb. časopisech, >86 příspěvků na mezinárodních a >115 na národních konferencích, H-index 19
 • 6 českých patentů, 3 užitné vzory
 • https://www.researchgate.net/profile/Jan_Jedelsky
 • https://publons.com/researcher/1231191/jan-jedelsky/
 • https://www.webofscience.com/wos/author/record/413800

Akademické stáže v zahraničí

 • 2002, PERDAC Spray science & technology course in UMIST, Manchester, UK
 • 2002, v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, University of Hertfordshire, UK
 • 2004, 2005, 2009, 2010 v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, Loughborough University, UK
 • 2005, 2007, 2009 Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, New Mexico, USA
 • 2006, Forschungzentrum Rossendorf, Německo
 • 2007, 2009 Clarkson University, Potsdam, NY USA
 • 2009, Alstom People Quest Building in Europe, Zagreb, Chorvatsko
 • 2013, 2014 École Centrale Marseille/IRPHE CNRS Marseille, Francie

Univerzitní aktivity

 • 1999–2005, Člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • od 2021 člen Oborové rady DSP Energetické inženýrství

Mimouniverzitní aktivity

 • 2002–dosud, člen ILASS Europe (Institute for Liquid Atomization and Spray Systems)
 • 2007–dosud, recenzent 57+ odborných, převážně impaktovaných  časopisů: https://publons.com/researcher/1231191/jan-jedelsky
 • 2009–dosud, člen České aerosolové společnosti
 • 2011–2017, 2019–dosud, člen výkonného výboru ILASS Europe
 • 2013–2017, člen hodnotícího panelu P101 – Strojírenství, Grantová agentura České republiky
 • 2014–dosud, posuzovatel projektů Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
 • 2015–2017, člen oborové komise technických věd, Grantová agentura České republiky
 • 2015–2019, člen SimInhale COST Action MP1404, WG4
 • 2019 recenzent, člen oponentní rady projektů programu lNTER-EXCELENCE
 • 2019–dosud, člen ERCOFTAC SIG48 (Respiratory Aerosols: Therapeutic Interventions and Environmental Exposure) https://www.ercoftac.org/special_interest_groups/
 • od 2020, člen Společnosti pro techniku prostředí.
 • od 2020, člen IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)

Spolupráce s průmyslem

První brněnská strojírna Třebíč, a.s., ERC GmbH Germany, TTS eko s.r.o. Trebic, Evektor, spol. s r.o., Skoda auto a.s., Busch Vakuum s.r.o., BLOCK a. s., B & M InterNets, s.r.o., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Honeywell, spol. s r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., EKOL spol. s r.o., Philip Morris Products S.A., MVB OPAVA CZ s.r.o., Provyko s.r.o., ViskoTeepak s.r.o., VZLÚ, SÚJCHBO, Tenza a.s., ZVVZ a.s., SKALA-Medica s.r.o., KUBÍČEK FACTORY s.r.o., SVS FEM s.r.o., EKOSPAL CZ, s.r.o., Jacobs Clean Energy s.r.o., Institute of Plasma Physics of the Czech Academy of Sciences, MB PHARMA s.r.o., Slavík - Technické plasty s.r.o., KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

Klíčová slova

nízkoteplotní Stirlingův motor, zážehové spalovací motory, hluk a vibrace, vysokotlaká indikace, deformace bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, experimentální mechanika tekutin, vícefazové soustavy, atomizace a spreje, tlakové trysky, dvoumédiové trysky, effervescent trysky, Y trysky, kombinované trysky, trysky pro odpadní paliva, nestability sprejů, dvou-fázový tok kapalina-plyn; aerosoly a spreje, laserové diagnostické metody, PIV–PLIF, PDA, transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka 

Ocenění vědeckou komunitou

2018, Patent „Simulátor dýchání“ byl v Hodnocení vybraných výsledků dle Pilíře I Metodiky 17+ hodnocen jako „Výsledek na špičkové úrovni (world-leading)“, tedy nejvyšší hodnocení – stupeň 1, jako jediný za VUT v sekci Engineering and Technology

