Ing. Libor Nohál, Ph.D.

E-mail:   nohal@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005, maturita, Střední průmyslová škola Zlín, obor Strojírenství.
 • 2005 - 2008, Bc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Strojní inženýrství.
 • 2008 - 2010, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Výrobní stroje, systémy a roboty.
 • 2010 - 2015, Ph.D. studium, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 01.04.2011-31.07.2011, Konstruktér, EVEKTOR, spol. s r.o
 • 01.06.2011-31.03.2012, Technicko-hospodářský pracovník, Ústav konstruování, FSI VUT Brno
 • 01.04.2012-, Technický pracovník, NeTME - Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví

Pedagogická činnost

Výuka předmětů bakalářského studia:

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikace akustické emise - zpracování signálu

Mimouniverzitní aktivity

 • od 2011 - člen České společnosti pro nedestruktivní testování

Spolupráce s průmyslem

 • ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.

Klíčová slova

 • kontaktní únava
 • akustická emise
 • ložiska
 • NDT

Projekty

 • Nové trendy v diagnostice mechanických převodovek, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
 • Dynamika magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
 • FR-TI4/221, Výzkum a vývoj nových energeticky úsporných pohonů tvářecích strojů., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
 • MEB091114, Monitorování kvality bodového svařování s využitím metody akustické emise, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
 • FR-TI3/442, Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 30.09.2013
 • FR-TI3/382, Výzkum a vývoj výkonově optimalizovaných ložisek, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
 • FR-TI4/247, Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.12.2015
 • FR-TI4/295, Výzkum a vývoj valivého uložení převodovek domíchávačů betonu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.12.2015

Vybrané publikace:

 • NOHÁL, L.; HORT, F.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P.:
  An Experimental Investigation of Rolling Contact Fatigue of Steels Using Acoustic Emission Method,
  INSIGHT, Vol.55, (2013), No.12, pp.665-669, ISSN 1354-2575, BINDT
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • NOHÁL, L.; HORT, F.; MAZAL, P.:
  An Experimental Study on Damage Monitoring of Rolling Bearings Using Acoustic Emission Method,
  The Tenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, pp.1-9, ISBN 978-1-901892-37-6, (2013), The British Institute of NDT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CM 2013 and MFPT 2013 The Tenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Kraków, 18.06.2013-20.06.2013
 • MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.:
  Netradiční aplikace metody akustické emise,
  ISBN 978-80-214-4629-8, (2012), VUT v Brně
  kniha odborná
 • MAZAL, P.; NOHÁL, L.; ČERNÝ, M.; ČERMÁK, J.:
  Measurements of Acoustic Emission in Evaluating of Sap Flow in Trees, INT SOC HORTICULTURAL SCIENCE
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ČERNÝ, M.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.:
  POTENCIALS OF SAP FLOW EVALUATION BY MEANS OF ACOUSTIC EMISSION MEASUREMENTS,
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol.59, (2011), No.6, pp.1-6, ISSN 1211-8516, Mendelova univerzita
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • NOHÁL, L.; MAZAL, P.:
  Investigation of Fatigue Process in Aluminium Alloys Using Nondestructive Methods,
  VIth Workshop "NDT in Progress", pp.193-198, ISBN 978-80-214-4339-6, (2011), CNDT, VUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: VIth Workshop "NDT in Progress", Průhonice, 10.10.2011-12.10.2011
 • VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; LIŠKUTÍN, P.:
  ACOUSTIC EMISSION METHOD AND X-RAY DIFFRACTION AS INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF MATERIAL DEGRADATION,
  Metal 2011 - 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, pp.123-124, ISBN 978-80-87294-22-2, (2011), Tanger, Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2011 - 20. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Brno, 18.05.2011-20.05.2011

