Bakalářský studijní program

B-STR-P Strojírenství
Garant programu: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční (změnit na kombinované)
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         • Podmínkou přijetí do Bc. studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud nebyla uchazeči prominuta).
• Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů je písemná z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolské učební látky.
• Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům na základě výsledků maturitní zkoušky z matematiky nebo z fyziky, úspěchu u profilové maturitní zkoušky „Matematika+“, středoškolského průměru, národní srovnávací zkoušky nebo jiných mimořádných aktivit.
Absolventi bakalářského studijního programu Strojírenství mohou pokračovat na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně v navazujících magisterských studijních programech podle absolvovaných specializací.
Návaznosti specializací:
specializace Aplikovaná informatika a řízení – NMS program Aplikovaná informatika a řízení,
specializace Kvalita, spolehlivost a bezpečnost – NMS program Kvalita, spolehlivost a bezpečnost,
specializace Stavba strojů a zařízení – NMS programy Výrobní stroje, systémy a roboty nebo Automobilní a dopravní inženýrství,
specializace Strojírenská technologie – NMS program Strojírenská technologie (všechny jeho specializace) a program Slévárenská technologie.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: B-STR-P Strojírenství - bakalářský tříletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

STR Strojírenství  bez zaměření 11

AIŘ Aplikovaná informatika a řízení  bez zaměření 12

SSZ Stavba strojů a zařízení  bez zaměření 12

STG Strojírenská technologie  bez zaměření 12

KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost  bez zaměření 12