Bakalářský studijní program

B-PDS-P Průmyslový design ve strojírenství
Garant programu: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí do studijního programu Průmyslový design ve strojírenství je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné vykonání přijímací a talentové zkoušky.
Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolské učební látky.
Může být prominuta uchazečům na základě výsledků maturitní zkoušky z matematiky nebo z fyziky, úspěchu u profilové maturitní zkoušky „Matematika+“, středoškolského průměru, národní srovnávací zkoušky nebo jiných mimořádných aktivit.
Talentová zkouška ověřuje předpoklady pro výtvarně zaměřené studium. Skládá se z:
1. Vyhodnocení domácích prací (práce kreslířské, malířské, sochařské, modelářské ap. (cca 10–15 prací).
2. Vyhodnocení jednodenní talentové zkoušky sestávající ze tří praktických úkolů:
a. kresba dle skutečnosti (tužkou),
b. úkol zaměřený na výtvarné schopnosti a prostorovou představivost uchazeče (např. barevná kompozice, tvarová kompozice, prostorová kompozice, kompozice s písmem ap.),
c. návrh designu jednoduchého výrobku (barevný prostorový pohled, pohledy).
3. Ústního pohovoru ověřujícího zájem o design, techniku a výtvarné umění, všeobecný rozhled a motivaci ke studiu průmyslového designu.
Talentová zkouška je výběrem na obor a nikoliv přijímacím řízením ve smyslu zákona, takže se na ni nevztahuje možnost odvolání.

Absolventi programu mohou pokračovat ve studiu průmyslového designu v navazujícím magisterském studijním programu M-PDS obor: Průmyslový design ve strojírenství.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: B-PDS-P Průmyslový design ve strojírenství - bakalářský tříletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

B-PDS Průmyslový design ve strojírenství   11

    12

    13