Bakalářský studijní program

B-ZSI-P Základy strojního inženýrství
Garant programu: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Obecné požadavky přijetí vyplývají z § 48-50 zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Pravidla přijímání ke studiu na VUT v Brně se řídí Statutem VUT, část pátá Přijímací řízení čl. 24 až 30. V souladu se Statutem VUT se každoročně vydává směrnice děkana FSI Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem) a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem FSI prominuta.

Navrhovaný studijní program obsahově vychází z aktuálního bakalářského studijního oboru Základy strojního inženýrství v rámci studijního programu Strojírenství (B3S-A) a oboru Materiálové inženýrství v rámci studijního programu Aplikované vědy v inženýrství (B3A-P). V případě úspěšné akreditace magisterských programů jako například N-ADI Automobilní a dopravní inženýrství, N-IMB Inženýrská mechanika a biomechanika, N-KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost, N-KSI Konstrukční inženýrství, N-LKT Letecká a kosmická technika, N-MTI Materiálové inženýrství, N-PRI Procesní inženýrství, N-SLE Slévárenská technologie, N-STG Strojírenská technologie a N-VSR Výrobní stroje, systémy a roboty, N-ETI Energetické a termofluidní inženýrství budou absolventi tohoto programu na nich moci pokračovat a získat magisterské vzdělání zakončené titulem inženýr. Tento program je koncipován jako nejefektivnější cesta pro pokračování v magisterském studiu na FSI. Po absolvování magisterského studia budou moci pokračovat v nově akreditovaných doktorských studijních programech jako například Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI), Energetické inženýrství (D-ENE), Inženýrská mechanika (D-IME), Strojírenská technologie (D-STG) a Materiálové vědy (D-MAT).

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: B-ZSI-P Základy strojního inženýrství - bakalářský tříletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

STI Základy strojního inženýrství  bez zaměření 11

    12

MTI Materiálové inženýrství  bez zaměření 11

    12