Ing. Petr Šperka, Ph.D.

E-mail:   sperka@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://scholar.google.cz/citations?user=PSnPIhEAAAAJ
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/508

Vzdělání a akademická kvalifikace

2011, Ph.D., Fakulta stroního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, Konstrukční a procesní inženýrství

2007, Ing., Fakulta stroního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, Aplikovaná mechanika 

Přehled zaměstnání

 • červenec 2015-dosud, Odborný asistent, Ústav konstruování, VUT v Brně. 
 • září 2012-červen 2015, Postdoktorand - Výzkumný pracovník, Ústav konstruování, VUT v Brně.
 • leden 2012-dosud, Výzkumný pracovník, Středoevropský technologický institut - CEITEC.
 • leden 2012-srpen 2012, Odborný asistent, Ústav konstruování, VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • Konstruování strojů - strojní součásti (5KS)
 • Konstruování strojů - převody (6KT)
 • Konstruování strojů - mechanismy (6KM)
 • Tribologie (ZTR)
 • Elastohydrodynamika (9EHD)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Optické metody pro studium topografie povrchu.
 • Optické metody pro studium tenkých kapalinových filmů.
 • Elastohydrodynamické a smíšené mazání.
 • Mazání kontaktů těles s povrchovými nerovnostmi.
 • Reologie kapalin za vysokých tlaků.
 • Mazání valivých ložisek, ozubení a vaček

Akademické stáže v zahraničí

 • 26.07.2012-08.08.2012, Japonsko, Tribologický výzkum na universitách: Kyushu University, Kyushu Sangyo University, Kyushu Institue of Technology, Kyoto University
 • 04.11.2013-04.12.2013, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA, Reologie maziv za vysokých tlaků.
 • 03.08.2014-30.08.2014, Kyushu Institute of Technology, Japonsko, Experimentální studium tribologických dějů
 • 21.02.2015-10.04.2015, Kyushu Institute of Technology, Japonsko, Experimentální metody pro studium rozložení teploty a tloušťky maziva v bodových kontaktech
 • 10.04.2015-27.04.2015, Qingdao Technological University, Čína, Numerické řešení procesů mazání bodových kontaktů

Ocenění vědeckou komunitou

 • Captain Alfred E. Hunt Award 2017 - udělovaná americkou asociací tribologů a mazacích inženýrů (STLE) za přínos v oblasti mazání
 • Druhý nejlepší poster na 40th Leeds Lyon Symposium on Tribology 2013, Lyon, Francie.
 • Maurice Godet Award 2009 – prestižní cena pro mladého vědce za nejlepší prezentaci a článek na 36th Leeds Lyon Symposium on Tribology 2009, Lyon, Francie.

Projekty

 • ŠPERKA, P.; Grantová agentura ČR - 14-31139P(2014-2016) Měření profilu rychlosti toku tekutin ve vysoce zatížených kontaktech. 
 • KŘUPKA, I.; Grantová agentura ČR - GAP101/11/1115 (2011-2015) Studium chování povrchových nerovností v mazaných Hertzových kontaktech. 
 • KŘUPKA, I.; MŠMT - EE2.3.20.0126 (2011-2014), Rozvoj mezinárodního tribologického výzkumného týmu.
 • HARTL, M.; MPO - FR-TI3/382 (2011-2013) – Výzkum a vývoj výkonově optimalizovaných valivých ložisek, ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.
 • VAVERKA, V.; Akademie věd ČR - KJB201730903 (2009-2011) Studium chování elastohydrodynamicky mazaných kontaktů strojních součástí s nehladkými povrchy.
 • HARTL, M.; Technologická agentura ČR - TA02030850 (2012-2014), Výzkum a vývoj progresivního pískovacího systému kolejových vozidel.
 • HARTL, M.; MŠMT - ME09025 (2009-2012), Studium utváření mazacích filmů při užití newtonovských a nenewtonovských maziv a jejich reologie. 
 • OMASTA, M.; FRVŠ 3189/2011 (2011) Vliv reologie na mazání reálných kontaktů.
 • KŘUPKA, I.; FSI-S-11-11/1187 (2011-2013), Vliv povrchových nerovností na utváření mazacího filmu. 
 • KŘUPKA, I.; FSI-S-10-28 (2010) Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů.
 • ŠPERKA, P.; FSI-J-10-34 (2010) Studium tenkých mazacích filmu s využitím 3D optické profilometrie.
 • ŠPERKA, P.; FRVŠ 2682/2010 (2010) Chování povrchů s reálnými nerovnostmi v moderních tribologických soustavách.
 • ŠPERKA, P.; FSI - BD1393010 (2009). In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrdynamickém kontaktu.
 • ŠAMÁNEK, O.; FRVŠ 2440/2009 (2009). Bezkontaktní 3D měření topografie povrchů ve strojírenství.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

