Bakalářský studijní program

B-STI-A Fundamentals of Mechanical Engineering
Garant programu: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: angličtina
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Obecné požadavky přijetí vyplývají z § 48-50 zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Pravidla přijímání ke studiu na VUT v Brně se řídí Statutem VUT, část pátá Přijímací řízení čl. 24 až 30. V souladu se Statutem VUT se každoročně vydává směrnice děkana FSI Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem) a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem FSI prominuta.

Navrhovaný studijní program obsahově vychází z aktuálního bakalářského studijního oboru Základy strojního inženýrství v rámci studijního programu Strojírenství (B3S-A). Absolventi tohoto programu mohou pokračovat studiem magisterského studijního programu Mechanical Engineering (N-ENG-A) a získat magisterské vzdělání zakončené titulem inženýr kompletně v anglickém jazyce. Tento program je koncipován jako nejefektivnější cesta pro pokračování v magisterském studiu na FSI nebo magisterském studiu na jiné zahraniční univerzitě. Po absolvování magisterského studia budou moci pokračovat v nově akreditovaných doktorských studijních programech v anglickém jazyce jako například Design and Process Engineering (D-KPI-A), Power Engineering (D-ENE-A), Applied Mechanics (D-IME-A), Manufacturing Technology (D-STG-A) a Materials Sciences (D-MAT-A).

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: B-STI-A Základy strojního inženýrství - bakalářský tříletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

B-STI Fundamentals of Mechanical Engineering   11

    12