Bakalářský studijní program

B-PRP-P Profesionální pilot
Garant programu: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Obecné požadavky přijetí vyplývají z § 48-50 zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Pravidla přijímání ke studiu na VUT v Brně se řídí Statutem VUT, část pátá Přijímací řízení čl. 24 až 30. V souladu se Statutem VUT se každoročně vydává směrnice děkana FSI Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem) a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem FSI prominuta.
Přijímání do bakalářských studijních programů na Fakultě strojního inženýrství (dále také FSI) VUT v Brně jsou upraveny Směrnicí děkana fakulty, viz (http://w18.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/prijeti.html), která je každoročně aktualizována a je ve shodě s § 48 – § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a s články 24 – 31 Statutu VUT
Do stávajícího bakalářského studijního programu Profesionální pilot, který je na FSI akreditovaný, jsou studenti přijímáni v rámci příjímacího řízení na základě podané přihlášky ke studiu (viz https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky#bakalarske-studium) a splnění formálních podmínek (poplatek, doložení maturitního vysvědčení, atp.). Studenti s dobrými studijními výsledky (studijní průměr obvykle do 2,4) jsou přijati bez nutnosti absolvovat příjímací zkoušku, která zahrnuje test z matematiky a fyziky.

Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu „Letecká a kosmická technika“ s omezením studia pouze na specializaci „Technologie provozu letadlové a letištní techniky“.
FSI je nadále akreditováno pro problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”. Na FSI je rovněž akreditováno habilitační a profesorské řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: B-PRP-P Profesionální pilot - bakalářský tříletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

B-PRP Profesionální pilot   11

    12