168

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

148

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • POŘÍZKA, P.; ROČŇÁKOVÁ, I.; KLUS, J.; PROCHAZKA, D.; SLÁDKOVÁ, L.; ŠPERKA, P.; SPOTZ, Z.; ČELKO, L.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J.:
  Estimating the grade of Mg corrosion using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Royal Society of Chemistry
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOŠŤÁL, D.; NEČAS, D.; ŠPERKA, P.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Lubricant Rupture Ratio at Elastohydrodynamically Lubricated Contact Outlet, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Evidence of Plug Flow in Rolling-Sliding Elastohydrodynamic Contact, SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BIBOULET, N.; ŠPERKA, P.; VENNER, CH.; LUBRECHT, T.; KŘUPKA, I.:
  Obtaining the pressure spike and maximum shear stress from optical interferometry data,
  Tribology International, Vol.65, (2013), No.6, pp.1-7, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BAIR, S.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Quantitative elastohydrodynamic film thickness of mechanically degraded oil,
  Tribology International, Vol.65, (2013), No.8, pp.33-38, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VRBKA, M.; NÁVRAT, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ŠPERKA, P.; GALLO, J.:
  Study of film formation in bovine serum lubricated contacts under rolling/sliding conditions, SAGE Publications Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Prediction of Real Rough Surface Deformation in Pure Rolling EHL Contact: Comparison with Experiment,
  TRIBOLOGY TRANSACTIONS, Vol.55, (2012), No.5, pp.698-704, ISSN 1040-2004, Taylor & Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  The Behavior of Surface Roughness in EHL Contacts Under Small Slide to Roll Ratios, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental study of real roughness attenuation in rolling-sliding concentrated contacts, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VAVERKA, M.; VRBKA, M.; FICZA, I.; ŠPERKA, P.:
  Numerical Investigation of the Influence of Surface Asperities on Tribological Parameters in Lubricated Point Contact,
  Proceedings of the International Conference BALTTRIB 2011, pp.117-121, ISBN 978-609-449-006-4, (2011), Aleksandras Stulginskis University
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: BALTTRIB'2011, Kaunas, 17.11.2011-19.11.2011
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental study of artificial features attenuation in rolling/sliding concentrated contacts,
  ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference, pp.135-137, ISBN 978-0-7918-5474-7, (2011), ASME/STLE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference, Los Angeles, 2011, Los Angeles, CA, 24.10.2011-26.10.2011
 • SVOBODA, P.; VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Study of Lubrication Film Formation in Ball Bearings Under Starved Conditions,
  ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference, pp.183-185, ISBN 978-0-7918-5474-7, (2011), American Society of Mechanical Engineers, Tribology Division, TRIB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference, Los Angeles, 2011, Los Angeles, CA, 24.10.2011-26.10.2011
 • VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; SVOBODA, P.; ŠPERKA, P.; NÁVRAT, T.; HARTL, M.; NOHAVA, J.:
  Effect of shot peening on rolling contact fatigue and lubricant film thickness within mixed lubricated non-conformal rolling/sliding contacts,
  Tribology International, Vol.44, (2011), No.12, pp.1726-1735, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SHEN, XJ.; CHEN, XY.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Effect of real longitudinal surface roughness on lubrication film formation within line elastohydrodynamic contact,
  Tribology International, Vol.44, (2010), No.3, pp.1-6, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VRBKA, M.; ŠAMÁNEK, O.; ŠPERKA, P.; NÁVRAT, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Effect of surface texturing on rolling contact fatigue within mixed lubricated non-conformal rolling/sliding contacts, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental study of real roughness attenuation in concentrated contacts,
