doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

E-mail:   katolicky@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:  
Zařazení:   Děkan
Místnost:   A2/414
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   Zástupce ředitele
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A2/414
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/414
Pracoviště:   Centrum nových technologií ve strojírenství
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   Energetický ústav
NCK energetika - sekce termomechaniky
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK NAHYC - sekce termomechaniky
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   Energetický ústav
NCK NaCCAS - sekce termomechaniky
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK JOBNAC - sekce termomechaniky
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   Energetický ústav
NCK MESTEC - sekce termomechaniky
Zařazení:   Vedoucí sekce

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2000, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2009, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1997 - 2000, asistent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně 
 • 2000 - 2009, odborný asistent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně
 • 2009 - dosud, docent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně
 • 2014 - 2022, děkan,  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2018 - dosud, vedoucí Odboru termomechaniky a techniky prostředí, EÚ
 • 2020  - dosud, zástupce ředitele Energetického ústavu FSI,VUT v Brně
 • 2022 - dosud, proděkan, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2022 - dosud, ředitel , NETME Centre, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • V magisterském studijní programu přednášky z předmětů Vytápění, Počítačové modelování I. a Počítačové modelování II. cvičení z předmětů Vytápění, Oběhové stroje a chladící zařízení, Počítačové modelování I., Počítačové modelování II. a Termomechanika.
 • Vedoucí 23 diplomových prací.
 • Školitel v doktorském studijním programu.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačové modelování termofluidní mechaniky.
 • Technika prostředí se zaměřením na spotřebu energií a vytápění.
 • Modelování disperzních soustav.
 • Počítačové modelování disperse exhalací v městské zástavbě s vlivem dopravy.
 • Proudění a transport aerosolů v dýchacím traktu člověka.
 • Simulace šíření požáru v dopravních tunelech.

H - index  6 

Akademické stáže v zahraničí

 • 1996 Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics, University of Technology in Graz
 • 1998 Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics, University of Technology in Graz
 • 2004 Department of Building Technology and Structural Engineering, Aalborg University, Denmark
 • 2005 Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, New Mexico, USA

Univerzitní aktivity

 • 2005 - 2014, člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2014 - dosud, člen vědecké rady FSI VUT v Brně

 • 2014 - 2022, člen vědecké rady VUT v Brně
 • 2014 - 2022, člen vědecké rady FS ČVUT v Praze
 • 2014 - 2023, člen vědecké rady FS VŠB TU Ostrava 
 • 2014 - 2022, člen vědecké rady FS ZČU v Plzni
 • 2014 - dosud, člen vědecké rady FS STU v Bratislavě
 • 2018 - 2023, člen vědecké rady FS TU Košice
 • 2019 - dosud, člen oborové rady DSP Energetické inženýrství
 • 2019 - dosud, člen oborové rady DSP Inženýrská mechanika
 • 2019 - dosud, člen oborové rady DSP Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2019 - dosud, člen oborové rady DSP Stroje a zařízení
 • 2019 - dosud, předseda rady NCK MESTEC

Mimouniverzitní aktivity

 • 1995-dosud, člen Společnosti pro techniku prostředí
 • 2001-dosud, člen IBPSA-CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)

Projekty

 • 2019-2021  TN01000007: NCK Energetika DP 1, 13
 • 2019-2021 TN01000029:  NCK NaCCAS
 • 2019-2022 TN01000071: NCK MESTEC
 • 2020-2022 FSI-S-20-6295: Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí
 • 2016-2019 FV10482 Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí (HELP)
 • 2014-2018 LO1202: NETME CENTRE PLUS
 • 2015 ED2.1.00/19.0397: NETME Centre TechUp
 • 2012-2015 7H12001: DCC+G - Direct Current Components and Grid
 • 2012-2014 TA02011148: Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti, ( PBS Velká Bíteš, a.s.)
 • 2010-2012 EE2.4.12.0028: Energetické fórum
 • 2009-2013 ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství
 • 2008-2010 FI-IM5/217: Systém klimatizace pro vrtulníky a malé letouny, ( PBS Velká Bíteš, a.s.)
 • 2007-2009 FT-TA4/028: Výzkum velkoobjemových komor teplotní techniky, (BMT Brno)
 • 2005-2009 GD101/05/H018: Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí 
 • 2005-2007 MPO FI-IM2/159: Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci,(TENZA Brno)
 • 2005-2007 COST 633: Particulate matter: Transport and deposition of PM in human airways
 • 2004-2007 MPO 1H-PK/61: Aplikace CFD kódů pro výzkum proudění v jaderném reaktoru (TES Třebíč)
 • 2004-2006 MPO FT-TA/054: Výzkum nové řady komor teplotní techniky,(BMT Brno)
 • 2001-2004 OE96: Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent na snížení emisní zátěže
 • 2000–2004 COST OC715.80: Výpočtové modelování aplikované na šíření emisí (pod vlivem hybnosti a turbulence indukované automobily) v městském měřítku
 • 2000-2003 GACR 101/01/P071: Výpočtový model rozptylu exhalací z dopravy v kritických uzlech městské zástavby.
 • 1999-2003 COST G3.10 Industrial ventilation: CFD applied to road tunnel ventilation under traffic induced flow rate and turbulence
 • 1999-2003 COST G3.30 Industrial ventilation: Performance, efficiency, and optimisation of ventilating system in solar buildings
 • 1999-2003 COST G3.40 Industrial ventilation: Dispersion of fire smoke inside a road tunnel
 • 1997–2002 EUREKA SATURN (Eurotrac-2) CO37OE32: Transport a přeměna emisních složek ovlivnňujících životní prostředí v traposféře nad Evropou: 2. fáze
 • 1997–1998 Development Fund: Eulerian-Lagrangian model for traffic induced flow
 • 1996–1997 Austrian-Czech Joint Project: Dispersion of Pollutants in the vicinity of Tunnel Portals
 • 1995–1998 COST CITAIR 615.40: Road Tunnel & Impact on City Air

