doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.

E-mail:   pantelejev@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A3/414
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   Tajemník ústavu
Místnost:   A3/414
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Zástupce vedoucího
Místnost:   A3/414
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A3/414

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 - Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
 • 2002 - Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové a fyzikální inženýrství; specializace Materiálové inženýrství, školicí pracoviště: Ústav fyziky materiálů, Akademie věd České republiky
 • 2010 - doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2002 - technický pracovník, Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - odd. Vysokocyklové únavy
 • 2003 - 11/2010, odborný asistent, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně, odbor Kovových materiálů
 • od 12/2010, docent, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně, odbor Mechaniky a designu materiálů

Pedagogická činnost

Garant Navazujícího magisterského studijního programu:

Materiálové inženýrství (N-MTI-P)

Zajišťované předměty (parciálně):

 • 6MS (6MS-A) - Mezní stavy materiálů - přednášková činnost, vedení cvičení
 • WZ1 (WZ1-A) - Metody zkoušení materiálů - přednášková činnost, vedení cvičení
 • RDF - Deformace a porušování materiálu - přednášková činnost, vedení cvičení
 • WFR - Příčiny vad a jejich diagnostika - přednášková činnost, vedení cvičení (garant předmětu)
 • YMV - Materiály a procesy pro výrobu - přednášková činnost, vedení cvičení (garant předmětu)
 • ZAT - Aditivní technologie - přednášková činnost
 • Ga0 - Analýza příčin poruch - přednášková činnost (garant předmětu)
 • 9FMP - Fraktografie a mikromechanismy porušování - přednášková činnost (garant ředmětu)
 • 9DAT - Depoziční a aditivní technologie - přednášková činnost (garant ředmětu)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zaměření: Mechanické vlastnosti, únava kovových materiálů, cyklický creep, cyklická plasticita, ultrajemnozrnné materiály, mikrostrukturní stabilita (mechanická i teplotní), vlastnosti materiálů vyráběných aditivními technologiemu (SLM, CS)
 • H-index (WoS - 10), počet citací (bez autocitací): 269
 • H-index (Scopus - 12), počet citací (bez autocitací): 351

Akademické stáže v zahraničí

 • 09.07.2014-19.08.2014, Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano, Itálie, Pozice: visiting professor - Témata spolupráce: UFG materiály, únava materiálů, mikrostrukturní stabilita

Univerzitní aktivity

 • 2004-2010 - tajemník Odboru kovových materiálů, Ústav materiálových věd a inženýrství
 • od 2010 - tajemník Ústavu materiálových věd a inženýrství
 • od 2015 - 1. zástupce ředitele
 • člen organizačních výborů konferencí MSMF '05 až '22, JUNIORMAT '07, NANO '07, ECF17
 • od 2008 do 2021 člen Akademického senátu FSI VUT v Brně (AS FSI), komora akademických pracovníků
 • od 2014 do 2021 předseda stálé Komise pro vědu a výzkum (AS FSI)
 • od 10/2023 - člen Akademického senátu FSI VUT v Brně (AS FSI), komora akademických pracovníků, člen stálé Komise pro vědu a výzkum

Mimouniverzitní aktivity

- od roku 1997 člen České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT)

- od roku 2015 člen European Structural Integrity Society (ESIS, Technical Committee TC3)

- od 01/2022 externí člen Rady instituce Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, v.v.i.

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s řadou průmyslových podniků i PČR, vypracovávání odborných posudků pro soudy (znalecká činnost) při řešení výrobních a provozních problémů:

 • měření mechanických charakteristik,
 • predikce životnosti, analýzy životnosti,
 • analýzy havárií, fraktografické rozbory,
 • analýzy vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi zkoumaných materiálů,
 • analýzy provozní degradace materiálů.

http://www.netme.cz/divize/AMM/nabidka-sluzeb/#1

Projekty

Vývoj pokročilých materiálů s využitím metody laserového spékání - projekt GAČR (2015-2017, 15-23274S) - člen řešitelského týmu

Vývoj transtibiální protézy zkotovené 3D tiskem - projekt MPO (2017-2018, CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010268) - člen řešitelského týmu

Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a typologická optimalizace komponent pro letecký průmysl projekt TAČR (2017-2019, TH02010514) - člen řešitelského týmu

Additive Design for Aerospace Applications Capabilities - projekt ESA (2018-2019) - člen řešitelského týmu, vedoucí pracovní Skupiny materiálových vlastností

Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (2018-2022, EF16_025/0007304) - vedoucí pracovní skupiny - klíčový pracovník

Research of Magnesium Alloys for Additive Manufacturing of Structural and Biodegradable Parts - projekt Interreg (2020-2022, ATCZ229-ReMaP) - člen řešitelského týmu, vedoucí pracovní Skupiny materiálových vlastností

Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace (2021 - 2023, OP PIK - Aplikace, CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024942) - spoluřešitel

 

 