  Tribology International, Vol.42, (2009), No.12, pp.1-9, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KOŠŤÁL, D.; NEČAS, D.; ŠPERKA, P.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Lubricant Rupture Ratio at Elastohydrodynamically Lubricated Contact Outlet, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Elastohydrodynamicky mazané kontakty existují jako osamocené velmi zřídka. V praxi mnohem častější je série po sobě jdoucích kontaktů, či jeden kontakt podléhající vícenásobným průchodům. Typickou ukázkou může být ložisko s valivými elementy. Poměr maziva na výstupu kontaktu, které odchází z kontaktu na valivých površích definuje množství maziva dostupné pro následující kontakt. Tato práce představuje kvantitativní posouzení tohot poměru mazivan a výstupu kontaktu zapomocí fluorescenční mikroskopie. Poměr byl měřen jak pro čisté valení, tak pro definované skluzové poměry a porovnán s teorií.
 • WANG, J.; LUBRECHT, AA.; ŠPERKA, P.; OMASTA, M.; KANETA, M.:
  Effect of high slide-roll ratio on thermal elastohydrodynamic lubrication in line contacts with surface waviness, Sage
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V této studii je numericky studován vliv velkého prokluzu na chování elastohydrodynamicky mazaného kontaktu. Deformace třecího povrchu v důsledku tepelného ovlivnění je vysvětlena. Kromě toho, je analyzována deformace povrchového zvlnění při nulovém vstupní rychlosti. Výsledky ukazují že, deformace povrchu závisí na prokluzu a vlnové délce harmonické nerovnosti.
 • JANALIK, P.; FICHTER, T.; ŠPERKA, P.; OMASTA, M.; RAUSER, P.:
  Three-dimensional optical assessment of experimental iatrogenic mechanical damage to canine dental enamel caused by a sonic scaler, CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Tato studie hodnotila poškození skloviny způsobené sonickým odstraňovačem zubního kamene s použitím různýchzpůsobů k určení poškození a jejich srovnání. Sedmdesát pět špičáků bylo pečlivě extrahováno u dvaceti tří psů. Odstraňovač byl používán na čisté ploše s několika kombinacemi časování (pět až dvacet sekund) a částí odstraňovače (vrchol vs. strana špička). Následně byl poškozený povrch zmapován pomocí trojrozměrného optické mikroskopie. Výsledky ukázaly vysokou variabilitu v hloubce poškození, která byla ovlivněna oběma faktory. Statistické vyhodnocení potvrdilo velmi významný (p <0,001) nebo alespoň významný (P <0,05) rozdíl v údajích získaných pro každou skupinu. Jak se dalo očekávat, nejmělčejší defekty byly vyrobeny použitím boku odstraňovače v co nejkratší době experimentu (pět sekund). Použití vrcholu se ukázalo být docela škodlivé, protože mělo za následek přibližně čtyřikrát vyšší střední hodnoty hloubky než u strany při stejném čase.
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Evidence of Plug Flow in Rolling-Sliding Elastohydrodynamic Contact, SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Tento článek prezentuje výsledky experimentů, které poukazují na nepravidelnou distribuci rychlostního profilu v mazaném kontaktu. Pozorování ukazují existenci soudržného jádra pohybujícího se unášivou rychlostí, která je obklopena dvěma smykovými zónami těsně přilehlými k povrchům. Tento výsledek představuje experimentální důkaz o mechanismu toku amziva ve vysoce zatíženém elastohydrodynamickém kontaktu za podmínek prokluzu. Diskutovány jsou možné mechanismy.
 • BIBOULET, N.; ŠPERKA, P.; VENNER, CH.; LUBRECHT, T.; KŘUPKA, I.:
  Obtaining the pressure spike and maximum shear stress from optical interferometry data,
  Tribology International, Vol.65, (2013), No.6, pp.1-7, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek shrnuje srovnání rozložení tlaku a smykových napětí v elastohydrodynamickém kontaktu získaných z numerického řešení a z experimentů. Jako základ experimentálních hodnot je použito hodnot elastické deformace třecích povrchů získaných s rozložení tloušťky mazacího filmu. Výsledkem je velmi dobrá shoda numerického a experimentálního přístupu.