prof. Ing. František Pochylý, CSc.

E-mail:   pochyly@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/0519

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1966, titul Ing.,ukončeno studium na katedře hydraulických strojů SVŠT v Bratislavě.
 • 1968-1970, postgraduální studium při katedře mechaniky, VUT v Brně.
 • 1970-1971, postgraduální studium diferenciálních rovnic, Univerzita J. E. Purkyně v Brně.
 • 1971-1976, titul CSc., vědecká příprava VAAZ v Brně
 • 1975-1976,postgraduální studium - Moderní variační metody a metoda konečných prvků, Univerzita Karlova, Praha.
 • 1981-82, postgraduální studium při ÚTMŘ VUT Brno
 • 1989, titul Doc., VUT Brno
 • 1997, titul Prof., VŠB Technická univerzita Ostrava

Přehled zaměstnání

 • 1967-1985, VÚ Sigma Olomouc. Postupně jako výzkumný pracovník, vědecký pracovník a vedoucí oddělení pružnosti, dynamiky a hydroelasticity,
 • 1985-1986, vedoucí konstruktér - Státní lesy Olomouc,
 • 1986, Katedra hydraulických strojů, FS VUT v Brně,
 • 1988-dosud, profesor, vedoucí Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana, FSI VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • Magisterské studium, studijní obor Fluidní inženýrství
 • Vedení diplomových prací z Mechaniky tekutin a hydraulických strojů
 • Školitel doktorského studia - Konstrukční a procesní inženýrství

Vědeckovýzkumná činnost

 • Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Vzájemná interakce těles s tekutinou, návrhy tekutinových strojů a zařízení
 • Návrhy tekutinových strojů a zařízení
 • Hydrodynamika
 • Interakce těles různé fyzikální povahy

Univerzitní aktivity

 • 2000, člen Vědecké rady Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava,
 • 2000, člen Vědecké rady VUT FSI v Brně,
 • 2011, člen Vědecké rady ICT, Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava.
 • člen Rady pro komercializaci VUT v Brně,

Mimouniverzitní aktivity

 • Česka společnost pro mechaniku – místopředseda pobočky Brno FSI VUT.
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Inženýrská akademie České republiky
 • člen Vědecké rady Konsorcia v rámci projektu Nové technologie – BIC Brno spol. s r.o.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1982 - Cena literárního fondu
 • 1999 - Cena rektora VUT
 • 2000 - Pamětní medaile ke 100. výročí založení FSI VUT
 • 2002 - Pamětní medaile FS VŠB Ostrava
 • 2003 - Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za návrh vírové turbíny
 • 2008 - udělení ceny Top 10 Excelence VUT 2007
 • 2008 – Cena IA ČR (Čestné uznání projektu Vírová turbína)
 • 2008 – Cena města Brna pro r. 2008 v oblasti technického pokroku
 • 2010 -  udělena Zlatá medaile VUT
 • 2011 -  udělena cena MŽP -  Česká hlava 2011
 • 2015 - Udělení medaile Georgia Agricoly za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci v oblasti fluidního inženýrství a osobní přínos k rozvoji Fakulty strojní Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava v oblasti mechaniky tekutin a dynamiky vodních strojů a zařízení.
 • 2015 - Pamětní list při příležitosti 65. výročí založení Fakulty strojní za dlouholetou spolupráci s Fakultou strojní VŠB.
 • 2017 - Cena Inženýrské akademie za vynikající technický projekt ČR 2017 „Malá vodní elektrárna s násoskovou vírovou turbínou.
 • 2020 – Zlatá medaile za dlouholetou práci pro rozvoj Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

3

Citace ostatní (bez autocitací)

65

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • POCHYLÝ, F.; KRAUSOVÁ, H.; FIALOVÁ, S.:
  Application of the Shannon-Kotelnik theorem on the vortex structures identification,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-11, (2014), IOP Publishing
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 27th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Montreal, 22.09.2014-26.09.2014
 • KLAS, R.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.:
  Analysis of novel low specific speed pump designs,
  Earth and Environmental Science, pp.1-11, (2014), IOP Science
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 27th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Montreal, 22.09.2014-26.09.2014
 • FIALOVÁ, S.; POCHYLÝ, F.:
  Identification and experimental verification of the adhesive coefficient of hydrophobic materials,
  Proceedings of 18th International Seminar on Hydropower, pp.1-11, ISBN 978-3-9501937-9-4, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18th International Seminar on Hydropower Plants, Vienna, 26.11.2014-28.11.2014
 • JANČULA, D.; MIKULA, P.; MARŠÁLEK, B.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.:
  Selective method for cyanobacterial bloom removal: hydraulic jet cavitation experience, Springer Science+Business Media Dordrecht
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KLAS, R.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.:
  Hydraulic Losses in the Spiral Case of Low Specific Speed Pumps,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-8, ISBN 978-80-260-5375-0, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013
 • POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; KRUTIL, J.:
  New mathematical model of certain class of continuum mechanics problems,
  Engineering Mechanics, Vol.21, (2014), No.1, pp.61-66, ISSN 1805-4633, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • Pochylý František, Habán Vladimír, Fialová Simona:
  Bulk Viscosity - Constitutive Equations
 • MALENOVSKÝ, E.; POCHYLÝ, F.; POHANKA, L.; CHLUD, M.:
  Application of the dynamic compliance method for fluid structure interaction,
  COMPUTERS & FLUIDS, Vol.44, (2011), No.1, pp.143-152, ISSN 0045-7930
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • POCHYLÝ, F.; KRAUSOVÁ, H.; FIALOVÁ, S.:
  Application of the Shannon-Kotelnik theorem on the vortex structures identification,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-11, (2014), IOP Publishing
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 27th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Montreal, 22.09.2014-26.09.2014