Projekty

 • 1997–1999 GAČR 101/97/0143 Modelování procesů atomizace paliva, hoření a tvorby NOx ve spalovacích komorách plynových turbin s cílem snížení emisí, člen řešitelského týmu
 • 1998 FV 380010/98 Návrh nízkoteplotního Stirlingova motoru, řešitel 
 • 1998 FP 380022 Ověření matematického modelu Stirlingova motoru, spoluřešitel
 • 1999–2003 MŠMT MSM 262100001 Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn, člen řešitelského týmu
 • 2001–2004 MŠMT OE96 Eureka Burner: Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent na snížení emisní zátěže, člen řešitelského týmu
 • 2003–2005 GAČR 101/03/P020 Experimentální výzkum nestabilit sprejů generovaných effervescent tryskami, řešitel
 • 2006–2008 GAČR 101/06/0750 Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním, člen řešitelského týmu
 • 2007–2009 GAČR 101/07/0862 Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech, řešitel
 • 2009–2010 OC09008 Transport and deposition of large porous particles in human airways, člen týmu
 • 2009–2012 MŠMT ME09030 LungCare – Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky, projekt programu česko-americké spolupráce KONTAKT s Clarkson University, Potsdam a University of California at Davis, USA, člen řešitelského týmu
 • 2009–2018 MŠMT NETME Centre, OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize energetiky, procesů a ekologie
 • 2010–2012 OC10052, COST Action Particles č. MP0806, Experimentální výzkum transportu a depozice částic v oscilujícím turbulentním proudu, řešitel
 • 2010 FRVŠ  2108/2010 G1 Predikce a analýza výskytu Coandova jevu, člen řešitelského týmu
 • 2011–2014 GAČR 105/11/1339 Oscilační a ustálené turbulentní a laminární proudění s porézními částicemi v mnohočetných větveních, člen řešitelského týmu
 • 2011–2014 GAČR 101/11/1264 Vlastnosti spreje nízkotlakých dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním provozovaných s kapalinami o velkém rozsahu viskozity, řešitel
 • 2012–2017 TAČR TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, člen řešitelského týmu
 • 2013–2014 MŠMT 7AMB13FR047, Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, Proudění a transport léčivých aerosolů v dýchacích cestách člověka (SPOLEČNÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VÝZKUMNÝ PROJEKT), řešitel
 • 2013–2016 TAČR TA03011285, Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva, spoluřešitel
 • 2015–2017 GAČR 15-09040S, Dynamika proudění a kapek během procesu tvorby spreje u tlakových vířivých trysek, řešitel
 • 2015 ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA) projekt 7. RP, spoluřešitel za VUT
 • 2016–2018 GA16-23675S, Vícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující proudění v lidském dýchacím traktu s transportem a depozicí aerosolů, člen řešitelského týmu
 • 2018–2021 GAČR 18-15839S, Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem, řešitel
 • 2018–2022 OP VVV, Prioritní osa 1, projekt “Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku“ reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392, klíčový pracovník
 • 2020–2022 „Vývoj energeticky úsporného dvoumédiového atomizéru pro účinné odstraňování CO2 a NOx z produktů spalování“ v rámci veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION. India-Czech Bilateral Scientific and Technological Cooperation, řešitel
 • 2019–2020 „Research of the fuel atomization from the spraying ring (REFAT), no: TN01000029/12, National Competence Centre for Aeronautics and Space, řešitel za VUT
 • 2021–2022 TAČR TREND FW01010519 Pokročilý proudový motor pro letecké použití, spoluřešitel
 • 2022–2024 GAČR 22-17806S, Pokročilé systémy s kapalnými filmy a spreji pro čištění a sorpci plynů, řešitel
 • 2023–2028 TAČR TN02000010, NCK MESTEC2 - NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2, spoluřešitel
 • 2023–2028 OP JAK Špičkový výzkum MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů, spoluřešitel

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

787

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

865

Citace ostatní (bez autocitací)