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

177

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

131

Citace ostatní (bez autocitací)

25

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Numerical simulation of semi-dry flue gas desulfurization retrofit and operation tests,
  Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Vol.2013 (31), (2013), No.2, pp.861-878, ISSN 1308-772X, Sila Science
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Influence of the lime slurry droplet spectrum on the efficiency of semi-dry flue gas desulfurization
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KATOLICKÝ, J.; PODOLIAK, P.; JÍCHA, M.:
  Indoor Aerosol Transport and Deposition for Various Types of Space Heating, WITpress
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Simulation of desulphurization process,
  Strojárstvo/Strojírenství, Vol.2009, (2009), No.1, pp.104-107, ISSN 1335-2938
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  CFD MODEL OF DESULPHURIZATION PROCESS,
  Sborník 19th International Symposium on Transport Phenomena, pp.1-5, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 19th International Symposium on Transport Phenomena , Reykjavík, 17.08.2008-20.08.2008
 • PODOLIAK, P.; KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  CFD simulácia transportu a depozície aerosólu v miestnosti pri použití ruoznych druhov vykurovania,
  Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín 1.časť, pp.113-119, ISBN 978-80-8070-825-2, (2008), EDIS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XVI. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, Žilina - Terchová, 23.04.2008-25.04.2008
 • KATOLICKÝ, J.; FRÉLICH, J.; JÍCHA, M.:
  CFD analysis of coolant flow in the nuclear reactor VVER440,
  Applied andComputational Mechanics, Vol.1, (2007), No.2, pp.499-506, ISSN 1802-680X, ZČU Plzeň
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; MAREŠ, R.:
  Droplets deposition in steam piping connecting steam generator and steam turbine in nuclear plant,
  NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, Vol.237, (2007), No.14, pp.1534-1549, ISSN 0029-5493, ELSEVIER SCIENCE SA
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M.:
  Eulerian-Lagrangian model for traffic dynamics and its impact on operational ventilation of road tunnels,
  Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, Vol.2005, (2005), No.93, pp.61-77, ISSN 0167-6105, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Influence of the lime slurry droplet spectrum on the efficiency of semi-dry flue gas desulfurization
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V příspěvku je prezentován numerický CFD model umožňující výpočet účinnost procesu polosuchého odsíření spalin. K výpočtu přenosu tepla a hmoty mezi spalinami a kapičkami vápenné suspenze je použit Euler-Lagrangeuv přístup. Proces odsíření je rozdělen do dvou fází, tzv. „constant-rate“ a „falling-rate“, během kterých je modelována základní chemická reakce mezi oxidem siřičitým a hydroxidem vápenatým.
 • KATOLICKÝ, J.; PODOLIAK, P.; JÍCHA, M.:
  Indoor Aerosol Transport and Deposition for Various Types of Space Heating, WITpress
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V příspěvku jsou prezentovány výsledky numerického modelování transportu aerosolu pro různé systémů vytápění v místnosti, které byly realizovány s cílem pochopit a zhodnotit depozici a posoudit optimální umístění zařízení pro čištění vzduchu.
 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Simulation of desulphurization process,
  Strojárstvo/Strojírenství, Vol.2009, (2009), No.1, pp.104-107, ISSN 1335-2938
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V příspěvku je uvedena počítačová simulace odsiřování v reaktoru pomocí programu CFD StarCD. Je prezentována parametrická studie vlivu jednotlivých geometrických parametrů rotačního atomizéru (průměr kola, počet radiálních kanálů-trysek, průměr těchto kanálů, počet otáček a další) na střední velikost kapek, tzv. Sauterův střední průměr (SMD). Dále je prezentován model odsiřování a model tzv. stáří spalin.
 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  CFD MODEL OF DESULPHURIZATION PROCESS,
  Sborník 19th International Symposium on Transport Phenomena, pp.1-5, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 19th International Symposium on Transport Phenomena , Reykjavík, 17.08.2008-20.08.2008

  Efficiency of desulphurization process in a flue gas absorber depends strongly on flow patterns of the continuous gas phase and interaction with water slurry phase that is injected into the absorber. The main task is to ensure that undesulphurized flue gas moves optimally to where a high concentration of water slurry in the form of droplets "flies". In the paper, a model for desulphurization process is presented.
 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; MAREŠ, R.:
  Droplets deposition in steam piping connecting steam generator and steam turbine in nuclear plant,
  NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, Vol.237, (2007), No.14, pp.1534-1549, ISSN 0029-5493, ELSEVIER SCIENCE SA
  článek v časopise - ostatní, Jost

  A numerical investigation is carried out for turbulent droplet-laden flow of saturated steam produced in a steam generator (SG) that feeds steam turbine (ST) through a long and multi-bend steam piping. The main purpose of the study is to analyze deposition of droplets that form a wall film in the piping system. Commercial CFD code StarCD is used for the solution of turbulent flow field of droplet-laden steam. Turbulence is treated using k-omega model of turbulence. Wall film formation is solved by additional conservation equations. Two tasks were performed: parametric study of the deposition in a 90 degrees elbow positioned with different orientation and the deposition in a more complex piping system. This system starts with outlets from steam generator with five mouthpieces leading to a collector pipe and connecting the steam piping leading to a steam turbine. The steam piping consists of three straight segments of pipes and two 90 degrees elbows in the total length 17 m. The diameter of the steam piping is 0.425 m. Results of the simulations show where droplets deposit and where a liquid separator should be placed to drain away the water film and to avoid droplets from entering the steam turbine.