Ing. Karel Němec, Ph.D.

E-mail:   nemec.k@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   Tajemník pro bakalářské studium
Místnost:   A3/309
Telefon:   +420 54114 3124
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/309
Telefon:   +420 54114 3124

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997, Ing., fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
 • 2005, Ph.D., fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1999-2001, technický pracovník, Ústav materiálového inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2002-dosud, odborný asistent, Ústav materiálového inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2012-2015, junior researcher, CEITEC VUT v Brně

Pedagogická činnost

Výuka předmětů z oblasti materiálového inženýrství:

 • Průmyslový projekt
 • Nauka o materiálu I
 • Nauka o materiálu II
 • Výrobní technologie
 • Mezní stavy materiálu
 • Strojírenské materiály
 • Metody studia materiálů
 • Zkoušení materiálů a výrobků
 • Fyzika materiálů
 • Struktura a vlastnosti materiálů
 • Úvod do materiálových věd a inženýrství
 • Struktury a vlastnosti litých materiálů

Vedení bakalářských a magisterských prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Studium mechanických vlastností kovových materiálů
 • Studium únavových vlastností slitin titanu
 • Studium strukturních změn v superslitinách na bázi niklu při tepelné a tepelně-napěťové expozici
 • Studium žárových nástřiků

Mimouniverzitní aktivity

Člen České společnosti pro nové materiály a technologie

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s průmyslovými podniky na zkoušení mechanických vlastností, zpracování materiálových analýz a optimalizaci technologických postupů

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

8

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

15

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • SLÁMEČKA, K.; ČELKO, L.; SKALKA, P.; POKLUDA, J.; NĚMEC, K.; JULIŠ, M.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J.:
  Bending fatigue failure of atmospheric-plasma-sprayed CoNiCrAlY + YSZ thermal barrier coatings
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SLÁMEČKA, K.; NĚMEC, K.; ČELKO, L.; HORNÍKOVÁ, J.; POKLUDA, J.; ŠVEJCAR, J.:
  Bending Fatigue Behaviour of Diffusion and Thermal Barrier Coating Systems,
  Key Engineering Materials, pp.716-719, ISBN 9783037859346, (2014), Trans Tech Publications Ltd
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013
 • PETRENEC, M.; VRASPÍROVÁ, E.; NĚMEC, K.; HECZKO, M.:
  Effect of Cyclic Heat Treatment on Cast Structure of TiAl Alloy,
  Key Engineering Materials (print), Vol.586, (2013), No.9, pp.222-225, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SLÁMEČKA, K.; HUTAŘOVÁ, S.; JULIŠ, M.; NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; ŠVEJCAR, J.:
  STRUCTURAL STABILITY OF THERMAL BARRIER COATINGS PRODUCED BY THERMAL SPRAYING,
  METAL 2012 Conference proceedings, pp.998-1004, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SLÁMEČKA, K.; HUTAŘOVÁ, S.; JULIŠ, M.; NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; ŠVEJCAR, J.:
  STRUCTURAL STABILITY OF THERMAL BARRIER COATINGS PRODUCED BY THERMAL SPRAYING,
  METAL 2012 Conference proceedings, pp.998-1004, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012

  One type of functionally graded coating system is thermal barrier coating (TBC), where the combination of ceramic and metallic coating is used both to reduce the temperature and to increase oxidation and corrosion resistance of the substrate. TBCs usually consist of the top ceramic coating based on YSZ (ZrO2+Y2O3) and the metallic bond coating of M-CrAlY type, where M means Ni, Co or their appropriate combination. Electron beam physical vapour deposition (EB-PVD) or vacuum (VPS), low pressure (LPPS) or atmospheric (APS) plasma spraying techniques are most frequently used as a deposition method. Despite some requirements on the product shape simplicity, the air plasma spraying offers high productivity, sufficient quality and much lower production costs in comparison with the EB-PVD technology. The contribution deals with high temperature structural stability of TBCs of YSZ + NiCrAlY and YSZ + CoNiCrAlY types that were produced by air plasma spraying on the INCONEL 713LC polycrystalline nickel based superalloy substrate. Immediately after deposition, the specimens were exposed to temperature of 1000C for 5-500 hours in the common ambient atmosphere. The changes in both microstructure and chemical composition were studied by means of scanning electron microscopy, energy dispersive microanalysis and image analysis methods.
 • KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; DOLEŽAL, P.; MAN, O.; NĚMEC, K.:
  Elements interaction analyses during preparation of Al-Al3Ni eutectic composites,
  Chemické listy (S), Vol.102, (2008), No.S, pp.884-885, ISSN 1803-2389, Brno University of Technology, Faculty of Chemistry
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 4th Meeting on Chemistry & Life, Brno, 09.09.2008-11.09.2008

  Understanding of equilibrium and non-equilibrium thermodynamic phase transformations is one of the basic condition for design of intermetallic particle strenghted composites. The Al-Ni binary systems is already used for high teamperature applications (Nickel based superalloys and high temperature protective coatings) where the Ni3Al and NiAl intermetalics widely appear. But this system contains another intermetallic compounds Al3Ni, Al3Ni2, Al3Ni5 which are neglected in high temperature studies. These intermetallic compounds can be employed as sternghtening phases in Al-based composites. The advantages of these materials are low density and relatively good chemical resistance. They can reach attractive properties in combination with less known Al-Ni intermatallic phases strenghtening. This paper is focused on the developement of Al-based composites prepared by HVOF nickel powder deposition on Al substrate. Use of this method alone is menting point of pure Al. The temperatures for difusion and formation of this intermetallics phases are in the range from 600 to the 630oC. For this study the light microscopy, scanning electron microscopy, energy dispersive microanalyses and image analyses were used.
 • NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; VĚCHET, S.:
  HODNOCENÍ STUPNĚ DEGRADACE STRUKTURY NIKLOVÝCH SUPERSLITIN VLIVEM ZATĚŽOVÁNÍ ZA VYSOKÝCH TEPLOT,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.14, (2007), No.3/2007, pp.159-162, ISSN 1335-0803, EDIS Zilina
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Smyslem práce bylo stanovení změn struktury, konkrétně částic fáze gama s čarou, následkem tepelné expozice (v hlavách zkušebních vzorků) a creepového zatěžování (v měrných částech zkušebních tyčí). Ke kvantitativnímu hodnocení změn mikrostruktury bylo použito obrazové analýzy.
 • PODRÁBSKÝ, T., HAKL, J., BELAN, J., VLASÁK, T., MAN, O.:
  DEGRADACE STRUKTURY LOPATKY PLYNOVÉ TURBINY ZE SLITINY ŽS6K VLIVEM PROVOZU,
  Archiwum odlewnictwa, Vol.4, (2004), No.11, pp.117-122, ISSN 1642-5308
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Po ukončení provozu oběžných lopatek plynové turbiny z lité superslitiny ŽS6K byly sledovány změny ve struktuře. Degradace struktury byla sledována pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Nežádoucí fáze s vyskytující se v matrici slitiny byla zjištěna EDS a EBDS analýzou.
 • NĚMEC, K.; USTOHAL, V.; VĚCHET, S.:
  The effect of annealing and surface treatment on fatigue characteristics of welded joints on the tubes of titanium alloy Ti-3Al-2,5V,
  European Conference Junior Euromat 2000, pp.210-211, (2000), Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Junior Euromat 2000, Lausanne, 28.08.2000-01.09.2000

  Práce se zabývá vlivem žíhání a povrchové úpravy na únavové charakteristiky svarů trubek ze slitiny Ti-3Al-2,5V.