451

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • NORDLUND, M.; BĚLKA, M.; KUCZAJ, A.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.:
  Multicomponent aerosol particle deposition in a realistic cast of the human upper respiratory tract, Taylor & Francis LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • URBÁN, A.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; JÓZSA, V.; JEDELSKÝ, J.:
  Droplet dynamics and size characterization of high-velocity airblast atomization, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ZAREMBA, M.; WEIß, L.; MALÝ, M.; WENSING, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Low-pressure twin-fluid atomization: Effect of mixing process on spray formation, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; HAPALA, R.:
  Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu, Society of Environmental Engineering
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; CHOVANCOVÁ, M.:
  Numerical investigation of inspiratory airflow in a realistic model of the human tracheobronchial airways and a comparison with experimental results, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Spray characteristics and liquid distribution of multi-hole effervescent atomisers for industrial burners, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M.:
  Application of image analysis method to detection and counting of glass fibers from filter samples, Taylor and Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MLKVIK, M.; ZAREMBA, M.; STÄHLE, P.; SCHUCHMANN, H.; GAUKEL, V.; JEDELSKÝ, J.:
  Influence of the primary breakup conditions on the droplet size of the spray generated by twin fluid atomizers,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.821, (2016), No.1, pp.91-96, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015
 • LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; ADAM, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  A method for in vitro regional aerosol deposition measurement in a model of the human tracheobronchial tree by the positron emission tomography, SAGE Publications
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; MLKVIK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Droplet dynamics in sprays generated by four different twin-fluid atomizers,
  Turbulence, Heat and Mass Transfer 8, pp.649-652, ISBN 978-1-56700-427-4, (2015), Begel House Inc.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 8th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Sarajevo, 15.09.2015-18.09.2015
 • MLKVIK, M.; STÄHLE, P.; SCHUCHMANN, H.; GAUKEL, V.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Twin-fluid atomization of viscous liquids: The effect of atomizer construction on breakup process, spray stability and droplet size, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy considerations in spraying process of a spill-return pressure-swirl atomizer, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Investigation and comparison of spray characteristics of pressure-swirl atomizers for a small-sized aircraft turbine engine, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LEŽOVIČ, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  HVAC automotive vents evaluation and their performance, Taylor & Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy conversion during effervescent atomization, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Spatially and Temporally Resolved Distributions of Liquid in an Effervescent Spray, Begell House
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy Conversion in Effervescent Atomization,
  proceedings of 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, pp.1-8, ISBN 978-88-903712-1-9, (2012), Heidelberg University
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Heidelberg, 02.09.2012-06.09.2012
 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Seventh International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Ottawa, 28.07.2011-31.07.2011
 • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; HOPKE, P.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Development of a realistic human airway model, SAGE PUBLICATIONS LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Unsteadiness in Effervescent Sprays: a New Evaluation Method and the Influence of Operational Conditions, Begell House
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy considerations in spraying process of a spill-return pressure-swirl atomizer, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Práce je zaměřena na analýzu konverze energie při rozprašování u tlakových vířivých trysek. Detailně jsou popsány procesy při vnitřním proudění, výtoku a rozprašování kapaliny. Zkoumána je zejména účinnost rozprašování.
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Spatially and Temporally Resolved Distributions of Liquid in an Effervescent Spray, Begell House
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Použili jsme Planar Laser-Induced Fluorescence (LIF) v kombinaci s stereoscopic Particle Image Velocimetry (PIV) pro studium prostorově a časově rozlišeného rozložení kapaliny a plynu v "effervescent" spreji. V článku je popsána struktura spreje, hmotnostní toky a koncentrace kapaliny v effervescent spreji pro různá nastavení tlaku a GLR. Dále jsou posuzovány nestability spreje.
 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Seventh International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Ottawa, 28.07.2011-31.07.2011

  Průhledný realistický model dýchacích cest člověka s nesymetrickým větvením a prostorovou geometrií obsahující části od hrdla až třetí-čtvrté generace bronchů byl použit pro studium transportu kapalných aerosolových částic s pomocí fázové dopplerovské anemometrie. Rychlost částic o velikosti v rozsahu 1 do 8 mikronů byla měřena při ustálených a cyklických podmínkách proudění pomocí fázového Dopplerovského analyzátoru. Soubory s rycvhlostmi částic byly konvertovány z časové do frekvenční domény s použitím Fuzzy Slotting Technique, která je zahrnuta v počítačovém programu Kern (Nobach, 2002) pro odhad výkonové spektrální hustoty fluktuací rychlosti (VSH). Byl nalezen optimální postup pro vyhodnocování dat. Typický průběh VSH je dokumentován a rozdíly mezi (1) režimy se stacionárním a odpovídajícím cyklickým prouděním, (2) nádechovou a výdechovou fází a (3) chováním částic různých velikostí jsou popsány pro několik vybraných poloh v modelu.
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Unsteadiness in Effervescent Sprays: a New Evaluation Method and the Influence of Operational Conditions, Begell House
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V příspěvku je odvozena nová metoda měření nestabilit spreje u trysky typu effervescent. Metoda je založena na měření tlakových pulzací ve směšovací komoře trysky. Měření na modelové trysce ukazují vliv provozních podmínek: tlaku a směšovacího poměru plynu a kapaliny. K osvětlení příčin nestabilit je využita vizualizace vnitřního dvoufázového toku pomocí vysokorychlostní kamery. Výsledky měření nestabilit pomocí uvedené metody jsou porovnány s metodou odvozenou Edwardsem and Marxem.