prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

E-mail:   nahlik@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechaniky pokročilých materiálů
Zařazení:   Profesor

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2023, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2009, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 1999, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2022 - dosud, vedoucí oddělení Experimentálních studií a modelování struktury
 • 2017 - 2025, člen Akademická rady Akademie věd ČR odpovědný za oblast poskytovatelů finanční podpory a spolupráci s průmyslem
 • 2016 - dosud, ředitel výzkumné infrastruktury IPMINFRA
 • 2010 - dosud, ředitel organizační jednotky CEITEC ÚFM
 • 2009 - 2010, projektový manažer CEITEC ÚFM
 • 2009 - dosud, docent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor statiky, pružnosti a pevnosti
 • 2007 - 2009, odborný asistent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor statiky, pružnosti a pevnosti
 • 2003 - dosud, vědecký pracovník, skupina vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR.
 • 2003 - 2006, externí vyučující, FSI VUT.
 • 2002 - 2003, roční pobyt, Ecole Centrale de Lille, Equipe Mécanique et Matériaux, Lille, Francie.
 • 2002, vědecký pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR.
 • 1997 - 1999, konstruktér, Strejček spol. s r.o.

Pedagogická činnost

 • Pokročilá lomová mechanika (doktorský studijní program CEITEC VUT, česky a anglicky)
 • Statika (přednášky, cvičení)
 • Pružnost a pevnost I  (cvičení)
 • Pružnost a pevnost II  (cvičení)
 • Mezní stavy (ÚMVI) -  (cvičení)
 • Únava a lomová mechanika (ÚK) -  (přednášky, cvičení)

Vědeckovýzkumná činnost

 • únava materiálu a životnost
 • lomová mechanika
 • lomová mechanika rozhraní mezi dvěma materiály
 • obecné singulární koncetrátory napětí
 • výpočtová mechanika

Publikační a tvůrčí činnost (jako autor nebo spoluautor) v uvedených oblastech zahrnuje 129 prací jež byly publikovány ve vědeckých a odborných časopisech zařazených do databáze SCOPUS (91 zařazených do WoS) a 200 ve sbornících národních a mezinárodních konferencí. 649 citací dle databáze Scopus.

Mimouniverzitní aktivity

2023 - dosud, člen Koordinační skupiny programu Sigma, TA ČR

2022 - dosud, člen Monitorovacího výboru OP JAK, OP TAK

2021 - dosud, předseda Dozorčí rady, Archeologický ústav Brno AV ČR, v. v. i.

2021 - dosud, předseda Dozorčí rady, Ústav pro výzkum globální změny AV ČR, v. v. i.

2020 - dosud, člen Plánovací komise OP JAK, OP TAK

2019 - dosud, člen pracovních skupin v oblasti VaVaI Úřadu vlády ČR,  MŠMT, MPO a MMR

2019 - dosud, člen Monitorovacího výboru OP VVV

2019 - dosud, předseda Dozorčí rady, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

2019 - dosud, předseda Dozorčí rady, Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

2017 - dosud, člen Dozorčí rady, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

2017 - dosud, člen Rady instituce, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

2016 - dosud, člen Sněmu Akademie věd České Republiky (AV)

2012 - dosud, člen European Structural Integrity Society (ESIS)

2012 - dosud, člen České společnosti pro mechaniku

 

2013 - 2015 a 2014 - 2017, člen hodnotícího panelu č. 108 Grantové Agentury ČR

Spolupráce s průmyslem

Rozsáhlá spolupráce s průmyslovými podniky v oblasti únavy materiálu (experimentálně i výpočetně) či lomové mechaniky. Vedení projektů s aplikovanými výstupy.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2002, cena rektora VUT v Brně
 • řada drobnějších ocenění z národních a mezinárodních konferencí

Projekty

 • GA AV ČR KJB200410803, Zobecnění lineární elastické lomové mechaniky na problémy šíření trhlin v nehomogenních materiálech (2008 - 2010, řešitel) 
 • GA ČR 106/08/1409, Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové  modelování a experimentální ověření (2008 - 2010, spoluřešitel) 
 • GA ČR 106/04/P084, Vliv rozhraní dvou materiálů na šíření únavových trhlin (2004 - 2006, řešitel)
 • CZ.1.07/2.4.00/17.0006, Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (R4I)(2011 - 2014, spoluřešitel)
 • CZ.1.05/1.1.00/02.0068, CEITEC - středoevropský technologický institut (2011 - 2015, spoluřešitel)
 • Člen řešitelského týmu více než 30ti projektů Grantové agentury ČR, Grantové agentury  Akademie věd a Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a mezinárodních projektů EURATOM (Francie) a DAAD (Německo)
 • Spolupráce s Polymer Competence Center Leoben (Rakousko) a Montanuniversität, Leoben

