Magisterský navazující studijní program

N-FIN-P Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Garant programu: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia bakalářského studijního programu v oblastech fyzikálně-matematických, technických nebo přírodních věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud nebyla uchazeči prominuta). Součástí přihlášky ke studiu je i motivační dopis.
Přijímací zkouška má písemnou část, v níž uchazeč prokáže znalosti z fyziky na úrovni kurzu obecné fyziky ve fyzikálně orientovaném bakalářském studijním programu, a ústní část, při níž je diskutována především motivace uchazeče ke studiu.
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům na základě jejich studijních výsledků dosažené při bakalářském studium.

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu zaměřeném zejména na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, nanotechnologie, materiálové vědy.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-FIN-P Fyzikální inženýrství a nanotechnologie - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie   21

    22