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • NOHÁL, L.; HORT, F.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P.:
  An Experimental Investigation of Rolling Contact Fatigue of Steels Using Acoustic Emission Method,
  INSIGHT, Vol.55, (2013), No.12, pp.665-669, ISSN 1354-2575, BINDT
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Valivá ložiska jsou široce užívané strojní součásti a jejich selhání může vést k poškození celého stroje . Selhání ložiska může být způsobeno mnoha faktory, jako je nesprávné mazání , přítomnost abrazivních částic , přetížení , vlhkost , korozivní prostředí , nesprávná montáž anebo vady materiálu . Tyto příčiny mohou být odstraněny dodržováním správných provozních podmínek , vyjma kontaktní únavy ( RCF ) . Metoda akustické emise je citlivější pro detekci poškození povrchu nebo detekci podpovrchových trhlin. V průběhu posledních tří desetiletí se monitorování stavu pomocí akustické emise vyvinulo do potencionálního nástroje pro diagnostiku valivých ložisek . Tato práce je zaměřena na detekci a sledování vzniku a šíření přirozeně vzniklého poškození ocelových vzorků pomocí metody akustické emise . Experimenty byly provedeny za různých podmínek zatížení na vzorcích z cementační oceli 16MnCr5 . Parametry signálu akustické emise , jako je count rate, kumulativní četnost překmitů a RMS, byly porovnány s úrovní vibrací a teplotou. Výsledky této studie naznačují, že metoda monitorování pomocí akustické emise může být použita jako nástroj pro hodnocení kontaktní únavy materiálových vzorků.
 • NOHÁL, L.; HORT, F.; MAZAL, P.:
  An Experimental Study on Damage Monitoring of Rolling Bearings Using Acoustic Emission Method,
  The Tenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, pp.1-9, ISBN 978-1-901892-37-6, (2013), The British Institute of NDT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CM 2013 and MFPT 2013 The Tenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Kraków, 18.06.2013-20.06.2013

  Tento článek se zaměřuje na detekci a monitorování vzniku a následného šíření přirozeně vzniklého poškození v tukem mazaném axiálním kuličkovém ložisku pomocí metody akustické emise. Hřídelový kroužek ložiska byl nahrazen vzorkem zkoumaného materiálu. Byly porovnávány parametry akustické emise, jako je kumulativní četnost překmitů, energie a RMS signálu ze zkoušek s různým zatížením. Závěrem můžeme říci, že výsledky naznačuje, že metoda akustické emise může být použita jako nástroj pro hodnocení kontaktní únavy materiálových vzorků.
 • MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.:
  Netradiční aplikace metody akustické emise,
  ISBN 978-80-214-4629-8, (2012), VUT v Brně
  kniha odborná

  Monografie popisuje soudobé možnosti aplikace metody akustické emise v oblasti diagnostiky rotujících strojních částí, v oblasti kontroly kvality svařování, vybraných oblastí stavebnictví a biologických věd.
 • MAZAL, P.; NOHÁL, L.; ČERNÝ, M.; ČERMÁK, J.:
  Measurements of Acoustic Emission in Evaluating of Sap Flow in Trees, INT SOC HORTICULTURAL SCIENCE
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  This article deals with measurement techniques of water conducting system in the trees. Water conducting system (including xylem and phloem) indicates its importance for related physiological processes. However, there are still problems how to measure its functioning (which variables and how), especially in the open field (e. g., forests and orchards) in order to get maximum information about it. In this study we focused on a general description of acoustic events measurable in a wide range of their spectrum (acoustic emission method). The first aim was to detect such signals and the second to learn them and gradually analyze in order to better understand the associated processes causing their occurrence and their relations to plant life.
 • VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; LIŠKUTÍN, P.:
  ACOUSTIC EMISSION METHOD AND X-RAY DIFFRACTION AS INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF MATERIAL DEGRADATION,
  Metal 2011 - 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, pp.123-124, ISBN 978-80-87294-22-2, (2011), Tanger, Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2011 - 20. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Brno, 18.05.2011-20.05.2011

  Příspěvek se zabývá především měřením a hodnocením signálu akustické emise (AE) při průběžném sledování povrchu vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW-2017A/T4 pomocí rentgenové difrakční topografie. Jsou zde prezentovány i další modely a přístupy vyhodnocování výsledků signálu AE, které slouží k základní identifikaci mikroskopických procesů probíhajících ve struktuře materiálu po celou dobu únavového procesu. Nedestruktivní pozorování pomocí rentgenové difrakce (XRD) je zaměřeno především na stádia změn mechanických vlastností kdy signál AE vykazoval zvýšenou aktivitu. Hlavním principem této rentgenografické techniky je zaznamenat směrovou distribuci mosaikových bloků, která se při cyklickém zatěžování materiálu periodicky mění. Měření jsou doplněna o záznamy změn rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic.