Bakalářský studijní program

B3S-P Strojírenství
Garant programu: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční (změnit na kombinované)
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

         Bakalářský studijní program "Strojírenství" je vysokoškolské studium kratšího cyklu, v jehož průběhu student získá potřebné teoretické a praktické znalosti v oboru dle svého výběru. Jedná se vesměs o obory, na nichž je založeno strojírenství. Seznam studijních oborů tohoto studijního programu je uveden na internetových stránkách v části "Studijní plány". Absolventi studia najdou uplatnění v technických funkcích ve vývojových a konstrukční technologických ústavech nebo kancelářích, ve strojírenských výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Mohou zastávat pozice výrobních technologů, konstruktérů, provozních techniků, provozních manažerů, správců sítí a podobně. Konkrétní možnosti pracovního uplatnění závisí na studovaném oboru. Absolventi jsou rovněž dobře teoreticky a odborně připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studiu.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

         Jsou uvedeny ve Směrnici děkana č. 7/2011. Povinná praxe a její délka může být předepsána studijním plánem oborů.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: B3S-P Strojírenství - bakalářský tříletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník
Obory profesního typu

B-STG Strojírenská technologie   13

B-EPP Energetika, procesy a životní prostředí   13

B-SSZ Stavba strojů a zařízení   13

B-PRP Profesionální pilot   13

B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení   13
Obor obecného typu

B-STI Základy strojního inženýrství   13
Ostatní obory

B-KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost   13