doc. Mgr. et Mgr. Aleš NÁVRAT, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Habilitační řízení

Obor habilitace :
Aplikovaná matematika

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Název habilitační práce :
GEOMETRICKÉ ALGEBRY A JEJICH APLIKACE (GEOMETRIC ALGEBRAS AND THEIR APPLICATIONS)

Datum zahájení :
2. 10. 2023

Složení habilitační komise :

Předseda
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (FSI VUT v Brně)

Členové
prof. RNDr. Jan SLOVÁK, DrSc. (PřF MU v Brně)
doc. Mgr. Josef ŠILHAN, Ph.D. (PřF MU v Brně)
doc. RNDr. Zbyněk ŠÍR, Ph.D. (MFF UK v Praze)
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc. (ÚM FSI VUT v Brně)

Oponenti :
doc. RNDr. Zbyněk ŠÍR, Ph.D. (MFF UK v Praze)
Prof. Sebastià XAMBÓ-DESCAMPS, M.Sc., Ph.D. (UPC Barcelona)
doc. Mgr. Vojtěch ŽÁDNÍK, Ph.D. (PedF MU v Brně)

Datum a čas habilitační přednášky :
29. 2. 2024 v 12.00 hodin

Téma habilitační přednášky :
Algebra kvaternionů, rotace a projekce v 3D prostoru

Datum zasedání VR fakulty :
6. 3. 2024

Stav řízení :
jmenován docentem

Datum ukončení :
28. 3. 2024