prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.

E-mail:   Pavel.Hutar@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor inženýrské mechaniky
Zařazení:   Profesor

Vzdělání a akademická kvalifikace

• 2023, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

• 2011, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika 

• 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika

• 2000, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

• 2023 - dosud, profesor, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor inženýrské mechaniky

• 2022 - dosud, vedoucí oddělení mechanických vlastností, Ústav fyziky materiálů AV ČR.

• 2011 - 2023, docent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor statiky, pružnosti a pevnosti

• 2011 - 2022, vedoucí skupiny vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR.

• 2005 - dosud, vědecký pracovník, skupina vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR.

• 2005 - 2011, externí vyučující, FSI VUT.

• 2004 - 2005, roční pobyt, Commissariat a l'Energie Atomique (CEA), Paříž, Francie.

Pedagogická činnost

• Pružnost a pevnost II (ÚMTMB)

• Mezní stavy (ÚMVI)

• Únava a lomová mechanika (ÚK)

• Pokročilá lomová mechanika (CEITEC)

• Mezní stavy kovových konstrukcí (ÚMTMB)

Vědeckovýzkumná činnost

• únava materiálu a životnost

• lomová mechanika

• obecné singulární koncetrátory napětí

• výpočtová mechanika

Publikační a tvůrčí činnost (jako autor nebo spoluautor) v uvedených oblastech zahrnuje více než 300 prací z nichž více než 135 bylo publikováno ve vědeckých a odborných časopisech (WoS).

Mimouniverzitní aktivity

• 2007-2012, tajemník Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR.

• 2012-2017, místopředseda Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR.

• 2017 - dosud,  METODIKA 17+ člen panelu hodnotitelů v oblasti 2. Engineering and Technology.

• 2017 - dosud,  člen Rady instituce, Ústav fyziky materiálů AV ČR

• 2020 - dosud,  Národní inovační platforma, člen Národní inovační platformy v oblasti Doprava pro 21. století.

• 2022 - dosud, člen Akademického sněmu AV ČR

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

850

Vybrané publikace:

 • ŠEVČÍK, M.; HUTAŘ, P.; ZOUHAR, M.; NÁHLÍK, L.:
  Numerical estimation of the fatigue crack front shape for a specimen with finite thickness,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.39, (2012), No.1, pp.75-80, ISSN 0142-1123, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; ŠEVČÍK, M.; NÁHLÍK, L.; PINTER, G.; FRANK, A.; MITEV, I.:
  A numerical methodology for lifetime estimation of HDPE pressure pipes,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.78, (2011), No.17, pp.3049-3058, ISSN 0013-7944, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠEVČÍK, M.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.:
  Crack behavior in a welded polyolefin pipe,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.47, (2011), No.3, pp.263-270, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZOUHAR, M.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z.:
  Effect of the time dependent material properties on the crack behaviour in the interface of two polymeric materials,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.47, (2011), No.2, pp.203-210, ISSN 0191-5665
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; ŠEVČÍK, M.; KNÉSL, Z.; NEZBEDOVÁ, E.:
  A fracture mechanics assessment of surface cracks existing in protective layers of multilayer composite pipes,
  COMPOSITE STRUCTURES, Vol.92, (2009), No.5, pp.1120-1125, ISSN 0263-8223, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; HUTAŘ, P.:
  Estimation of apparent fracture toughness of ceramic laminates,
  COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, Vol.46, (2009), No.3, pp.614-620, ISSN 0927-0256, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; ŠESTÁKOVÁ, L.; KNÉSL, Z.; NEZBEDOVÁ, E.; NÁHLÍK, L.:
  Special fracture mechanics specimens for multilayer plastic pipes testing,
  POLYMER TESTING, Vol.28, (2009), No.8, pp.785-792, ISSN 0142-9418, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; MAJER, Z.; NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; KNÉSL, Z.:
  THE INFLUENCE OF PARTICLE SIZE ON THE FRACTURE TOUGHNESS OF PP-BASED PARTICLE COMPOSITE,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.45, (2009), No.3, pp.281-286, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z.:
  Quantification of the influence of vertex singularities on fatigue crack behavior,
  COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, Vol.45, (2009), No.3, pp.653-657, ISSN 0927-0256, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HUTAŘ, P.; ŠEVČÍK, M.; NÁHLÍK, L.; PINTER, G.; FRANK, A.; MITEV, I.:
  A numerical methodology for lifetime estimation of HDPE pressure pipes,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.78, (2011), No.17, pp.3049-3058, ISSN 0013-7944, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V práci je navržen postup odhadu živostnosti polymerního potrubí využitím lineárně elastické lomové mechaniky. Práce obsahuje přibližný vztah pro určení součinitele intenzity napětí pro poloeliptickou trhlinu, iniciující se na vnitřní stěně potrubí. Trhlina je orientována axiálně. V navržených vztazích je uvažována změna tvaru trhliny v závislosti na její délce. Výsledná životnost je dále srovnána s experimentálními údaji, přičemž je konstatována dobrá shoda.
 • HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; ŠEVČÍK, M.; KNÉSL, Z.; NEZBEDOVÁ, E.:
  A fracture mechanics assessment of surface cracks existing in protective layers of multilayer composite pipes,
  COMPOSITE STRUCTURES, Vol.92, (2009), No.5, pp.1120-1125, ISSN 0263-8223, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V ?lánku je analyzován vliv ochranné vrstvy s trhlinou na integritu kompozitních vícevrstvých trubek. Detailn? je analyzován p?ípad trhliny s vrcholem na rozhraní mezi ochrannou a hlavní vrstvou a je diskutován vliv materiálových vlastností jednotlivých vrstev na odpovídající hodnoty kritického tlaku zp?sobujícího k?ehký lom systému.
 • HUTAŘ, P.; ŠESTÁKOVÁ, L.; KNÉSL, Z.; NEZBEDOVÁ, E.; NÁHLÍK, L.:
  Special fracture mechanics specimens for multilayer plastic pipes testing,
  POLYMER TESTING, Vol.28, (2009), No.8, pp.785-792, ISSN 0142-9418, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Práce se zabývá návrhem speciálního zkušebního tělesa pro měření lomově-mechanických parametrů vícevrstvých polymerních trubek. V práci jsou navrženy 2 typy těles vhodných pro testování 3 bodovým ohybem a tahem.
 • HUTAŘ, P.; MAJER, Z.; NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; KNÉSL, Z.:
  THE INFLUENCE OF PARTICLE SIZE ON THE FRACTURE TOUGHNESS OF PP-BASED PARTICLE COMPOSITE,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.45, (2009), No.3, pp.281-286, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tato práce je zaměřena na numerický popis lomového chování částicových kompozitů (CaCO3-PP). Komposit je modelován jako třífázové kontinuum. Je sledován především vliv mezivrstvy na směr šíření trhlin v matrici kompozitu.
 • HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z.:
  Quantification of the influence of vertex singularities on fatigue crack behavior,
  COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, Vol.45, (2009), No.3, pp.653-657, ISSN 0927-0256, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Práce se zabývá kvantifikací vlivu tzv. povrchové singularity na chování únavové trhliny. Je ukázán vliv povrchové singularity, a z ní vyplývající zpomalení šířící se trhliny v blízkosti povrchu tělesa, na typicky zakřivený tvar čela šířící se trhliny.