  V práci je uvedena metoda dekompozice nestacionárního vektorového pole, založená na principu Kotělnikovovy metody. Dekompozice je odvozena z Fourierova obrazu Kotělnikovovy řady. Metoda je využitelná k analýze jak vynuceného, tak samobuzeného kmitání.
 • KLAS, R.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.:
  Analysis of novel low specific speed pump designs,
  Earth and Environmental Science, pp.1-11, (2014), IOP Science
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 27th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Montreal, 22.09.2014-26.09.2014

  Odstředivá čerpadla s velmi nízkou rychloběžností vykazují významné konstrukční problémy. Široké lopatkové kanály, velká plocha nosného a krycího disku vzhledem k velikosti lopatky, a přítomnost významných vírů v lopatkových kanálech jsou typické znaky spojené s obtížemi dosáhnout potřebnou měrnou energii a účinnost. Tento článek prezentuje analýzu dvou nových návrhů čerpadel o velmi nízké rychloběžnosti: kanálkového oběžného kola a kanálkového oběžné kolo s a recirkulačními kanálky, které jsou umístěny po obvodu oběžného kola. Numerická simulace a experimentální měření byly použity ke studiu proudění těchto nových typů. Ukázalo se, že odtokové hrany silně potlačují lokální víry vlopatkových kanálech. Kromě toho, že recirkulační kanálky zvýšují obvodovou složku rychlosti na výstupu z oběžného kola, což zvyšuje specifickou energii, také negativně ovlivňují hydraulické účinnosti. Analýza disipace energie ve spirále ukázala, že počet recirkulačních kanálů, jejich geometrie a umístění, mají značný vliv na velikost disipace energie a její distribuci, která ovlivňuje tvar křivky měrné energie a stabilitu provozu čerpadla. Disipace energie v rámci celého interiéru čerpadla (lopatkové kanály, spirální těleso, spáry) byla rovněž studována.
 • FIALOVÁ, S.; POCHYLÝ, F.:
  Identification and experimental verification of the adhesive coefficient of hydrophobic materials,
  Proceedings of 18th International Seminar on Hydropower, pp.1-11, ISBN 978-3-9501937-9-4, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18th International Seminar on Hydropower Plants, Vienna, 26.11.2014-28.11.2014

  Tato práce představuje metodiku stanovení adhezního koeficientu kapaliny proudící po hydrofobním povrchu. Výchozím bodem pro práci byla studie [5], která obsahuje okrajovou podmínku pro smykové napětí na obecném zakřiveném povrchu v závislosti na adhezním koeficientu. Koeficient adheze se stanoví na základě experimentu, který využívá pohybu kapky na nakloněné rovině, [7].
 • JANČULA, D.; MIKULA, P.; MARŠÁLEK, B.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.:
  Selective method for cyanobacterial bloom removal: hydraulic jet cavitation experience, Springer Science+Business Media Dordrecht
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Cílem výzkumu bylo stanovit vhodnost hydrodynamické kavitace jako metody pro potlačení sinic. Vliv kavitace byl studován na laboratorním kmenu sinic Microcystis aeruginosa a na zelených řasách Chlorella kessleri (necílový organismus) a na skutečných sinicích Microcystis sp. jako dominantním druhu. Výsledky výzkumu ukazují, že kavitace je schopna dezintegrovat plynové měchýřky sinic a byla dosažena téměř 99% účinnost odstranění sinic. Kavitace přitom nezpůsobila poškození membrány a metabolické aktivity sinic. Z tohoto pohledu kavitace nezpůsobuje únik cyanotoxinů do vody. Také nebyly poškozeny buňky zelených řas, které jsou přirozenými soupeři sinic ve vodním prostředí.
 • KLAS, R.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.:
  Hydraulic Losses in the Spiral Case of Low Specific Speed Pumps,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-8, ISBN 978-80-260-5375-0, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013

  Příspěvek je zaměřen na analýzu tlakových ztrát ve spirále kanálkového odstředivého čerpadla s recirkulačními kanálky. Recirkulační kanálky mají různé geometrické konfigurace a ovlivňují velikost dosahované měrné energie, jakož i hydraulické účinnosti. Následně, příspěvek analyzuje proudění ve spirále s ohledem na její funkci a plnění kapalinou. Studuje rovněž jevy ovlivňují výzkum čerpadel s nízkou rychloběžností, stabilitu charakteristik měrné energie a také konfiguraci recirkulačních kanálků.