doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

E-mail:   rudolf@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://khzs.fme.vutbr.cz/~rudolf
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/0545
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0545
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A1/0545
Pracoviště:   Energetický ústav
NCK energetika - sekce speciálních tekutinových strojů
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce speciálních tekutinových strojů
Zařazení:   Vedoucí sekce

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2005, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
 • 1992, Gymnázium Blansko

Přehled zaměstnání

 • 2014 - dosud vedoucí odboru fluidního inženýrtsví V. Kaplana
 • 2010-dosud docent,  VUT, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana
 • 2005-2010 odborný asistent, VUT, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana
 • 1999-2005 asistent, VUT, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana

Pedagogická činnost

 • 2003-dosud, přednášky z Hydromechaniky
 • 2005-dosud, přednášky a cvičení z Výpočtového modelování proudění
 • 2007-dosud, přednášky a cvičení z Výpočtového modelování proudění (anglicky)
 • 2006-dosud, přednášky a cvičení z Hydraulických strojů (anglicky)
 • 2009-2013, cvičení z Úvodu do výpočtového modelování proudění
 • 2003-2004, cvičení z Teorie hydraulických strojů
 • 2002, přednášky v rámci hostujícího pobytu na Universität Stuttgart,Institut für Hydraulische Maschinen und Strömungslehre
 • 1997-2001, cvičení z Hydromechaniky
 • vedoucí 22 diplomových a 20 bakalářských prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výpočtová mechanika tekutin
 • Nestacionární vířivé proudění , stabilita proudění, kavitace
 • Simulace proudění v hydraulických strojích
 • Optimalizace ve spojení s CFD
 • 2006-2008, postdoktorandský grant GAČR (hlavní řešitel)
 • 2002-2005, koordinátor 5. rámcového projektu EU SurgeNet pro ČR
 • 2009-2011, grantový projekt GAČR (hlavní řešitel)
 • 2015-2017, projekt TAČR Cebtrum kompetence Točivé stroje (klíčová osoba týmu)
 • 2015-2017, projekt TAČR TH01020982 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren (spoluřešitel)
 • 2016-2018, projekt GAČR GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací (klíčová osoba týmu)
 • 2017-2019, projekt TAČR TH02020705 Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy (spoluřešitel)
 • 2017-2019 projekt GAČR 17-01088S Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém gradientu tlaku (spoluřešitel)

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.07.2002-30.09.2002, Universität Stuttgart, hostující učitel
 • 01.04.2003-03.04.2003, TU München, Course of design optimization
 • 25.05.2009-31.05.2009, Universitatea "Politehnica" Timisoara, ERASMUS
 • 04.07.2011-06.07.2011, University of Warwick,
 • 12.06.2012-14.06.2012, HZDR Dresden, Multiphase flow course (simulation, experiment, application)
 • 08.06.2015-12.06.2015, TU Darmstadt, ERASMUS

Mimouniverzitní aktivity

 • člen IAHR Hydraulic Machinery and Systems Committee
 • člen českého pilotního centra ERCOFTAC (zástupce pro FSI Brno)
 • člen evropské společnosti pro mechaniku EUROMECH
 • reprezentant VUT v EERA (European Energy Research Alliance), podprogramu Mechanical Energy Storage

 

Spolupráce s průmyslem

 • Voith-Siemens Hydro Power Generation, Heidenheim, SRN
 • ČKD Blansko Engineering, a.s.
 • Energo-Pro Czech, s.r.o.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1997, Hlávkova cena

Projekty

 • hlavní řešitel postdoktorandského projektu GAČR 101/06/P190 Tvarová optimalizace difuzoru se vstupní obvodovou složkou rychlosti (2006-2008)
 • hlavní řešitel standardního grantového projektu GAČR 101/09/1715  Kavitující vírové struktury vyvolané rotací kapaliny (2009-2011)
 • 2015-2017, projekt TAČR Centrum kompetence Točivé stroje (klíčová osoba týmu)
 • 2015-2017, projekt TAČR TH01020982 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren (spoluřešitel)
 • 2016-2018, projekt GAČR GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací (klíčová osoba týmu)
 • 2017-2019, projekt TAČR TH02020705 Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy (spoluřešitel)
 • 2017-2019 projekt GAČR 17-01088S Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém gradientu tlaku (spoluřešitel)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

14

Citace ostatní (bez autocitací)

61

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • RUDOLF, P.; ŠTEFAN, D.:
  Reduced order model of draft tube flow,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-10, (2014), IOP Science
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 27th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Montreal, 22.09.2014-26.09.2014
 • JANČULA, D.; MIKULA, P.; MARŠÁLEK, B.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.:
  Selective method for cyanobacterial bloom removal: hydraulic jet cavitation experience, Springer Science+Business Media Dordrecht
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • RUDOLF, P.; HUDEC, M.; GRÍGER, M.; ŠTEFAN, D.:
  Characterization of the cavitating flow in converging-diverging nozzle based on experimental investigations,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-6, ISBN 978-80-260-5375-0, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013
 • RUDOLF, P.; ŠTEFAN, D.:
  Decomposition of the swirling flow field downstream of Francis turbine runner,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-8, (2012), IOP Publishing Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012
 • ŠTEFAN, D.; RUDOLF, P.; SKOTÁK, A.; MOTYČÁK, L.:
  Energy transformation and flow topology in an elbow draft tube,
  Applied andComputational Mechanics, Vol.6, (2012), No.1, pp.93-106, ISSN 1802-680X, University of West Bohemia
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P.; ŠTEFAN, D.:
  Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging-diverging nozzle,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-8, ISBN 978-80-7372-784-0, (2012), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2011, Jičín, 22.11.2011-25.11.2011

