prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

E-mail:   kaiser@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
odbor optiky a přesné mechaniky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A2-old/204

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství
 • 2001, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2005, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 2013, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 2001 - 2004, vědeckovýzkumný pracovník, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2005, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2005 – 2013, docent, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2011 - dosud, vedoucí výzkumné skupiny Rentgenové mikro a nanotomografie, CEITEC - Středoevropský technologický institut VUT
 • 2013 – dosud, profesor, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Pedagogické působení od roku 1997. V průběhu interního postgraduálního doktorandského studia výuka kurzů Laboratorní cvičení z Fyziky I a II, v prvním stupni magisterského studia. V letech 2001 až 2005 vedl výuku cvičení kurzů Úvod do studia fyzikálního inženýrství, Geometrická optika a Inženýrská optika a od roku 2005 Fotonika a Metrologická fyzika. Od roku 2008 je garantem předmětu Základy optiky (TZO) a předmětu Geometrická optika, v 1. ročníku studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Optika a optometrie, Lékařská fakulta MU, (smluvní spolupráce mezi FSI a LF MU).

Vědeckovýzkumná činnost

 • Spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (základní výzkum a aplikace metod LIBS a LIFS), rentgenová radiografie a mikrotomografie, kapilární výboje, generace a studium plazmy, lasery vyzařující v oboru rentgenových vlnových délek, teoretické modelování výbojů.

Akademické stáže v zahraničí

 • Synchrotron Elettra, Trieste, Itálie vedoucí výzkumného týmu 10x, výzkumné pobyty v 2005 - 2014.
 • Univeristy Tor Vergata, Rome, Itálie - hostující profesor, leden 8-22, 2007.
 • University of LAquila, Faculty of Physics, X-ray laser group, Itálie – studijní/výzkumný pobyt, dohromady 12 měsíců v období 1999-2006.
 • University of Orleans, Groupe de Recherches sur l Energetique des Milieux Ionises - GREMI Francie (Prof. C. Fleurier) – výzkumný pobyt 6 měsíců, 2003.
 • University of Pécs,Facutly of Physics, Maďarská republika – studijní/výzkumný pobyt, dohromady 12 měsíců v období 1998-2001.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2010 - 2015, člen hlavního výboru Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci 
 • 2010 - 2015, předseda Názvoslovné komise Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
 • člen redakční rady časopisu "International Journal of Spectroscopy"
 • 2011 - 2015, člen hodnotícího panelu 108 (Materiálové vědy a inýenýrství) GAČR

 

Spolupráce s průmyslem

 • 2010, Inovační voucher JMK s firmou I.K.V. s.r.o.
 • 2012-2014 grant TAČR (TA0201272) řešený ve spolupráci firmou TESCAN a.s. na vývoj interakční komory LIBS

Ocenění vědeckou komunitou

 • Mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2014, rLIBS - mobilní laboratoř pro dálkovou chemickou analýzu, zlatá medaile MSV 2014, vedoucí řešitelského týmu.
 • 2008, TOP 10 VUT, kategorie Publikace, 2. místo.

 