 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

351

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

269

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PANTĚLEJEV, L.; ŠTĚPÁNEK, R.; MAN, O.:
  Thermal stability of bimodal microstructure in magnesium alloy AZ91 processed by ECAP, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • FINTOVÁ, S.; PANTĚLEJEV, L.; KUNZ, L.:
  Microstructure and mechanical properties of ultrafine-grained magnesium AZ91 alloy,
  Metallography XV, pp.384-389, ISBN 9783038350729, (2014), Thomas Wohlbier, TTP USA
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 15th International Symposium on Metallography , Stará Lesná, 24.04.2013-26.04.2013
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of Microstructure of Ultrafine-Grained Copper Under Fatigue and Thermal Exposition,
  STRAIN, Vol.47, (2011), No.6, pp.476-482, ISSN 0039-2103, Blackwell Publishing Ltd
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.; KUNZ, L.:
  Microstructural stability of ultrafine grained copper at elevated temperature,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.17, (2011), No.3, pp.158-162, ISSN 1335-1532, Technická universita Košice
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of ultrafine-grained structure of copper under fatigue loading,
  Procedia Engineering, Vol.10, (2011), No.ICM11, pp.201-206, ISSN 1877-7058, ELSEVIER
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MIKMEKOVÁ, Š.; HOVORKA, M.; MÜLLEROVÁ, I.; MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; FRANK, L.:
  Grain Contrast Imaging in UHV SLEEM,
  MATERIALS TRANSACTIONS, Vol.51, (2010), No.2, pp.292-296, ISSN 1345-9678, The Japan Institute of Metals
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; KUNZ, L.:
  Study of Thermal stability of Ultrafine-grained Copper by means of Electron Back Scattering Diffraction,
  MATERIALS TRANSACTIONS, Vol.51, (2010), No.2, pp.209-213, ISSN 1345-9678, The Japan Institute of Metals
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SUCHÝ, J.; PANTĚLEJEV, L.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; KAISER, J.:
  Processing of AlSi9Cu3 alloy by selective laser melting, Taylor & Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Additive manufacturing of Al-alloys allows the production of components with a complicated structured shape, geometry composed by lattice structures, internal cooling, etc. The portfolio of Al-alloys for metal additive manufacturing is still under development and is strongly limited, compared to the conventional technology. The alloy AlSi9Cu3 is used in many applications, but its processing details are still missing. The main aim of this paper is to describe the laser process parameters for AlSi9Cu3, processed by SLM technology and manufactured from two powders of different shapes and particle sizes. The tested process parameters were laser power, laser speed, and hatch distance in the range of 100–400 W, 200–1500 mm · s−1 and 90–150 µm. These were tested using a single-track and cube test. Microstructure, mechanical properties and the fatigue of SLM samples were analysed and compared with as-casted material.
 • PANTĚLEJEV, L.; ŠTĚPÁNEK, R.; MAN, O.:
  Thermal stability of bimodal microstructure in magnesium alloy AZ91 processed by ECAP, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek popisuje výsledky zkoumání mikrostrukturní stability v podmínkách zvýšené teploty hořčíkové slitiny AZ91 připravené pomocí metody ECAP. Mikrostrukturní stabilita byla zkoumána pomocí metody EBSD, která umožňuje zachycení změn velikosti zrn, změn vzájemného poměru LAB a HAB a lokální distorze krystalové mřížky pomocí parametru KAM . BYlo experimentálně zjištěno, že prahová hodnota teploty kdy dochází k významnému hrubnutí zrn je 350 stupnu Celsia. Pod touto teplotou nedochází ke změně střední velikosti zrna, nicméně dochází ke změnám v poměru mezi vysokoúhlovými a nízkoúhlovými hranicemi. Stejně tak bylo možno pozorovat změny v lokální distorzi krystalové mřížky.
 • FINTOVÁ, S.; PANTĚLEJEV, L.; KUNZ, L.:
  Microstructure and mechanical properties of ultrafine-grained magnesium AZ91 alloy,
  Metallography XV, pp.384-389, ISBN 9783038350729, (2014), Thomas Wohlbier, TTP USA
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 15th International Symposium on Metallography , Stará Lesná, 24.04.2013-26.04.2013

  V rámci práce byla zkoumána mikrostrukturam cyklické plastické chování a únavová pevnost ultrajemnozrnné (UFG) hořčíkové slitiny AZ91 připravené procesem ECAP. Bezkontrakční protlačování (ECAP) slitiny, která byla dodána ve stavu litém vedla ke vzniku bimodální struktury, zvýšení meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti ve srovnání s dodaným litým stavem. Mez únavy stanovená na hladině 1E7 cyklů je také posunuta k vyšším hodnotám, nicméně vykazuje větší rozptyl hodnot. Únavové porušení iniciuje v oblastech velkých zrn bimodální struktury, kde je nízký obsah částic Mg17Al12.
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of Microstructure of Ultrafine-Grained Copper Under Fatigue and Thermal Exposition,
  STRAIN, Vol.47, (2011), No.6, pp.476-482, ISSN 0039-2103, Blackwell Publishing Ltd
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V práci byl experimentálně zkoumán vliv cyklického zatížení a teplotní expozice na mikrostrukturu ultra-jemnozrnné Cu připravené metodou ECAP s využitím metody EBSD a TEM. Bylo zjištěno, že v průběhu únavového zatěžování se středním napětím 200 MPa je mikrostruktura vysoce stabilní, nebylo pozorováno hrubnutí zrna ani vznik bimodální struktury. Při zíhání na teplotě 200 C po dobu 30 minut docházelo ke vzniku bimodální mikrostruktury, současně došlo ke snížení únavové pevnosti.
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of ultrafine-grained structure of copper under fatigue loading,
  Procedia Engineering, Vol.10, (2011), No.ICM11, pp.201-206, ISSN 1877-7058, ELSEVIER
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Mikrostrukturní stabilita ultrajemnozrnných materiálu při cyklickém zatěžováníje je nezbytnou podmínkou pro jejich únavovou odolnost. V této práci byly zkoumány změny mikrostruktury způsobené únavovým zatěžováním (lokalizace cyklické plasticity do únavových skluzových pásů) a současně sledována relace únavových skluzových pásů a mikrostruktury ultrajemnozrnné Cu u niž byla UFG struktura dosažena pomocí intenzivní plastrické deformace.