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

647

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

594

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŠEVČÍK, M.; HUTAŘ, P.; ZOUHAR, M.; NÁHLÍK, L.:
  Numerical estimation of the fatigue crack front shape for a specimen with finite thickness,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.39, (2012), No.1, pp.75-80, ISSN 0142-1123, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠEVČÍK, M.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.:
  Crack behavior in a welded polyolefin pipe,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.47, (2011), No.3, pp.263-270, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z.:
  The effect of a free surface on fatigue crack behaviour,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.32, (2010), No.8, pp.1265-1269, ISSN 0142-1123, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; HUTAŘ, P.; BERMEJO, R.:
  Prediction of crack propagation in layered ceramics with strong interfaces,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.77, (2010), No.11, pp.2192-2199, ISSN 0013-7944, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; ŠEVČÍK, M.; KNÉSL, Z.; NEZBEDOVÁ, E.:
  A fracture mechanics assessment of surface cracks existing in protective layers of multilayer composite pipes,
  COMPOSITE STRUCTURES, Vol.92, (2009), No.5, pp.1120-1125, ISSN 0263-8223, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; HUTAŘ, P.:
  Crack propagation in the vicinity of the interface between two elastic materials,
  Damage and Fracture Mechanics. Failure Analysis of Engineering Materials and Structures., pp.255-264, ISBN 978-90-481-2668-2, (2009), Springer
  kapitola v knize
 • NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; HUTAŘ, P.:
  Estimation of apparent fracture toughness of ceramic laminates,
  COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, Vol.46, (2009), No.3, pp.614-620, ISSN 0927-0256, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; ŠESTÁKOVÁ, L.; KNÉSL, Z.; NEZBEDOVÁ, E.; NÁHLÍK, L.:
  Special fracture mechanics specimens for multilayer plastic pipes testing,
  POLYMER TESTING, Vol.28, (2009), No.8, pp.785-792, ISSN 0142-9418, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; MAJER, Z.; NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; KNÉSL, Z.:
  THE INFLUENCE OF PARTICLE SIZE ON THE FRACTURE TOUGHNESS OF PP-BASED PARTICLE COMPOSITE,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.45, (2009), No.3, pp.281-286, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z.:
  Quantification of the influence of vertex singularities on fatigue crack behavior,
  COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, Vol.45, (2009), No.3, pp.653-657, ISSN 0927-0256, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z.:
  The effect of a free surface on fatigue crack behaviour,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.32, (2010), No.8, pp.1265-1269, ISSN 0142-1123, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V práci je studováno chování únavové trhliny v blízkosti volného povrchu tělesa. Navrženým postupem je možné odhadnout nižší chychlost šíření únavové trhliny v blízkosti volného povrchu jenž vede k typickému zakřivení čela trhliny. Vypočítaná data jsou v dobrém souladu s experimentálními výsledky.
 • NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; HUTAŘ, P.; BERMEJO, R.:
  Prediction of crack propagation in layered ceramics with strong interfaces,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.77, (2010), No.11, pp.2192-2199, ISSN 0013-7944, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V práci je studováno šíření trhliny v keramickém laminátu Al2O3 - ZrO2. Je stanoven vliv tlouštěk jednotlivých vrstev na směr šíření trhliny za pomoci kriteria založeného na hustotě deformační energie a maximálního tangenciálního napětí. Predikované šíření trhliny je srovnáno s expertimentálními daty a je konstatována dobrá shoda. Uvedené postupy lze využít při návrhu vrstevnatých keramických laminátů.
 • HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; ŠEVČÍK, M.; KNÉSL, Z.; NEZBEDOVÁ, E.:
  A fracture mechanics assessment of surface cracks existing in protective layers of multilayer composite pipes,
  COMPOSITE STRUCTURES, Vol.92, (2009), No.5, pp.1120-1125, ISSN 0263-8223, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V ?lánku je analyzován vliv ochranné vrstvy s trhlinou na integritu kompozitních vícevrstvých trubek. Detailn? je analyzován p?ípad trhliny s vrcholem na rozhraní mezi ochrannou a hlavní vrstvou a je diskutován vliv materiálových vlastností jednotlivých vrstev na odpovídající hodnoty kritického tlaku zp?sobujícího k?ehký lom systému.
 • NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; HUTAŘ, P.:
  Crack propagation in the vicinity of the interface between two elastic materials,
  Damage and Fracture Mechanics. Failure Analysis of Engineering Materials and Structures., pp.255-264, ISBN 978-90-481-2668-2, (2009), Springer
  kapitola v knize

  Práce je zaměřena zejména na odhad směru šíření trhliny po průchodu materiálovým rozhraním. Práce poukazuje na rozdílný směr šíření trhliny na povrchu tělesa vlivem rohové singularity a ve středu tělesa.
 • NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; HUTAŘ, P.:
  Estimation of apparent fracture toughness of ceramic laminates,
  COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, Vol.46, (2009), No.3, pp.614-620, ISSN 0927-0256, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Práce se zabývá odhadem tzv. zdánlivé lomové houževnatosti keramických laminátů. Je zde uvedena nová procedura umožňující odhad uvedené veličiny. Procedura je použita pro odhad zdánlivé lomové houževnatosti keramického laminátu na bázi Al2O3 a ZrO2. Výsledné hodnoty jsou srovnány s daty publikovanými v literatuře.