Magisterský navazující studijní program

M2A-P Aplikované vědy v inženýrství
Garant programu: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština (změnit na angličtina)
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

         Dvouletý navazující magisterský studijní program "Aplikované vědy v inženýrství" je určen pro absolventy bakalářského studia v oblasti aplikovaných věd. Charakterizuje vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá široké a hluboké teoretické znalosti a rovněž dostatečně podrobné praktické znalosti v užším oboru dle svého výběru. Seznam studijních oborů tohoto studijního programu je uveden na internetových stránkách v části "Studijní plány". Absolventi magisterského studia najdou uplatnění zejména ve vývoji a výzkumu, v konstrukci, projekci, technologii, výrobě a provozu, ve službách i managementu. Mohou pracovat např. jako konstruktéři, návrháři, členové a vedoucí vývojových týmů, projekční manažeři a podobně. Konkrétní možnosti pracovního uplatnění závisí na studovaném oboru.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

         Jsou uvedeny ve Směrnici děkana č. 7/2011. Povinná praxe a její délka může být předepsána studijním plánem oborů.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: M2A-P Aplikované vědy v inženýrství - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

M-PMO Přesná mechanika a optika   22

M-PDS Průmyslový design ve strojírenství   21

    22

M-MAI Matematické inženýrství   22