prof. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

E-mail:   pospisil.j@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/1418
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1418
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1418
Pracoviště:   Energetický ústav
NCK energetika - sekce energetického inženýrství
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   A1/1418
Pracoviště:   Energetický ústav
NCK CANUT - sekce energetického inženýrství
Zařazení:   Vedoucí sekce

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997, Ing., Strojní fakulta VUT v Brně, Energetický ústav, Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
 • 2007, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2024, prof., Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2001-2003, Asistent na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství, VUT Brno
 • 2003-2007, Odborný Asistent na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství, VUT Brno
 • 2007-nyní, docent na energetickém ústavu
 • 2014-nyní, ředitel Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství, VUT Brno

Pedagogická činnost

 • Odborným zaměřením je oblast aplikované termomechaniky a energetiky, zabývající se zdroji energie a způsoby jejich efektivního využívání, včetně hodnocení dopadů na životní prostředí.

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkumným zaměřením je široké spektrum problémů aplikované termodynamiky s podporou počítačového modelování (CFD). Dlouhodobě úspěšnou oblastí je výpočetní řešení disperze znečišťujících látek v ovzduší se zaměřením na problematiku suspendovaných částic. Experimentální aktivity jsou soustředěny do oblasti přenosu tepla v absorpčních zařízeních využívajících jako chladivo čistou vodu, dále do oblasti studia ultrajemných částic unášených v prouduktech spalování. 

Projekty

 • COST 615.40 - City Road Tunnel and Impact on City Air, 1996-1998, člen řešitelského týmu.
 • VZ: CEZ J22/98:262100001 - Počítačové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn, 1999-2004, člen řešitelského týmu.
 • EUREKA: CO 37OE32 - Traffic induced pollutants concentrations and dispersion, 1998-2002, člen řešitelského týmu.
 • COST 715.80 - Výpočtové modelování aplikované na šíření emisí (pod vlivem hybnosti a turbulence indukované automobily ) v městském měřítku, 2000-2004, člen řešitelského týmu.
 • MPO FF-P/115 - Výzkum a vývoj zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve výkonové třídě mikrokogenerace na bázi Stirlingova motoru s možností spalování biomasy, 2002-2003, člen řešitelského týmu.
 • GA 101/03/0299 - Mikrocentrála pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi motoru s vnějším přívodem tepla, 2003-2005, člen řešitelského týmu.
 • EUREKA: OE/PR 01216 - Horký filtr na čištění plynu vyrobeného zplyňováním tuhých alternativních paliv od vysokomolekulárních pyrolýzních produktů, sloučenin síry, chloru a fluoru, 2003-2005, člen řešitelského týmu.
 • MPO FF-P2/050 - Využití tepelných čerpadel při vytápění a přípravě teplé užitkové vody v kombinaci s kondenzačním kotlem na spalování zemního plynu a propanu, 2003-2006, člen řešitelského týmu.
 • GA: 101/04/1278 - Energetické parametry biomasy, 2004-2006, člen řešitelského týmu.
 • COST: 1P04 OC 633.001 - Prachové částice v městském ovzduší: jejich transport a depozice v městských oblastech, 2004-2007, člen řešitelského týmu.
 • MD: 1F54H/098/520 - Prašnost dopravy a její vliv na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi, 2005-2008, člen řešitelského týmu odpovědný za numerické simulace.
 • VZ: MS 1350003 - Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy, 2005-2009, člen řešitelského týmu.
 • COST: OC 08019 - Transport, transformace a distribuce aeroalergenů v městském mikro a mezoměřítku, 2008-2011, člen řešitelského týmu odpovědný za numerické simulace.
 • GA 101/06/0650 - Výzkum čištění energoplynu, 2006-2008, člen řešitelského týmu.
 • MPO: FI-IM4/059 - Výzkum a vývoj solární chladící jednotky využívající tepelnou energii zachycenou solárními kolektory k výrobě chladu pro klimatizační jednotky, 2007-2010, hlavní řešitel.
 • GA: P101/10/1669 - Přenos tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku, 2010-2013, hlavní řešitel.
 • CZ.1.05/2.1.00/01.0002 - NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství), 2010-2013, člen řešitelského týmu – vedoucí výzkumné skupiny.
 • FR—TI3/151 - Výzkum a vývoj vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem, 2011-2013, člen řešitelského týmu odpovědný za výpočtové simulace.
 • FR-TI4/353 - Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích jednotek a dopalovacích komor pro velmi vlhkou odpadní biomasu, 2012-2014, člen řešitelského týmu.
 • TA04021135 - Výzkum a vývoj integrovaného odlučovače TZL k výkonové řadě kotlů 20, 25, 30, 40, 50, 100 kW, 2014-2017, člen řešitelského týmu.
 • LO1202 - NETME Centre PLUS, 2014-2018, člen řešitelského týmu.
 • OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456 - Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost, 2017-2022, vedoucí výzkumné skupiny.
 • OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753 - Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií, 2018-2022, člen řešitelského týmu.
 • TJ01000331 - Redukce koncentrace jemných částic ve spalinách malých zdrojů s využitím aktivní teplotní stabilizace, 2018-2019, člen řešitelského týmu – mentor.
 • MO VZ0042546 - TEG – Termoelektrický generátor - přenosný zdroj elektrické energie využívající termoelektrické přeměny, 2018-2019, hlavní řešitel.
 • TK01010146 - Projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic, 2018-2021, člen řešitelského týmu.
 • OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392 - Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku, 2018-2022, hlavní řešitel, koordinátor výzkumné skupiny.
 • TJ04000415 - Systém pro separaci jemných částic z proudu spalin při spalování biomasy, 2020-2022, člen řešitelského týmu – mentor.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

