Bakalářský studijní program

B-MAI-P Matematické inženýrství
Garant programu: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Bakalářské studijní programy
Podmínkou přijetí do Bc. studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud nebyla uchazeči prominuta).
Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů je písemná z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolské učební látky.
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům na základě výsledků maturitní zkoušky z matematiky nebo z fyziky, úspěchu u profilové maturitní zkoušky „Matematika+“, středoškolského průměru, národní srovnávací zkoušky nebo jiných mimořádných aktivit.
Bakalářské studijní programy
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: B-MAI-P Matematické inženýrství - bakalářský tříletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

B-MAI Matematické inženýrství   11

    12

    13