Projekty

 • řešitel resp. spoluřešitel 1, resp. 1 grantu Grantové agentury ČR - KAISER, J.: Studium plasmy generované pomocí kapilárních výbojů (č. 202/02/P113, 2002-2004); LIŠKA, M.: Vědecké centrum nanotechnologií a povrchového inženýrství (č. 101/97/K009, 1997-1999),
 • spoluřešitel 2 projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - ŠVEJCAR, J.: Progresivní funkčně gradientní a nanostrukturní materiály (č. CEZ:J22/98:262100002, 1998-2002); CIHLÁŘ, J.: Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti (č. MSM0021630508)(2005- ).
 • hlavní řešitel 8 projektů řešených na synchrotronu Elettra, Terst, Itálie - KAISER, J. et al.: X-ray imaging of heavy metal hyperaccumulation in vegetal tissues by microradiography – č. experimentu 2002456, Elettra, Trieste, Itálie, 2003; KAISER, J. et al.: X-ray imaging of heavy metal hyperaccumulation in vegetal tissues by microradiography – č. experimentu 2003458, Elettra, Trieste, Itálie, 2004. KAISER, J. et al.: Experimental investigation of a novel approach in phase-contrast computed microtomography – č. experimentu 2005733, Elettra, Trieste, Itálie, 2006. KAISER, J. et al.: Experimental investigation of a novel approach in phase-contrast computed microtomography using mixed phase-amplitude phantom – č. experimentu 2006421, Elettra, Trieste, Itálie, 2006. KAISER, J. et al: X-ray micro-CT investigation of the root canal preparation techniques for postendodontic treatment - č. experimentu 2006678, Elettra, Trieste, Itálie, 2007. Kaiser, J. et al.:Phase contrast dual-energy hard X-ray microradiography of recent and subrecent fish scales - č. experimentu 20085226, Elettra, Trieste, Itálie, 2008. Kaiser, J. et al.: X-ray microradiography and microtomography measurements of biominerals. - č. experimentu 2008305, Elettra, Trieste, Itálie, 2008. 2014. Kaiser, J. et al.: Comparative study of chicken and mouse embryonic heads structure using lab-based and synchrotron radiation based X-ray micro computed tomography. - č. experimentu 20140127, Elettra, Trieste, Itálie, 2014.
 • řešitel 3 zahraničních grantů - Grant d’EGIDE – Centre Francais Pour L’Accueil et les Exchanges Internationaux (výzkumný pobyt na GREMI Orleans), 2003; Grant CEI – Central European Initiative (výzkumný pobyt na synchrotronu Elettra, Trieste, Itálie), 2005; Grant ICTP –The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (výzkumný pobyt na synchrotronu Elettra, Trieste, Itálie), 2006.
 • řešitel grantu MŠMT COST OC09013 - Vývoj a aplikace krátkovlnných zdrojů záření využívajících kapilární výboje. (2009 - 2011).
 • řešitel grantu MŠMT KONTAKT ME09015 - Využití spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) pro spektrochemické analýzy rostliných vzorků s vysokým plošným rozlišením, (2009 - 2012).
 • řešitel grantu MŠMT KONTAKT ME10061 - Vývoj bezkalibrační kvantitativní prvkové analýzy pomocí spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (CF-LIBS), (2010 - 2012).          
 • řešitel grantu TAČR TA02011272, Technologická agentura České republiky (spolupráce s Tescan a.s.) (2012-2014).

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

908

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

879

Citace ostatní (bez autocitací)

