Ing. Roman Klas, Ph.D.

E-mail:   klas@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Odborný asistent

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2000, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Přehled zaměstnání

 • 2009-dosud, odborný asistent, VUT, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana
 • 2005-2009, asistent, VUT, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana
 • 2002, konstruktér, ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou

Pedagogická činnost

 • přednášky a cvičení z Hydromechaniky
 • přednášky a cvičení z Tekutinových mechanizmů
 • přednášky a cvičení z Modelování tekutinových mechanizmů
 • cvičení z Úvodu do výpočtového modelování proudění

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hydraulické a pneumatické mechanismy
 • Simulace proudění v hydraulických strojích

Spolupráce s průmyslem

 • SIGMA Výzkumný a vývojový ústav,s.r.o.
 • ISH&MSA Čerpadla a.s.
 • EMP s.r.o. Slavkov u Brna
 • ČKD Blansko Engineering, a.s.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2000, Cena Josefa Hlávky

Vybrané publikace:

 • KLAS, R.; POCHYLÝ, F.:
  The Modification of Spiral Case and Impeller of Mixed Flow Pump,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.2, pp.129-138, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTIGLER, J.; ŠPERKA, O.; KLAS, R.:
  A fluid flow in the pipe junction with 6,25 corss-section area ratio. The influence of the adjacent branch angle on the pipe junction charcteristics.,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-8, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012
 • ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; KOTEK, M.; KOPECKÝ, V.:
  The Fluid Flow in the T-Junction. The Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement.,
  Těorija i praktika nacoco - i kompressorostrojenija, pp.240-247, ISBN 978-966-657-384-4, (2011)
  kapitola v knize
 • ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; KOTEK, M.; KOPECKÝ, V.:
  The Fluid Flow in the T-Junction the Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement,
  Procedia Engineering, Vol.39, (2011), No.1, pp.19-27, ISSN 1877-7058, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; KLAS, R.:
  The stability of Y(Q) characteristic curve,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.685-690, (2010), IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timisoara, 20.09.2010-24.09.2010

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KLAS, R.; POCHYLÝ, F.:
  The Modification of Spiral Case and Impeller of Mixed Flow Pump,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.2, pp.129-138, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tato práce je zaměřena na rozdíly v návrzích spirály a oběžného kola diagonálního čerpadla s ohledem na potlačení nestability Y - Q charakteristiky, tlakových pulsací a zejména dosažení potřebné dopravní výšky. Budou vysvětleny rozdíly mezi novým a starým pojetím koncepce čerpadla. Stejně tak budou vysvětleny rozdíly s ohledem na proudění v interiéru čerpadla, hydraulické ztráty, statické tlaky a rychlosti.
 • ŠTIGLER, J.; ŠPERKA, O.; KLAS, R.:
  A fluid flow in the pipe junction with 6,25 corss-section area ratio. The influence of the adjacent branch angle on the pipe junction charcteristics.,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-8, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012

  Autor se v tomto článku zabývá prouděním kapaliny v rozvětvení. Je zde publikováno srovnání charakteristik rozvětvení získaných na základě numerického modelování proudění a charakteristik získaných na základě provedených expeimentů. Bylo řešeno rozvětvení potrubí, kde hlavní přímá větev měla průměr 50mm a vedlejší odbočující větev 20 mm. Rozvětvení bylo zkoumáno pro pět rúzných úhlů odbočky a pro všechny možné uspořádání průtoků v rozvětvení. Celkem může být šest různých uspořádání průtoků. Tři z nich jsou pro rozdělení proudu a tři pro soutok. V tomoto článku jsou publikovány výsledky pouze pro soutok.
 • ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; KOTEK, M.; KOPECKÝ, V.:
  The Fluid Flow in the T-Junction. The Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement.,
  Těorija i praktika nacoco - i kompressorostrojenija, pp.240-247, ISBN 978-966-657-384-4, (2011)
  kapitola v knize

  V této kapitole jsou uvedeny výsledky srovnání výpočtů a PIV měření proudění kapaliny rozvětvením tvaru T. Průměry všech větví jsou 50mm. Jedná se o soutok proudů ze dvou větví. Pro soutok existují dva způsoby uspořádání průtoků. V této kapitole jsou uvedeny výsledky srovnání PIV měření a numerického modelování pro oba typy uspořádání průtoků.
 • ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; KOTEK, M.; KOPECKÝ, V.:
  The Fluid Flow in the T-Junction the Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement,
  Procedia Engineering, Vol.39, (2011), No.1, pp.19-27, ISSN 1877-7058, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V této kapitole jsou uvedeny výsledky srovnání výpočtů a PIV měření proudění kapaliny rozvětvením tvaru T. Průměry všech větví jsou 50mm. Jedná se o soutok proudů ze dvou větví. Pro soutok existují dva způsoby uspořádání průtoků. V této kapitole jsou uvedeny výsledky srovnání PIV měření a numerického modelování pro oba typy uspořádání průtoků.
 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; KLAS, R.:
  The stability of Y(Q) characteristic curve,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.685-690, (2010), IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timisoara, 20.09.2010-24.09.2010

  Příspěvek je zaměřen na analýzu stability Y(Q) charakteristiky odstředivého čerpadla. Zvláštní pozornost je zaměřena na čerpadla vysokých rychlostí, zejména diagonální. Prokazuje se, že zmíněná stabilita závisí významnou měrou na disipační funkci. Z rozboru vyplývá, že je nutno zvláštní pozornost věnovat návrhu interiéru spirálního tělesa a rozvaděče z hlediska závislosti disipační funkce na průtok.