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • RUDOLF, P.; ŠTEFAN, D.:
  Reduced order model of draft tube flow,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-10, (2014), IOP Science
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 27th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Montreal, 22.09.2014-26.09.2014

  Vírové proudění se silnými koherentními strukturami je velmi vhodné pro popis pomocí vlastní ortogonální dekompozice (POD). Článek je zaměřen na popis osověsymetrického proudění v sací troubě pro řadu provozních bodů pomocí POD. Vlastní tvary proudění jsou sestaveny ze "snímků" získaných z CFD simulace. Výsledný redukovaný model popisuje chování stacionárního osověsymetrického proudění pro celý provozní rozsah turbíny. ROM umožňuje interepolaci mezi provozními body a rekonstrukci rychlostních nebo tlakových polí pro vybraný provozní bod. Praktický příklad ilustruje použití ROM a ukazuje, že ROM funguje velmi dobře pokud nejde o interpolaci v blízkosti provozního bodu zahrnujícícho vortex breakdown (tj. vznik vírového copu). V tom případě je nutné databázi pro tvorbu POD zpřesnit přidáním dodatečných vstupních dat. Výsledný ROM lze také využít např. jako inicializační data pro CFD výpočty.
 • JANČULA, D.; MIKULA, P.; MARŠÁLEK, B.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.:
  Selective method for cyanobacterial bloom removal: hydraulic jet cavitation experience, Springer Science+Business Media Dordrecht
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Cílem výzkumu bylo stanovit vhodnost hydrodynamické kavitace jako metody pro potlačení sinic. Vliv kavitace byl studován na laboratorním kmenu sinic Microcystis aeruginosa a na zelených řasách Chlorella kessleri (necílový organismus) a na skutečných sinicích Microcystis sp. jako dominantním druhu. Výsledky výzkumu ukazují, že kavitace je schopna dezintegrovat plynové měchýřky sinic a byla dosažena téměř 99% účinnost odstranění sinic. Kavitace přitom nezpůsobila poškození membrány a metabolické aktivity sinic. Z tohoto pohledu kavitace nezpůsobuje únik cyanotoxinů do vody. Také nebyly poškozeny buňky zelených řas, které jsou přirozenými soupeři sinic ve vodním prostředí.
 • RUDOLF, P.; HUDEC, M.; GRÍGER, M.; ŠTEFAN, D.:
  Characterization of the cavitating flow in converging-diverging nozzle based on experimental investigations,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-6, ISBN 978-80-260-5375-0, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013

  Článek popisuje jevy související s kavitací v konvergentně-divergentní trysce (Venturiho dýze). Pro výzkum byl použit uzavřený okruh s možností řízení úrovně statického tlaku. Pro rozsah kavitačních čísel sigma byly změřeny hodnoty ztrátového součinitele a zjištěn úplný "statický" popis trysky. Následná vizualizace vysokorychlostní kamerou umožnila přiřazení jednotlivých oblastí vývoje ztrátového součinitele ke konkrétnímu typu kavitujícího proudění: částečné kavitaci, plně vyvinuté kavitaci, superkavitaci.
 • RUDOLF, P.; ŠTEFAN, D.:
  Decomposition of the swirling flow field downstream of Francis turbine runner,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-8, (2012), IOP Publishing Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012

  Článek prezentuje aplikaci vlastní ortogonální dekompozice (POD) na vírové proudění v sací troubě Francisovy turbíny pro dva provozní body. POD umožňuje identifikovat vlastní tvary tlaku a rychlosti a seřadit je dle jejich důležitosti pro výsledný obraz proudění. POD poskytuje významou doplňující informaci k běžným výpočtům v časové doméně.
 • ŠTEFAN, D.; RUDOLF, P.; SKOTÁK, A.; MOTYČÁK, L.:
  Energy transformation and flow topology in an elbow draft tube,
  Applied andComputational Mechanics, Vol.6, (2012), No.1, pp.93-106, ISSN 1802-680X, University of West Bohemia
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá výpočtovou studií energetické přeměny ve dvou geometrických konfiguracích kolenových sacích trub pro Kaplanovu turbínu. Koeficient regenerace tlaku, hydraulická účinnost a ztrátový součinitel jsou vyhodnoceny pro sérii průtoků a vírových čísel korespondujících s provozním režimem turbíny. Tyto integrální charakteristiky jsou dále porovnány s vlastnostmi lokálního proudového pole, které jsou znázorněny pomocí topologie čar povrchových proudnic. Hlavním cílem je poukázat na příčiny náhlého poklesu účinnosti kolenové sací trouby.