50

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • VÍTKOVÁ, G.; PROKEŠ, L.; NOVOTNÝ, K.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; VŠIANSKÝ, D.; ČELKO, L.; KAISER, J.:
  Comparative study on fast classification of brick samples by combination of principal component analysis and linear discriminant analysis using stand-off and table-top laser induced breakdown spectroscopy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • NOVOTNÁ, M.; NOVOTNÝ, K.; KŘÍŽKOVÁ, S.; BLAŽKOVÁ, I.; KOPEL, P.; KAISER, J.; HODEK, P.; KIZEK, R.; ADAM, V.:
  Identification of Quantum Dots Labeled Metallothionein by Fast Scanning Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POŘÍZKA, P.; PROCHAZKOVÁ, P.; PROCHAZKA, D.; SLÁDKOVÁ, L.; NOVOTNÝ, J.; PETRILAK, M.; BRADA, M.; SAMEK, O.; PILÁT, Z.; ZEMÁNEK, P.; ADAM, V.; KIZEK, R.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J.:
  Algal Biomass Analysis by Laser-Based Analytical Techniques - A Review, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KAISER, J.; NOVOTNÝ, K.; MARTIN, M.; HRDLIČKA, A.; MALINA, R.; HARTL, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.:
  Trace elemental analysis by laser-induced breakdown spectroscopy - Biological applications
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KAISER, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, K.; KOŘISTKOVÁ, T.; ŠEDO, O.; MELNYK, G.; HARTL, M.; PALOUŠEK, D.; KUČERA, J.:
  Determination of the cause of selected canine urolith formation by advanced analytical methods
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VÍTKOVÁ, G.; NOVOTNÝ, K.; PROKEŠ, L.; HRDLIČKA, A.; KAISER, J.; NOVOTNÝ, J.; MALINA, R.; PROCHÁZKA, D.:
  Fast identification of biominerals by means of stand-off laser induced breakdown spectroscopy using linear discriminant analysis and artificial neural networks
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POUZAR, M., KRATOCHVÍL, T., KASKI, S., KAISER, J., KNOTEK, P., ČAPEK, L., ČERNOHORSKÝ, T.:
  Effect of particle size distribution in laser-induced breakdown spectroscopy analysis of mesoporous V–SiO2 catalysts,
  Journal of Analalytical Atomic Spectrometry, Vol.26, (2011), No.10, pp.2281-2288, ISSN 0267-9477
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • POŘÍZKA, P.; PROCHAZKOVÁ, P.; PROCHAZKA, D.; SLÁDKOVÁ, L.; NOVOTNÝ, J.; PETRILAK, M.; BRADA, M.; SAMEK, O.; PILÁT, Z.; ZEMÁNEK, P.; ADAM, V.; KIZEK, R.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J.:
  Algal Biomass Analysis by Laser-Based Analytical Techniques - A Review, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Biomasa řas, zastoupena převážně komerčně prodokovanými druhy řas, nachází v poslední době uplatnění v potenciálních průmyslových odvětvích. Tato biomasa může být vhodně použita pro bioremediaci, produkci biopaliv a v potravinářství. Předložený článek shrnuje aktuální pokrok v analýze biomasy řas se zaměřením na spektroskopii laserem buzeného plazmatu, Ramanovu spektroskopii a částečně techniky indukčně vázaného plazmatu. Výhody těchto technik, užívajících laser jako excitační zdroj, jsou zdůrazněny a následné užití těchto analytických technik bylo podrobně rozvedeno.
 • KAISER, J.; NOVOTNÝ, K.; MARTIN, M.; HRDLIČKA, A.; MALINA, R.; HARTL, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.:
  Trace elemental analysis by laser-induced breakdown spectroscopy - Biological applications
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) je citlivá optická technika schopná rychlé víceprvkové analýzy vzorků pevného, plynného nebo kapalného skupenství. Od 80. let se metoda LIBS zviditelnila na poli analytické atomové spektroskopie; její aplikace se od té doby průběžně vyvíjejí. V této publikaci je shrnuto využití metody LIBS pro určení stopových prvků na různých matricích. Hlavní důraz je kladen na prostorově rozlišenou analýzu mikrobiologických, rostlinných a živočišných vzorků.
 • J. Kaiser, M. Holá, M. Galiová, K. Novotný, V. Kanický, P. Martinec, J. Ščučka, F. Brun, N. Sodini, G. Tromba, L. Mancini, T. Kořistková:
  Investigation of the microstructure and mineralogical composition of urinary calculi fragments by synchrotron radiation X-ray microtomography - a feasibility study,
  UROLOGICAL RESEARCH, Vol.2010, (2011), No.39, pp.259-267, ISSN 0300-5623
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek pojednává o použití rentgenové mikrotomografie pro nedestruktivní vyšetření mikrostruktury a kvantitativní analýzu mineralogického složení extrahovaných močových konkrementů. K analýze bylo využito pracovní stanice SYRMEP synchrotronu Elettra v Terstu, Itálie.
 • KAISER, J. -GALIOVÁ, M. -NOVOTNÝ, K. -ČERVENKA, R. -REALE, L. -NOVOTNÝ, J. -LIŠKA, M. -SAMEK, O. -KANICKÝ, V. -HRDLIČKA, A. -STEJSKAL, K. -ADAM, V. -KIZEK, R.:
  Mapping of lead, magnesium and copper accumulation in plant tissues by laser-induced breakdown spectroscopy and laser-ablation inductively coupled plasma mass spectrometry,
  Spectrochimica Acta Part B, Vol.64, (2008), No.1, pp.67-73, ISSN 0584-8547
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek pojednává o mapování akumulace olova, horčíku a mědi v rostlinách pomocí spektroskopie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) a pomocí laserové ablace s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS). V článku je dále provedeno srovnání výsledků dosaženích s LIBS a LA-ICP-MS.
 • KUKHLEVSKY, S.V. –VÉR, CS. –KAISER, J. –KOZMA, L. –PALLADINO, L. –REALE, A. –TOMASSETTI, G. –FLORA, F. –GIORDANO, G.:
  Generation of pure high-density metal-vapor plasma by capillary discharge,
  Applied Physics Letters, Vol.74, (1999), No.19, pp.2779-2781, ISSN 0003-6951
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Generation of pure high-density metal-vapor plasma by capillary discharge