Bakalářský studijní program

B-MET-P Mechatronika
Garant programu: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud není děkanem FSI prominuta).
Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolské učební látky.
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům na základě studijního průměru na střední škole, výsledků maturitní zkoušky z matematiky nebo z fyziky, úspěchu u profilové maturitní zkoušky „Matematika+“, národní srovnávací zkoušky z matematiky (SCIO) nebo jiných mimořádných aktivit.

Absolventi bakalářského studijního programu Mechatronika mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Mechatronika a poté i na doktorském studijním programu Inženýrská mechanika na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, případně v obdobných navazujících studijních programech na jiných technicky zaměřených VŠ.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: B-MET-P Mechatronika - bakalářský tříletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

B-MET Mechatronika   11

    12