doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.

E-mail:   jan@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
odbor strukturní a fázové analýzy
Zařazení:   Docent
Místnost:   A3/408

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009 docent v oboru Materiálové vědy a inženýrství
 • 2004    Ph.D. v oboru Fyzikální a materiálové Inženýrství        
 • 1999-2004      Ph.D. studium na Ústavu Materiálových věd a inženýrství FSI VUT Brno                                                                                  Disertačí práce: Kinetika precipitace karbidů v žárupevných ocelích
 • 1996-2000      Dálkové studium na ISŠ Turnov, obor Zlatnictví a klenotnictví zakončené výučními zkouškami
 • 1999    Ing. v oboru Materiálové inženýrství na UMVI FSI VUT
 • 1997-1999      studium magisterského stupně na UMVI FSI VUT         Diplomová práce: Materiálová analýza keltských nástrojů
 • 1996    Bc. v oboru Strojírenská technologie na Ústavu strojírenské technologie FSI
 • 1993-1996      studium bakalářského programu na UST FSI VUT     Závěrečná práce: Aplikace přímého klínového válcování

Přehled zaměstnání

 • 2007-dosud    Vědecký pracovník Ústavu materiálových věd a inženýrství, odbor strukturních a fázových analýz, FSI VUT Brno
 • 2006-2007      Postdoktorský studijní pobyt (12 měsíců)  na Toyota Technological Institute, Aichi, Japan.,   Téma práce: Structural and mechanical properties of ODS superalloys after high temperature exposition in various environments. 
 • 2006    Strategic sourcing engineer v Danaher Motion s.r.o, Brno,  Částečný úvazek na Ústavu materiálových věd a inženýrství, FSI VUT.
 • 2005    Postdoktorský pobyt (12 měsíců) v rámci European Community's Human Potential Program network contract HPRN-CT-2002-00203, [SICMAC]. Slovenská akademie věd, Košice.,  Téma práce: Mechanical properties of thermal barrier coatings
 • 2002 – 2004    Technický pracovník na Odboru strukturní a fázové analýzy  UMVI,   Zaměření: Modelování termodynamických a difúzních dějů v multikomponentních systémech
 • Od 1999   Výuka cvičení na UMVI FSI VUT, podíl na řešení grantů pracoviště

Pedagogická činnost

 • výuka předmětu Fyzika Materiálů
 • výuka předmětu Úvod do materiálových věd a inženýrství (BUM)
 • výuka v předmětu Strojírenské materiály - Funkční a nanostrukturní materiály (WFN), Přednášky na vybraná témata.
 • vedení bakalářských a magisterských prací
 • vedení praktických seminářů materiálového inženýrství

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikace termodynamických výpočtů metodou Calphad pro výpočet rovnovážných stavů žáropevných ocelí a dále kombinace experimentálních a výpočetních metod pro analýzu difúzních změn v heterogenních svarech žáropevných ocelí způsobených současnou difůzí uhlíku a dusíku
 • Studium mechanických vlastností keramických vrstev (thermall barier coatings) využívající techniku indentačního creepu
 • Studium strukturních a chemických změn na superslitinách při žíhání ve vysokých teplotách v různých atmosférách
 • Metalografické analýzy archeologických nálezů
 • Analýzy materiálových vlastnosti a vad, technologických pochybení v rámci expertíz na požadavky průmyslových podniků

Akademické stáže v zahraničí

2005 - Postdoktorský pobyt  (12 měsíců) v rámci European Community's Human Potential Program network contract HPRN-CT-2002-00203, [SICMAC]. Slovenská akademie věd, Košice.     Téma práce: Mechanical properties of thermal barrier coatings. Vedoucí prof. Ján Dusza

2006-2007 - Postdoktorský studijní pobyt  (12 měsíců) na Toyota Technological Institute, Aichi, Japan.     Téma práce: Structural and mechanical properties of ODS superalloys after high temperature exposition in various environments. Vedoucí prof. Yutaka Iino

 

Mimouniverzitní aktivity

od 1999  člen České společnosti pro nové materiály a technologie

Recenzent pro časopis Surface and Coatings Technology (Elsevier, IF 1,6)

