Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.

E-mail:   houfek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   Tajemník ústavu
Místnost:   A2/611
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor inženýrské mechaniky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/611

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2000 - 2009, samostatný vědecký pracovník, Ústav termomechaniky, AV ČR, Praha
 • 2001 - dosud, odborný asistent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor inženýrské mechaniky

Pedagogická činnost

 • Statika
 • Kinematika
 • Dynamika
 • Počítačové metody v dynamice
 • Technická diagnostika

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výpočtové a experimentální modelování dynamických vlastností mechanických a mechatronických soustav, nelineární dynamika.
 • Analýza soustav s magnetickými spojkami.
 • Analýzy rotorových soustav.
 • Analýza pohonových soustav, paralelní mechanismy.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2005-dosud, člen výboru odborné skupiny Experimentální mechanika České společnosti pro mechaniku

Projekty

 • GAČR 102/00/1586, Komplexní dynamické systémy se změnami parametrů v silnoproudé elektrotechnice, 2000-2002
 • GAČR 101/02/0011, Nový přístup k analýze dynamických vlastností nelineárních vazebných elementů používaných v dynamice rotorových soustav, 2002-2004
 • MSM 262100024, Výzkum a vývoj mechatronických soustav, 2002-2004
 • MSM 0021630518, Simulační modelování mechatronických soustav, 2005-dosud
 • KONTAKT 1P05ME789, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla, 2005-dosud
 • Projekt ESF č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285, Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti, 2006-2008

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

3

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HOUFEK, L.; KREJČÍ, P.; KOLÁŘOVÁ, Z.:
  Parameter identification of civil structure by Genetic Algorithm,
  Mechatronics - recent Technological and Scientific Advances, pp.515-521, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
 • KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; HOUFEK, L.:
  Výsledky prvních měření podestového bloku pro snížení přenosu vibrací a kročejového hluku od schodišťových prostor a výtahových zařízení v objektech,
  Akustika, Vol.2012, (2011), No.16, pp.18-39, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; GREPL, R.; FUIS, V.:
  Analysis and Modeling of Dynamic Properties if Interactive Drive System, Croatian Metallurgical Society
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VOSYNEK, P.; NÁVRAT, T.; HOUFEK, L.:
  Determination of mechanical properties of the bone cement,
  CD-ROM, ICAM 2009, ISSN 1983-7542, pp.1-1, (2009), SBPMat
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 11th International Conference on Advanced Materials, VIII Encontro SBPMat, Rio de Janeiro, 20.09.2009-25.09.2009
 • VOSYNEK, P.; NÁVRAT, T.; HOUFEK, L.:
  Experimental Measurement of Mechanical Properties of the Bone Cement,
  Experimental Stress Analysis, pp.299-305, ISBN 978-80-7372-483-2, (2009), Technická univerzita v Liberci
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Stress Analysis, Sychrov, 08.06.2009-11.06.2009

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HOUFEK, L.; KREJČÍ, P.; KOLÁŘOVÁ, Z.:
  Parameter identification of civil structure by Genetic Algorithm,
  Mechatronics - recent Technological and Scientific Advances, pp.515-521, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  Tato publikace se zabývá identifikací parametrů simulačního modelu stavební konstrukce. Na reálném zmenšeném modelu budovy byly provedeny experimenty zjištující chování konstrukce při buzení vnější silou. Naměřené frekvenční charakteristiky se využívají k identifikaci parametrů simulačního modelu vytvořeného v MKP prostředí ANSYS za pomoci Genetického algoritmu. Výsledný (naladěný) simulační model v MKP prostředí bude v budoucnu využíván pro simulaci a zkoumání chování budov při různých typech vnějších budicích účinků.
 • KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; HOUFEK, L.:
  Výsledky prvních měření podestového bloku pro snížení přenosu vibrací a kročejového hluku od schodišťových prostor a výtahových zařízení v objektech,
  Akustika, Vol.2012, (2011), No.16, pp.18-39, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek je zaměřen na problematiku schodišťových a veřejně komunikačních prostor ve spojení s výtahovým zařízením z hlediska přenosu vibrací a kročejového hluku do vnitřních chráněných prostor objektu. V první části jsou uvedeny zjištěné normalizované hladiny kročejového zvuku ve vybraných objektech na příkladech měření ze stavební praxe v prostoru schodiště a navazujících chodeb. V další části pak příspěvek seznamuje s prvními zkouškami a výsledky měření nového podestového bloku, který je určen právě ke snížení přenosu vibrací a kročejového hluku.
 • KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; GREPL, R.; FUIS, V.:
  Analysis and Modeling of Dynamic Properties if Interactive Drive System, Croatian Metallurgical Society
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Současné pohonové soustavy jsou chápány jako interaktivní systémy skládající se z řady subsystémů rozdílné fyzikální povahy. Tento příspěvek se zabývá modelováním mechatronické pohonové soustav s použitím programového balíku DYNAST. Teoretická obecná zjištění jsou experimentálně demonstrována na konkrétním reálném systému.
 • VOSYNEK, P.; NÁVRAT, T.; HOUFEK, L.:
  Experimental Measurement of Mechanical Properties of the Bone Cement,
  Experimental Stress Analysis, pp.299-305, ISBN 978-80-7372-483-2, (2009), Technická univerzita v Liberci
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Stress Analysis, Sychrov, 08.06.2009-11.06.2009

  Příspěvek se zabývá měřením mechanických vlastností kostního cementu. Kostní cementy (PALACOS R a SMARTSET HV) byly připraveny buď ručním mícháním nebo mícháním ve vakuu. Měření bylo provdeno při různých podmínkách.
 • HOUFEK, L.; FLORIAN, Z.; BŘEZINA, T.; HOUFEK, M.; NÁVRAT, T.; FUIS, V.; HOUŠKA, P.:
  Development of Experimental Devices for Testing of the Biomechanical Systems,
  13th International Conference on Biomedical Engineering, pp.256-260, ISBN 978-3-540-92840-9, (2008), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME2008), Singapore, 03.12.2008-06.12.2008

  Příspěvek popisuje výzkum a vývoj jednoúčelového zařízení pro určování mechanikcých vlastností částí lidského těla, zaměřuje se na vývoj zařízení na testování kýčelní náhrady pomocí paralelního mechanismu založeného na principu Stewartovy platformy