421

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

332

Citace ostatní (bez autocitací)

22

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • POSPÍŠIL, J.; HUZLÍK, J.; LIČBINSKÝ, R.:
  Dispersion of Pollutants from Line Sources in Small Municipalities,
  TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, Vol.7, (2014), No.4, pp.161-168, ISSN 1802-971X, Palacký University in Olomouc
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J.:
  Long - Term Liquid Transfer Measurements of Falling Film Heat at Horizontal Tube Bundle,
  The Holistic Approach to Environment, Vol.4(2014), (2014), No.4, pp.181-186, ISSN 1848-0071
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠNAJDÁREK, L.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J.:
  Influence of the Surface Treatment of Tubes on the Heat Transfer in Low Pressure Atmosphere, Trans Tech Publications Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013
 • POSPÍŠIL, J.; JÍCHA, M.:
  Dispersion modeling of traffic particulate matter in city-scale area, Inderscience Enterprises Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POSPÍŠIL, J.; JÍCHA, M.:
  Particle re-suspension in street canyon with two-way traffic, Inderscience Enterprises Limited
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.:
  A WAY TO USE WASTE HEAT TO GENERATE THERMOELECTRIC POWER,
  Acta Polytechnica, Vol.52, (2012), No.4, pp.21-25, ISSN 1210-2709, Czech Technical University in Prague
  článek v časopise - ostatní, Jost

  In recent years there has been rising interest in thermoelectric generation as a potential source of electric power using waste heat. This paper describes thermoelectric power generation from waste heat from biomass boilers, utilizing generators that can convert heat energy directly to electrical energy. General principles of thermoelectric conversion and future prospects of these applications are discussed.
 • POSPÍŠIL, J.; JÍCHA, M.:
  Dispersion modeling of traffic particulate matter in city-scale area, Inderscience Enterprises Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Příspěvek se věnuje využití výpočetní metody CFD pro modelování tuhých částic PM10 generovaných dopravou v městské zástavbě. Popis zahrnuje depozici a resuspenzi částic, která byla testována na dvou velikostně odlišných oblastech - lokální model městské části, regionální model zahrnující celou městskéu aglomeraci (400 tis. obyvatel). Hodnoty mezní rychosti resuspenze byly získány anylýzou dlouhodobých měření koncentrace částic PM10 v ovzduší.
 • POSPÍŠIL, J.; FORTELNÝ, Z.; CHARVÁT, P.:
  FALLING FILM TUBE BUNDLES IN ATMOSPHERIC PRESSURE,
  Experimental Fluid Mechanics 2010 - Proceedings of the International Conference, pp.454-553, ISBN 978-80-7372-670-6, (2010), Technická univerzita Liberec
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2010, Liberec, 24.11.2010-26.11.2010

  Příspěvek se zabývá problematikou tvorby kapalného filmu na skrápěných trubkových svazcích a souvisejícím přestupem tepla. Experimentálně byly hodnoceny trubkové svazky složené z trubek s rozdílnou povrchovou strukturou, jako jsou pískované, rádlované a žebrované trubky. Experimentálně byl hodnocen vliv rozteče trubek a množství skrápěné kapaliny na forování a stabilitu kapalného filmu, taktéž byl hodnocen vliv na celkový součinitel přestupu tepla.
 • POSPÍŠIL, J.; JÍCHA, M.:
  Particulate matter dispersion modelling along urban traffic paths, Inderscience, Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V článku autoři popisují testování dvou odlišných matematických modelů užitých pro řešení disperze prachových částic podél dopravních cest v městském prostředí. Testován je konkrétně Eulerův a Lagrangeovský přístup popisu pohybu částic. Jako modleová oblast byla použita část městské zástavby ze středu města Brna.
 • POSPÍŠIL, J.; JÍCHA, M.:
  DETERMINATION OF THE PM10 URBAN THRESHOLD VELOCITY OF RE-SUSPENSION IN AN INNER PART OF URBAN AREA,
  Croatian Meteorological Journal, Vol.43, (2008), No.HARMO12, pp.657-661, ISSN 1330-0083
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 12th conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Cavtat, Chorvatsko, 06.10.2008-09.10.2008

  In this paper authors focus on determination of the threshold velocity of re-suspension for particles 10 m in an urban street canyon with two-way traffic. The urban wind threshold velocity of re-suspension is derived from a long-term measurement carried out in the city of Brno. A numerical modelling based on the finite volume method is used for a detail study of the relation between a wind velocity above buildings roofs and an air velocity just above the ground surface. The predicted threshold air velocity of re-suspension at the bottom part of the studied street canyon is compared with two theoretical studies on particle re-suspension. Calculations are carried out for perpendicular, longitudinal and oblique wind direction with and without inclusion of traffic dynamic. To simulate traffic, an original model developed previously by the authors is used that takes into account traffic density, speed of cars and number of traffic lanes.