Recenzent pro časopis Ceramics- Silikáty

 

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s průmyslovými podniky na řešení analýz poruch a vad součástí, materiálových analýz, výrobních vad a optimalizace technologických postupů

 

Projekty

 Podíl na řešení grantů a výzkumných projektů pracoviště:

projekt MPO Tandem (spoluřešitel prof. J. Švejcar) Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek, doba řešení: 2006-2009

projekt GA 106/03/0636 (spoluřešitel prof. R. Foret) Teoretické modelování a experimentální studium strukturní stability moderních žárupevných ocelí a jejich svarů, doba řešení: 2003-2005

Získaný postoktorský grant Grantové agentury ČR:

 GAČR 106/07/P198: Experimentální a simulační analýza vývoje chemického složení a fázových oblastí v heterogenních svarových spojích žárupevných ocelí, doba řešení 2007-2009 

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

16

Citace ostatní (bez autocitací)

20

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • JAN, V.; ČUPERA, J.; ŠOHAJ, P.; HAVLÍK, P.:
  Microstructure Evaluation of Heterogeneous Electron Beam Weld between Stabilised Austenitic and ODS Ferritic Steel , Trans Tech Publications
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • JAN, V.; MATĚJKOVÁ, M.; DLOUHÝ, I.:
  USE OF COLD GAS DYNAMIC SPRAYING OF BI-METALLIC POWDER MIXTURES AS ALTERNATIVE TO CLASSIC POWDER METALLURGY ROUTE FOR PRODUCING INTERMETALLIC MATERIALS,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.2016, (2016), No.23, pp.1-10, ISSN 1335-0803, Faculty of Mechanical Engineering University of Zilina, Slovak Republic
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • JAN, V.; ČÍŽEK, J.; DYČKA, M.; ČUPERA, J.:
  HYPO-EUTECTOID NITI ALLOY MANUFACTURED BY CGDS POWDER MIX DEPOSITION AND HEAT TREATEMENT, University of Limoges
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: 7th Rencontres Internationales sur la Projection Thermique, Limoges, 09.12.2015-11.12.2015
 • JAN, V.; ČUPERA, J.; ČÍŽEK, J.:
  On the search for producing intermetallics by diffusion reaction of cold spray bulk deposits, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JAN, V.; PÁLENÍKOVÁ, L.; ČUPERA, J.; ČÍŽEK, J.:
  Formation of Intermetallic Phases in Fe-Al Binary Cold Spray Thick Deposit,
  International Thermal Spray Conference 2014 Proceedings, pp.908-912, ISBN 978-3-87155-574-9, (2014), DVS Media GmbH
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Thermal Spray Conference 2014, Barcelona, 21.05.2014-23.05.2014
 • JINDROVÁ, E.; JAN, V.; ČUPERA, J.:
  THE INFLUENCE OF SUBSTRATE PREPARATION, ANODIZATION CONDITIONS AND POST ANODIZING TREATMENT ON AAO MICROSTRUCTURE,
  Metal 2014, pp.953-957, ISBN 978-80-87294-52-9, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2014: 23nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 21.05.2014-23.05.2014
 • ŠOHAJ, P.; JAN, V.:
  Local changes of microhardness in dissimilar weld joints after high temperature exposure,
  Key Engineering Materials (print), Vol.586, (2013), No.-, pp.249-252, ISSN 1013-9826
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • JAN, V.; DORČÁKOVÁ, F.; DUSZA, J.; BARTSCH, M.:
  Indentation Creep of Free-Standing EB-PVD Thermall Barrier Coatings,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.28, (2007), No.1, pp.241-246, ISSN 0955-2219, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Deformation and Fracture in Structural PM Materials, Stará Lesná, 05.07.2005-12.07.2005
 • JAN, V., SOPOUŠEK, J., FORET, R.:
  Simulation of dissimilar weld joints of steel P91,
  Science and Technology of Welding and Joinig, Vol.9, (2004), No.1, pp.59-64, ISSN 1362-1718
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JAN, V.; ČUPERA, J.; ŠOHAJ, P.; HAVLÍK, P.:
  Microstructure Evaluation of Heterogeneous Electron Beam Weld between Stabilised Austenitic and ODS Ferritic Steel , Trans Tech Publications
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  The weldability of advanced heat resistant ODS metallic materials in combination with conventional materials is a prior requirement for their wider use in energy production. The microstructure of ODS steels is composed of alpha iron based matrix with dispersed oxide particles. Due to heating during conventional welding, the microstructure and properties of the resulting weld joints are affected and the joints often become the weakest point of the structure. The electron beam welding with its reduced heat affected zone size may be an answer in this. The presented article is focused on thorough metallographic evaluation of the structure of heterogeneous electron beam welds which combine stabilized austenitic stainless steel with the MA956 ferritic ODS steel. EB welded joints were evaluated by light and analytical electron microscopy including EDS and phase EBSD analyses in the as-welded state and after post-weld heat treatment. Mechanical properties of the weld were evaluated from the results of micro hardness profiles. Achieving an appropriate structure of such welds and correct welding parameters are crucial aspects for future successful application of similar joints in energy industry
 • JAN, V.; ČUPERA, J.; ČÍŽEK, J.:
  On the search for producing intermetallics by diffusion reaction of cold spray bulk deposits, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Bi-metalické směsi elementárních prášků byly uloženy za studena stříkací technikou ve formě sypkých, aamo stojících ložisek s tloušťkou 8 mm. Kombinace byly použity Ti-Al, Fe-Al a Ni-Al v poměru 1: 1 v% kompozice.. Aluminidy titanu, železa a niklu čerpat značnou pozornost, protože materiály s vysokým aplikačním potenciálem, ale také značný výrobní technologie komplikací. Proto bi-kovové ložiska byla podrobena rozsáhlým sérii experimentů žíhání za účelem posouzení jejich chování v průběhu reakce difúzní syntézy intermetalických fází. Krátký žíhání po dobu 2 hodin byl použit v ochranné atmosféře argonu 4,8. Metastabilní a podle PD stabilní fáze byly identifikovány spolu s heterogenními difuze artefakty (např pórovitosti). Teplotách v rozmezí od 350 ° C do 600 ° C byly použity, který za předpokladu, a to jak v pevné fázi reakce a šíření v místně roztaveného hliníku části bi-kovového ložiska.
 • JAN, V.; IINO, Y.:
  EVOLUTION OF OXIDE LAYERS ON METALLIC HIGH TEMPERATURE RESISTANT MATERIALS DURING ANNEALING IN HYDROGEN ATMOSPHERE,
  Metall 2011 Conference proceedings, pp.116-122, ISBN 978-80-87294-22-2, (2011), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2011 - 20. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Brno, 18.05.2011-20.05.2011

