Bakalářský studijní program

B-VTE-P Výrobní technika
Garant programu: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí do Bc. studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud nebyla uchazeči prominuta).
Student musí dále nejpozději do konce prvního roku studia prokazatelně dosáhnout mezinárodní úrovně B2 v německém jazyce dle Společného evropského referenčního rámce: učení, vyučování, hodnocení.
Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů je písemná z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolské učební látky.
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům na základě výsledků maturitní zkoušky z matematiky nebo z fyziky, úspěchu u profilové maturitní zkoušky „Matematika+“, středoškolského průměru, národní srovnávací zkoušky nebo jiných mimořádných aktivit.

Německým studentům přijatých do studijního programu na TU Chemnitz je složení druhé přijímací zkoušky na VUT v Brně prominuto.
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu, zejména:
• v magisterském navazujícím studijním programu M2V-P Výrobní systémy a česko-německém oboru M-VSY „Výrobní systémy“ s dvojitým diplomem;
• v libovolném z oborů/programů dvouletého navazujícího magisterského studia na FSI VUT v Brně.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: B-VTE-P Výrobní technika - bakalářský s dvojitým diplomem, tříletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

B-VTE Výrobní technika   11

    12

    13