Magisterský navazující studijní program

N-ENG-A Mechanical Engineering
Garant programu: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: angličtina
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínky přijímání uchazečů o studium upravují na Fakultě strojního inženýrství zákon o vysokých školách, Statut Vysokého učení technického, Statut Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického, příslušná Směrnice děkana upravující pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v daném akademickém roce a příslušný Pokyn děkana, který upravuje Detaily přijímacího řízení do magisterských programů pro daný akademický rok.
Podmínkou je řádné ukončení studia bakalářského studia v oblasti technických věd a úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem prominuty.
Přijímací zkouška má 2 části:
1. obecnou písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky
2. programovou část specifické tématiky
Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu.
Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do magisterských programů.
Programová část přijímací zkoušky prověřuje znalosti uchazeče a jeho předpoklady ke studiu oboru formou pohovoru a posouzením dosavadních studijních výsledků uchazeče (zejm. studijního průměru a struktury
bakalářského studia, doporučení vedoucího bakalářské práce, výsledku státní zkoušky, výsledku v obecné části přijímací zkoušky), případně dalších vyžádaných materiálů (hodnocení motivace ke studiu).

Magisterský studijní program Mechanical Engineering navazuje na bakalářské studijní programy Fundamentals of Mechanical Engineering a Základy strojního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Mechanical Engineering může pokračovat studiem doktorského studijního programu Design and Process Engineering/ Konstrukční a procesní inženýrství nebo jiného podobně zaměřeného doktorského studijního programu.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-ENG-A Strojní inženýrství - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-ENG Mechanical Engineering   21

    22