  Experimentální studium oxidických vrstev na povrchu žárupevných materálů připravených žíháním ve vodíkové atmosféře. Při žíhání ve vodíkové atmosféře kontaminované vlhkostí došlo ke vzniku velmi kvalitních vrstev oxidu hliníku i na materálech , které za běžných podmínek tvoří při oxidaci přednostně oxidy chromu.
 • JAN, V.; DORČÁKOVÁ, F.; DUSZA, J.; BARTSCH, M.:
  Indentation Creep of Free-Standing EB-PVD Thermall Barrier Coatings,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.28, (2007), No.1, pp.241-246, ISSN 0955-2219, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Deformation and Fracture in Structural PM Materials, Stará Lesná, 05.07.2005-12.07.2005

  Indentační creep EB-PVD TBC vrstev. Identifikace mechanismů deformace.
 • JAN, V., SOPOUŠEK, J., FORET, R.:
  Simulation of dissimilar weld joints of steel P91,
  Science and Technology of Welding and Joinig, Vol.9, (2004), No.1, pp.59-64, ISSN 1362-1718
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V článku jsou presentovány výsledky simulace dlouhodobé exploatace svarových spojů oceli ČSN 15128/P91 a SK3STC/P91. Výsledky simulaci jsou porovnány s experimentálně stanoveným chemickýcm a fázovým složením uvedených spojů.