Magisterský navazující studijní program

N-ADI-P Automobilní a dopravní inženýrství
Garant programu: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Obecné požadavky přijetí vyplývají z § 48-50 zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Pravidla přijímání ke studiu na VUT v Brně se řídí Statutem VUT, část pátá Přijímací řízení čl. 24 až 30. V souladu se Statutem VUT se každoročně vydává směrnice děkana FSI Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce.
Podmínkou je řádné ukončení studia bakalářského studia v oblasti technických věd a úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem prominuty.
Přijímací zkouška má 2 části:
1. obecnou písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky
2. programovou část specifické tématiky
Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu.
Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do magisterských programů.

Navrhovaný studijní program obsahově vychází z aktuálního magisterského studijního oboru Automobilní a dopravní inženýrství v rámci studijního programu Strojní inženýrství (M2I-P), který navazuje na bakalářský obor Základy strojního inženýrství ve studijním programu Strojírenství (B3S-A) nebo obor Stavba strojů a zařízení ve studijním programu Strojírenství (B3S-P). V případě úspěšné akreditace bakalářského studijního programu Základy strojního inženýrství (B-STI) nebo Strojírenství (B-STR), bude na něj navrhovaný studijní program přímo navazovat. Absolventi budou moci pokračovat v nově akreditovaném doktorském studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI).

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-ADI-P Automobilní a dopravní inženýrství - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-ADI Automobilní a dopravní inženýrství   21

    22